دانلود پایان نامه

= * (-۱)

CONS_C: محافظه کاری شرطی
IB: سود قبل از اقلام غیرمترقبه
DP: هزینه استهلاک
: OCF جریانهای نقدی عملیاتی
ASSET: جمع کل دارایی ها
۲-۱۲-۲- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی
۲-۱۲-۲-۱- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (رویچاردهری و واتز۵۰، ۲۰۰۷).
۲-۱۲-۲-۲- روش Res:
پنمن و ژانگ۵۱ (۲۰۰۲) جهت تخمین میزان محافظه کاری غیر شرطی در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
UC – Res it =

UC – Res it: شاخص محافظه کاری غیر شرطی برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲) .
۲-۱۲-۲-۳- روش به کارگیری اقلام تعهدی:
انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است. اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دولمان (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دولمان، ۲۰۰۷) .
۲-۱۲-۲-۴- روش ارزش دفتری به ارزش بازار
برای اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی از الگوی پیشنهادی بیور و رایان۵۲ (۲۰۰۰) و ستایش و کریمی پور(۱۳۹۲) استفاده خواهیم نمود:
CONS_UC= * (-1)
CONS_UC: محافظه کاری غیر شرطی
BV : ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت
: MV ارزش بازار خالص دارایی های شرکت
۲-۱۳- نقش اطلاعاتی محافظه کاری
پژوهش های پیشین حاکی از آن است که علاوه بر نقش محافظه کاری در افزایش نقدینگی، محافظه کاری از طریق افزایش دقت اطلاعات( گوی و ویرچیا۵۳، ۲۰۰۷) و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (واتس، ۲۰۰۳) نقش اطلاعاتی مهمی ایفا می کند. پژوهشگران اخیر پیشنهاد می کنند که محافظه کاری حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران را در مورد ارزش دارایی ها کاهش می دهد. محافظه کاری مشروط با شناسایی سریع تر اخبار بد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. محافظه کاری غیر مشروط نیز با محدود کردن تعصب مربوط به ارزیابی بیش از واقع سود خالص و خالص دارایی ها عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد(ویتنبرگ- موئرمن۵۴، ۲۰۰۸).
نقش اطلاعاتی محافظه کاری همچنینی به طور غیر مستقیم و با کمک کردن به افزایش نقدینگی باعث کاهش خطر درماندگی می شود.محافظه کاری با کاهش عدم تقارن و عدم اطمینان اطلاعاتی، هزینه های سرمایه سهام عادی و هر=زینه بدهی را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد و از این طریق در زمان نقص دسترسی به منابع خارجی وجوه نقد را آسان می کند(ستایش و کریمی پور، ۱۳۹۲).
چن۵۵(۲۰۰۳) بیان می دارد که شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بیشتر احتمال دارد که در مورد بدهی های خصوصی شان مذاکره مجدد کنند. بنابراین نقش اطلاعاتی محافظه کاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی ارزش سود و دارایی ها، به اعتبار دهندگان و سایر تامین کنندگان سرمایه در مورد قابلیت اتکای شرایط مالی شرکت اطمینان می دهد و انها را برای تجدید مذاکره با بستانکاران امیدوار می کند و از این طریق ریسک در ماندگی مالی را کاهش می دهد(همان منبع).

* گفتار چهارم
۲-۱۴- پیشینه پژوهش
در این بخش تحقیقات مرتبط صورت گرفته در خارج و داخل کشور را بیان خواهیم نمود و نتایج آنهارا مرور خواهیم کرد.
۲-۱۴-۱- تحقیقات داخلی
رضازاده و آزاد (۱۳۸۷) به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند.آنها پیش بینی کردند محافظه کاری انگیزه و توان مدیران برای دستکاری اطلاعات حسابداری را تقلیل داده و به این تربیت هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. ایشان برای اندازه گیری و سنجش سطح محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری مالی از مدل معرفی شده توسط باسو(۱۹۹۷) استفاده کردند. تجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به ۸۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاکی از تأیید پیش بینی ایشان بود. یافته های تجربی تحقیق گویای آن بود که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه های ذینفع در شرکت تقاضا برای اعمال محافظه کاری، که بنابر پیش بینی قادر است انگیزه و توان مدیران برای دستکاری اطلاعات را کاهش دهد، بیشتر شده است. به اعتقاد این دو پژوهشگر یافته های تحقیق سودمندی محافظه کاری به عنوان یک از خصوصیاتی که اطلاعات مال باید از آن برخودار باشند را به اثبات می رساند.
کردستانی و مجدی (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه انجام دادند. آنها محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی را با عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای را با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام اندازه گیری نمودند. نمونه تحقیق شامل ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ بوده و فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون گردید. یافته های آنها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است.
بنی مهد و باغبانی(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی اثر محافظه‌کاری حسابداری، بزرگ و کوچک اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در ۴۸ شرکت زیانده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌دهند شاخص محافظه‌کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که بزرگ و کوچک اثری برزیان دهی شرکت ندارد.
مشایخی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه‌کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. در این پژوهش داده‌های مالی ۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ جمع آوری گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه‌کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.
داوود آبادی (۱۳۸۹) در تحقیق خود به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می‌باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است. همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد، به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد. از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شرکتهای مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم. نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.
خواجوی و همکاران ( ۱۳۸۹ ) طی پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پنلی اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از ۱۵۵ شرکت را طی سالهای ۷۷ تا ۸۶ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میان محافظه کاری و پایداری سود ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
شهابی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه‌کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران اینگونه بیان می‌دارد که موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب و جامع کامل در گزارشهای سالانه شرکتها در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. او با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمتهای سهام ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۸۳-۸۸ و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تک متغیره به کمک نرم افزار spss ،نشان داد که بین محافظه‌کاری به روش باسو و سطح افشا رابطه منفی و معناداری وجود ندارد همچنین بین محافظه‌کاری به روش اقلام تعهدی غیرعملیاتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شیمیایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت دیگر چنین نتیجه‌ای مشاهده نمی‌شود.
مشکی و فتاحی (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام را با استفاده از داده های تاریخی ۱۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بررسی نمودند. نتایج، حاکی از وجود رابطه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید