دانلود پایان نامه

پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری خواهد شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صوررتهای مالی و گزارش های ارائه شده شرکت ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج خواهد شد.
۳-۷- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیمبندی شده است:
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، به بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می پردازد.
۳-۷-۲ – قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.
۳-۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
۳-۸- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزار های Excel و Eviews (نسخه ۷) استفاده شده است.
۳-۹- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
با توجه به اینکه در این تحقیق تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی، مورد بررسی قرار می دهیم. عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام شناور آزاد، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره و اندازه هیات مدیره به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.
مدل آماری فرضیات تحقیق:
CONSER it = ? 0 + ?1 MI it + ?2 FE it + ?3 RV it + ?4 FFLO it + ?5 EVR it + ?6 INDDIR it + ?7 BODSIZE it + ?8 Size it + ? it
CONSER = شاخص محافطه کاری (شرطی و غیر شرطی)‌ در سالt و در شرکت i
MI = عملکرد مدیریتی در سال t و در شرکت i
FE = دقت پیش بینی سود هر سهم در سال t و در شرکت i
RV = تغییر پذیری بازده در سال t
FFLO = درصد سهام شناور آزاد در سال t و در شرکت i
EVR = اهرم مالی در سال t و در شرکتi
INDDIR= درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره در سال t و در شرکت i
BODSIZE= اندازه هیات مدیره در سال t و در شرکت i
SIZE= اندازه شرکت در سال t و در شرکت i
? = خطای اندازه گیری در مدل
۳-۹-۱- متغیرهای وابسته
در این تحقیق متغیرهای وابسته محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می باشد که برای اندازه گیری آن از مدل های ذیل استفاده گردیده است:

۳-۹-۱-۱- محافظه کاری شرطی (CONS_C)
برای اندازه گیری این نوع محافظه کاری از مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از الگوی گیولی و هاین(۲۰۰۰) که شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳) از آن نیز بهره بردند، استفاده گردیده است.

CONS_C: محافظه کاری شرطی
IB: سود قبل از اقلام غیرمترقبه
: DP هزینه استهلاک
: OCF جریانهای نقدی عملیاتی
ASSET: جمع کل دارایی ها
۳-۹-۱-۲- محافظه کاری غیر شرطی (CONS_UC)
برای اندازه گیری این نوع محافظه کاری از الگوی بیور و رایان (۲۰۰۰)، احمد و دولمان(۲۰۰۷) و ستایش و کریمی پور(۱۳۹۲) استفاده خواهیم نمود:

CONS_UC: محافظه کاری غیر شرطی
BV : ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت
: MV ارزش بازار خالص دارایی های شرکت
۳-۹-۲- متغیرهای مستقل
در این تحقیق متغیرهای عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند که برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی از شاخص نسبت دوپانت و برای اندازه گیری عملکرد اطلاعاتی از شاخص های دقت پیش بینی سود هر سهم و تغییر پذیری بازده به شرح زیر استفاده می شود:
۳-۹-۲-۱- عملکرد مدیریتی
نسبت دوپانت: تا قبل از اینکه یاشی سایتو۶۴ نسبت دوپانت را در سال ۲۰۱۱ با شیوه ای جدید محاسبه نماید و به دنیای علوم مالی معرفی نماید به صورت خیلی ساده و از تقسیم میانگین داراییها بر سود خالص قبل از مالیات حاصل می شد اما در این تحقیق نیز به شیوه ای که یاشی سایتو نسبت دوپانت را محاسبه و بکار گرفت ما نیز عمل خواهیم نمود

فرمول شماره یک (۳-۳) نحوه محاسبه نسبت دوپانت به شیوه محاسبه ای دوپانت می باشد نسبت دوپانت از دو نسبت گردش داراییها و نسبت سود عملیاتی تشکیل شده است اما در شیوه ای جدید می توان نسبت دوپانت را به صورت زیر نیز محاسبه نمود:

در نسبت فوق که ترکیبی از درآمدها و مخارج شرکت می باشد.
EXP= کلیه مخارج شرکت می باشد ما می توانیم با پیش بردن و توسعه دادن این نسبت را به صورت زیر دوباره محاسبه نماییم.
این رابطه نیز نشان دهنده نسبت دوپانت را به صورت خلاصه با داده های استخراج شده از صورت های مالی محاسبه نمود . در این تحقیق نسبت دوپانت به دو صورت بالا در شیوه های های محاسبه ای دو و سه محاسبه خواهد شد. و سپس در مرحله بعد رشد نسبت دوپانت که همان عملکرد مدیریت می باشد را به صورت زیر اندازه گیری خواهیم نمود:

زمانیکه عدد بدست آمده برابر یک (۱) و بیشتر از یک باشد شرکت در حالت مطلوب عملکرد مدیریت (رشد ROA) می باشد یعنی مدیر دارای کارایی مدیریت می باشد و زمانی که عدد بدست آمده کمتر از یک باشد یعنی مدیر دارای عدم کارایی مدیریت می باشد.
۳-۹-۲-۲- عملکرد اطلاعاتی
برای اندازه گیری عملکرد اطلاعاتی از شاخص های دقت پیش بینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده به شرح زیر استفاده می شود:
۳-۹-۲-۲-۱- دقت پیش بینی سود
با توجه به پژوهش های هوانگ و همکاران(۲۰۱۰) دقت پیش بینی سود هر سهم۶۵ به شرح زیر محاسبه می شود:

۳-۹-۲-۲-۲- تغییرپذیری بازده۶۶(RV)
این متغیر از طریق انحراف معیار بازده های سالانه در طول سه سال گذشته به شرح زیر بدست می آید (کرباسی یزدی و همکاران،۱۳۸۹).

۳-۹-۳- متغیرهای کنترلی
در این تحقیق متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند که به شرح جدول زیر محاسبه می شود:
جدول ۳-۲ متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آنها
درصد سهام شناور آزاد
FFLOit
تعداد یا درصدی از سهام شرکت‎های بورسی که در تملک مالکان اصلی و عمده شرکت‎ها نبوده و انتظار معامله آن در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.
اهرم مالی
EVR
که از نسبت بدهی به کل دارایی بدست می آید.
درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره
INDDIRit
تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره تقسیم بر کل تعداد اعضای هیئت مدیره.
اندازه هیئت مدیره
BODSIZEit
تعداد کل اعضای هیئت مدیره.
اندازه شرکت
Size it
لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت
۳-۱۰- تابع آماره (ملاک آزمون کننده)
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی
پس از جمعآوری دادهها ابتدا با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی به توصیف دادهها پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای شرکتهای عضو نمونه آماری در دوره ۶ ساله صورت گرفته است؛ لذا ابتدا آمارههای توصیفی که شامل مقدار پارامترهای آماری حداقل، مقدار حداکثر، میانگین و انحراف معیار میباشد ، ارائه خواهد شد.
۳-۱۰-۲- آمار استنباطی:
۳-۱۰-۲-۱ : آزمونK-S نرمالیته داده ها
فرمول: به منظور بررسی اینکه در پژوهش از روش های آماری پارامتریک و یا از روش های آماری ناپارامتریک استفاده می شود از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به شرح زیر استفاده می شود.

در این آماره،(ضریب چولگی) و (ضریب کشیدگی) می باشند.

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض H1رد و فرض H0پذیرفته می شود به معنی اینکه داده ها نرمال هستند. و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی نمایند یر همین اساس از ln برای نرمال شدن داده ها استفاده می شود.
۳-۱۰-۲-۲ : آزمونD-W (دوربین واتسون)
فرمول: به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.

et = میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t و et-1= میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل t. اگر همبستگی بین خطاها را با ? نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.

نحوه داوری:
نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد فرض H1رد و فرض H0 پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها دارای مشکل خود همبستگی نیستند. و اگر این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار نگیرد، فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها دارای مشکل خود همبستگی هستند.
۳-۱۰-۲-۳ : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)
فرمول: یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی (سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته۶۷ است. که فرمول آن به این شرح است که فرض کنید سری y t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است.

چنانچه باشد، سری ماناست. در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود.

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها مانا هستند. و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد. فرض H0 تائید و فرض H1رد می شود. یعنی داده ها مانا نیستند.
۳-۱۰-۲-۴ : آزمون برازش مدل
فرمول: برای اینکه مشخص شدن برای برازش مدل را از چه روشی(داده های تلفیقی یا پانلی) استفاده می شود باید آزمون F لیمر یا چاو را اعمال کنیم که فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

که در آن: RRSS: مجموع مجذورات پسماند های مفید، K : تعداد متغیر های توضیحی، URSS: مجموع مجذورات پسماند های غیرمفید وN: تعداد مقطع ها

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه داده های تلفیقی (Poold) نسبت به روش داده های پانلی (Panel) ارجحیت داشته و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد. فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید