دانلود پایان نامه

به دو صورت شرطی و غیر شرطی قابل سنجش می باشد) تاثیرگذار باشد یا خیر؟ به جهت دستیابی به این هدف به بررسی علمی عملکرد مدیریتی، کارایی اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه کاری در شرکت های بورس اوارق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و محافظه کاری.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد اطلاعاتی و محافظه کاری.
اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:
– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از سطح عدم کارایی مدیریتی و اطلاعاتی زیادی برخوردار هستند مفید باشد.
– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سطوح عدم کارایی مدیریتی و اطلاعاتی هم برای مدیران ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سطح عدم کارایی مدیریتی و اطلاعاتی زیادی هستند، حائز اهمیت است.
– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک ها در زمینه ارائه اعتبار (از دید اعبار سنجی) به شرکت ها مفید واقع شود.
۱-۶- بیان فرضیه های پژوهش
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقیق، فرضیه های این تحقیق در قالب ۴ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:
۱- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۲- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۳- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۳-۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۳-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۴- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۴-۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۴-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۱-۷- قلمرو پژوهش
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع کلیه مباحث مرتبط با عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را شامل می شود.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی پژوهش
محدوده زمانی مورد مطالعه در این تحقیق سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ به مدت ۶ سال می باشد.
۱-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود.
۱-۸- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
۱-۸-۱- عملکرد مدیریتی
با پیدایش انقلاب صنعتی و ظهور شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت، لزوم ارزیابی عملکرد مدیران توسط سرمایه گذاران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. پژوهش های بسیاری در پی یافتن سنجه های مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام شده و نتایج متعددی حاصل گردیده است. عدم هم سویی منافع طرفین احتمال دست کاری در حساب ها را جهت پوشش عملکرد پایین مدیریت افزایش می دهد. مشکل نمایندگی، ضرورت اعمال کنترل سهام داران بر مدیریت شرکت ها را نشان می دهد. در حالی که نظریه ی نمایندگی، بیانگر وجود تضاد منافع بین سهام داران و مالکان است، نظریه ی مباشرت از بعد دیگری به این قضیه نگاهمی کند.نظریه ی مباشرت با در نظر گرفتن انگیزه های غیرمالی به تاثیر عواملی مانند رضایت روانی، عملکرد موفق، محترم شمردن توانایی و اخلاق کاری بر تصمیم های مدیریتی اشاره دارد(مرادی و همکاران، ۱۳۹۱). در واقع عملکرد و کارایی مدیران، با نتیجه ی فعالیت شرکت هایی که رهبری آن ها را به عهده داشته اند ارزیابی می گردد، از این رو، این امر موجب اهمیت یافتن موفقیت یا شکست شرکت برای مدیران می شود. دیلی و همکاران ( ۲۰۰۳ ) معتقدند که مدیران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصمیم گیران خبره هستند. در نتیجه، مدیران سعی می کنند عملکرد مالی (که در برگیرنده ی بازده سهام داران است) را حداکثر کنند(دیلی و همکاران۵، ۲۰۰۳). در یک تقسیم بندی کلی معیارهای عملکرد را می توان به دو گروه مالی و غیر مالی طبقه بندی نمود،معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری، وو معیارهای اجتماعی است و نسبتهای مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است(اشپیگلمن۶ ، ۱۹۹۴).
۱-۸-۲- عملکرد اطلاعاتی
بورس در هر کشور یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است و اگر با سیاست های صحیح توسعه یابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملی منجر خواهد شد،اعمال سیاست های صحیح به نتایج مختلفی منتهی
می شود که یکی از آنها کارایی بورس است. زمانی امکان تخصیص مطلوب سرمایه و نقدینگی-که از عوامل مهم تولید و توسعه اقتصادی است میسر می شود که بازار کارا باشد(انواری و همکاران، ۱۳۹۲). مبنای تصمیمگیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهرهگیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیمگیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز ،۲۰۰۱). در این پژوهش از دو معیار خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده برای ارزیابی عملکرد اطلاعاتی استفاده خواهیم نمود.
۱-۸-۳- محافظه کاری
باسو (۱۹۹۷)محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد در صورت های مالی تفسیر می کند.در تفسیر او از محافظه کاری، سودها اخبار بد را در مقایسه با اخبار خوب سریع تر منعکس می کند.اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز ، ۲۰۰۳). دو نوع محافظه کاری منجر به ارائه کمتر از واقع ارزش های دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش های اقتصادی آنها می شود.یکی از آنها محافظه کاری شرطی و دیگری محافظه کاری غیر شرطی می باشد
۱-۹- ساختار کلی پژوهش
در فصل اول به بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق به همراه شرحی مختصر از سه موضوع اصلی پژوهش یعنی عملکرد مدیریتی، عدم کارایی اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و کلیات تحقیق پرداختیم.
در فصل دوم ادبیات پژوهش را با تشریح مبانی نظری تحقیق به همراه نگاهی به تحقیقات مرتبط صورت گرفته تا کنون مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل سوم به روش تحقیق استفاده شده از طریق تشریح جامعه آماری، فنون جمع آوری داده، فرضیه پژوهش، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق آزمون های آماری انجام خواهد گرفت.
و در نهایت فصل پنجم به تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه، نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آینده اختصاص خواهد یافت.
۱-۱۰- خلاصه فصل
شناسایی عوامل موثر بر محافظه کاری می تواند تعداد کثیر استفاده کنندگان صورتهای مالی را در تصمیم گیری ها یاری نماید. به همین منظور با بیان مقدمه ای در شروع، در این فصل به بیان مسئله، اهداف، ضرورت ، قلمروهای پژوهش و بیان مختصری از عوامل اصلی موضوع تحقیق یعنی عملکرد مدیریتی، عملکرد اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری پرداختیم تا بتوان با آشنایی با کلیات تحقیق دید مناسبی نسبت به اهداف اصلی پژوهش و ضرروت انجام آن پیدا کرد.
در فصل دوم به بیان چارچوب نظری تحقیق و بیان یافته های پژوهش های صورت گرفته که به نوعی با موضوع این تحقیق مرتبط می باشند، خواهیم پرداخت.

فصل دوم:
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه
هدف از تاسیس هر موسسه، سازمان یا شرکت تجاری، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد. برای نیل به این هدف سازمان ها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید، هزینه های خود را کاهش داده و بر سود خود بیافزایند، سرمایه گذاران نیز با هدف مزبور اقدام به سرمایه گذاری نموده و همواره کسب سود و بازده از دغدغه های اصلی آنهاست. سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایهگذاری نیازمند برنامهریزی است. برنامهریزی، امکان بهرهبرداری مناسب از فرصتهای موجود را فراهم میآورد. برای افزایش اثر بخشی برنامهریزی باید توانایی پیشبینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیری های اقتصادی است. با ایجاد و شکل گرفتن مبحث تفکیک مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع بزرگ بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها موضوع مورد توجه اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است.
از طرفی دیگر محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد. در این پژوهش قصد داریم که بدانیم آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر گذار باشد یا خیر.
مطالب عنوان شده در این فصل شامل بیان مبانی نظری مربوط به عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی خواهد بود و همچنین به مرور تحقیقات صورت گرفته مرتبط با پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

* گفتار اول
۲-۲- عملکرد و کارایی مدیریت
رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم برای اداره امور شرکت نیستند؛ ازاین رو، این مسئولیت را به مدیرا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید