دانلود پایان نامه

ل جذب شونده به ازاء واحد جرم جاذب می توان نوشت:
q_e=(C_(0- ) C_e )V/W
V : حجم محلول بر حسب لیتر , W: جاذب بر حسب گرم
1/q_e =1/q_max +(1/(k_L q_max ))(1/C_0 )
: q_maxظرفیت جذب تک لایه ،جاذب
KL : ثابت تعادل جذب لانگمویر (Lit/mg) و وابسته به انرژی آزاد جذب

شکل2-7: نمودار 1/q_e بر حسب 1/c_e
در معادله ی لانگمویر با محاسبه ی کمیت R (پارامتر تعادلی) می توان میزان مطلوب یا نامطلوب بودن جذب را محاسبه کرد (62)(61)
R_L=1/(1+K_L C_0 )

C0 :غلظت اولیه (ppm) , KL : ثابت تعادل جذب لانگمویر (Lit/mg)
اگرR_L>1 باشد ،جذب نامطلوب است
اگر0 اگر R_L=0 جذب برگشت ناپذیر است .

2-4-8 ایزوترم اصلاح شده ی لانگمویر:
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺗﻲ درﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ، راﺑﻄﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺮي دوم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اي ﺑﻮدن ﺟﺬب اﺷﺎره دارد: (63)
V/V_m =P/(P+a_1 ).(〖1-〗⁡〖(P/(P+a_L ))^n 〗/(1-(P/(P+a_L )) ))

ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ a1 ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ذرات ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اول ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و aL ثابتی است که به برهم کنش خود ذرات جذب شونده بستگی دارد.

2-4-9 ایزوترم لانگمویر-فروندلیچ (معادله ی سیپس) :
مدل هم دماي سیپس را میتوان ترکیبی از دو ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ دانست. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴچ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب، در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر( ﻏﻠﻈﺖ ) ﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﻲآﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ فروندلیچ ، ﺳﻴﭙﺲ در ﺳﺎل 1948 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده شد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ داراي ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
این ایزوترم با رابطه زیر بیان شده است:
q_0=(q_0 (b〖C_e)〗^(1/n))/(1+(b〖C_e)〗^(1/n) )
b ثابت تعادلی جذب سیپس
1/( n) توان و شاخصی از ناهمگنی
q_0 تعداد مکانهاي تبادلی فعال روي ماده جاذب است
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ وجود دارد در این است که n در معادله ی سیپس اضافه شده است . مقادیر 1/n≪1 نشان دهنده ناهمگنی سطح ماده جاذب
میباشد در صورتی که مقادیر نزدیک به یک یا مساوي یک باشد نشان دهنده همگنی سطوح فعال ماده جاذب است. در این حالت معادله سیپس به معادله لانگمویر تبدیل میشود.

شکل 2-8: حالت هایی از معادله ی سیپس

ثابت های b , n بر اساس معادلات زیر به دست می آیند:

b=b_∞ exp⁡〖(Q/RT)=〗 b_0 exp⁡〖[ Q/RT (T_0/T-1)]〗

1/n=1/n_(b_0 0) +α(1- T_0/T)
b_∞ثابت جذب در دمای معین
b_0ثابت جذب در دمای مرجع
T_0 〖,b〗_0پارمتری از n در دمای مرجع
α ثابت
2-4-10 ایزوترم برونر-ایمت-تلر:
از حرف اول نام سه دانشمند به نام برونر، اسمت و تلر که این تئوری را در سال 1138 ارائه کرده بودند، گرفته شده است. این تئوری که شکل توسعه یافته تئوری لانگمویر است ، بر اساس جذب چندلایه مولکولهای گاز توسط ماده استوار است.(64) سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع (77 درجه کلوین)کار میکند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه میشود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب ماده اندازه گیری میشود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم میشود.

این ایزوترم بر اساس فرضیات لانگمویر بنا شده اند که عبارت اند از:
1) سطح جسم جامد یک سطح همگن است ،یعنی از یک نوع ماده تشکیل شده و تعداد مشخصی مکان برای جذب بر روی سطح وجود دارد.
2) هر مکان بیشتر از یک ملکول جذب نمی کند ،در چنین شرایطی یک تک لایه از مولکول ها بر روی سطح جسم جامد جذب خواهد شد. و هر لایه جذب شده به منزله ی جذب لایه ی بعدی عمل میکند.
3) مولکول های گاز جذب شده در فاز بخار یک رفتار ایده آل دارند یعنی هیچ بر همکنشی بین مولکول های گاز باهم و با سطح جاذب وجود ندارد.
4) فرآیند جذب همانند یک فرآیند تعادل مشابه میعان شدن و دفع مولکول های گاز بر روی سطح جسم جامد در نظر گرفته می شود و در حالت تعادل ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﻛﻢ روي اوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از دوﻣﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻌﺎن در دوﻣﻴﻦ ﻻﻳﻪ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺮﻣﺎي ﺟﺬب اوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎَ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب اﺗﻔﺎق ﻣﻲافتد ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎزي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ﺗﺒﺨﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاص ﺳﻄﺢ و ﺗﻮده ﻣﺎده( ﻣﺎﻳﻊ )ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

بر اساس این فرضیات:
1/(v [(p_0⁄p)- 1] )=1/〖C.V〗_m +,C-1-,,C.V-m.-
..

شکل2-9: ایزوترم جذب و واجذب BET
2-4-11 ایزوترم ردلیچ – پترسون:
مدل هم دماي ردلیچ – پترسون شامل سه پارامترB ، A و β است A و B ثابتهاي همدماي ردلیچ –پترسون هستند(65)(66)(67)
ﻛﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪ ردﻟﻴﭻ – ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
q_e=(A.C_e)/(B.C_e^β )
(0 < β < 1) β، توان و نشان دهنده درجه ناهمگنی ماده جاذب است ،در صورتی که پوشش سط حی خیلی کم باشد ( β = 0 )، این معادله خطی شده و به قانون هنري تبدیل میشود. براي پوشش سطحی زیاد (به ازايA, B >> 1 و( β < 1 این معادله شبیه معادله فرندلیچ خواهد شد که در آن نسبت (A/ B) و
( 1- β) به ترتیب در ارتباط (kf) با و n در معادله فرندلیچ خواهند بود.
در شرایطی که β = 1 باشد معادله ردلیچ – پترسون به معادله لانگمویر شباهت خواهد داشت .در این حالت نسبت( (A/ Bاز نظر عددي مساوي ظرفیت جذب تک لایه اي q_0 وB مساوي ثابت تعادلی جذب خواهد شد.

۲-۴-12 ایزوترم -تمکین:
معادله ی تجربی تمکین اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻳﮕﻴﻦ و اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻓﺮوﻣﻜﻴﻦ در ﺳﺎل 1935در ﺟﺬب ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ روي و اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﭘﻼﺗﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺬب به صورت شیمیایی انجام می شود(68)(69).در این ایزوترم مقدار ماده ی جذب شده با لگاریتم فشار جذب شونده متناسب است. این رابطه برای جذب مایعات بصورت زیر بیان می‌شود:
q_e=RT/b LnA+RT/b Ln C_e
q_e=RT/b Ln(A.C_e)
T دمای مطلق بر حسب کلوین, R ثابت عمومی گاز ها (J/mol.k 314/8)
فرم خطی این معادله به شکل زیر می باشد(A,B ثابت های معادله ی تمکین):
qe=BLnA+BLnCe

شکل 2-10 :منحنی ایزوترم تمکین

2-4-13 عوامل موثر بر جذب:
نوع جاذب و خصوصیات آن: ﻫﻢ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎذب دارد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد . ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع گروه های ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﻧﯿﺰ در ﺧﻮاص ﺟﺎذب اﺛﺮﮔﺬار است . ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﺎذب ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد زیرا جاذب می تواند اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر و ﯾﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي).از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺟﺬب اﺳﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .غالبا اﺟﺴﺎم ﺟﺎذب داراي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج زﻳﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮﭼﻪ ذرات ﺟﺴﻢ ﺟﺎذب ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﻴﺎل ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
جذب شونده: در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد ، اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺬب ﺷﻮد ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب اﺛﺮ دارد . ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺣﻼﻟﯿﺖ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬب ﮐﻤﺘﺮ شده و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺮروي ﺟﺎذب ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﺷﻮد . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺬب ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮ روي ﺟﺎذب ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ گاهی کوچک بودن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ است . ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪار ﺣﻼﻟﯿﺖ اﺛﺮ دارد . در جذب سطحی حلالیت ماده ی جذب شونده فاکتوری کنترل کننده ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﺟﺪب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ روي ﺟﺬب ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه و ﺣﻼل ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﺛﺮ وزن و ﺷﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﺴﻢ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد:
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ و زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﻳﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺬب می ﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻛﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎ قطبیت زﻳﺎد دارﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﺨﻼﻓﻲ روي ﻣﺎده ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺬب اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧد.
ﭘﺲ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه و حلالیت ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه می ﺑﺎﺷﺪ.
دما:دﻣﺎ دو اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮروي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻣ ﻲﮔﺬارد: از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮروي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺟﺎذب می شود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ می یابد(70) از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺎ ﺛﻴﺮ دﻣﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ و آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣ ﻲدﻫﺪ .(71) ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب در ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﻣ ﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺷﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺟﺬب ﻛﻨﺪﺗﺮ، دﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﻲﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ می شود (72) به عبارتی ﭼﻮن ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎده اﺳﺖ، در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺟﺬب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

pH محیط: ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ در محیط ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ بنابر این جذب سایر یون ها تحت تاثیر pH محلول قرار میگیرد. ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎز نیز روي ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و همانطور که می دانی
م pH از عوامل موثر بر یونیزاسیون می باشد.با کاهش pH جذب افزایش میابد.(البته .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ دما و pH ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺎذب دارد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎذب ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻣﺎ و pH اپتیمم مورد استفاده قرار بگیرد)

فصل سوم

روش انجام کار
Methods

1-3 هدف انجام آزمایش:
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺻﻼح اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺟﺎذب داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب و رﻫﺎﻳﺶ آﻫﺴﺘﻪ داروي اکسی تترا سایکلین در محیط شبیه سازی شده بدن سگ اﺳﺖ، در این مطالعه اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﺰي ﻫﺎﻣﺮز ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ به منظور اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب و رﻫﺎﻳﺶ داروي اکسی تترا سایکلین ،توسط اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠﻮ اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

3-2 مواد شیمیایی، وسایل و دستگاه ها مورد استفاده در این آزمایش:
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﻨﺘﺰ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد
۳-2-1دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ :
اسپکتروفوتومتر FT-IR1
اسپکتروفوتومتر UV-Vis2
اولتراسونیک3
شیکر و شیکر انکوباتور4
ترازو با دقت 0001/0 گرم 5
pH متر6
آون
هیتر مگنت7
آنالیز گرمایی (TGA)1


دیدگاهتان را بنویسید