دانلود پایان نامه

کردند و بتدریج و با گذر زمان تغییراتی در آن دادند تا آن را با وضع صنایع و سازمان های مورد نظر خود متناسب کنند.محور مدل دوپونت بر محاسبه بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام است(مدرس و مهرجو، ۱۳۸۶).
(۱) ROA =
ROA در واقع شرح مختصری از سود آوری شرکت در صورت سود و زیان می باشد که به وسیله منابع در دسترس و دارایی های ارائه شده در ترازنامه بیان می گردد، بنابراین یک عامل مناسب جهت رسیدگی به تاثیر آن بر محافظه کاری مدیریت در تخصیص منابع می باشد (یوشی ساتو، ۲۰۱۲). معیار ROA شاخص ارتباط بین سودآوری شرکت با جمع دارایی های آن است، این امر ایده ای را می دهد که با چه کارایی مدیریت از دارایی ها برای تولید سود استفاده می کند.
(پورزمانی و همکاران، ۱۳۹۱).
با مدل دوپونت می توان عوامل سودآوری، ارتباط میان بازده سرمایه گذاری ها و دو عامل گردش کل دارایی ها و حاشیه سود را بررسی کرد و به نقاط قوت و ضعف سودآوری شرکت ها پی برد. به همین جهت استفاده کنندگان اطلاعات مالی با توجه به نمودار دوپونت به راحتی می توانند از کیفیت سودآوری و وضعیت مالی شرکت، اطلاع حاصل کنند(زنجیردار و خالقی، ۱۳۹۳).
امیر و همکاران ( ۲۰۰۷ ) به بررسی واکنش سرمایه گذاران به بازده حقوق صاحبان سهام عادی و اجزای دوپونت آن یعنی خالص حاشیه سود، گردش کل دارایی ها و اهرم مالی پیرامون اعلام سود فصلی پرداختند، در این تحقیق اثبات شد که فعالان بازار بلافاصله پس از اعلام بازده دارایی غیرعادی، گردش دارایی غیرعادی و نسبت سود عملیاتی غیرعادی (بیش از حدانتظار) واکنش نشان می دهند و خالص حاشیه سود تأثیر بیشتری بر واکنش فعالان بازار دارد. همچنین با تحلیل رگرسیون نشان داده شد که بازده حقوق صاحبان سهام عادی، خالص حاشیه سود و گردش کل دارایی ها بر روی بازده های سهام مؤثر هستند. سولیمان۱۵ ( ۲۰۰۸ ) به بررسی استفاده از تحلیل دوپونت توسط دست اندرکاران بازار پرداخت این تحقیق به طور جامع اجزاء دوپونت را بررسی کرد. وی استدلال کرد که به دلیل این که تنها تغییرات در گردش دارایی های عملیاتی در پیش بینی تغییرات آتی بازده خالص دارایی های عملیاتی معنادار هستند، بنابراین بازار به تغییرات در گردش دارایی های عملیاتی واکنش دارد و گردش دارایی های عملیاتی اهمیت بیشتری در تصمیمات سرمایه گذران دارد.
تجزیه و تحلیل دوپونت بازده سرمایه گذاری ROA را به دو مجموعه حاصل ضربی حاشیه سود و گردش دارایی ها تقسیم می کند.این تجزیه تحلیل مفید می باشد زیرا اجزا ROA هریک جنبه های مختلفی از عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند، طرفداران این نوع تجزیه و تحلیل ادعا می کنند که اجزا ROA بینش بیشتری را در ارتباط با شرکت و عملیات آن ایجاد می کند و به پیش بینی کمک می کند(اوحدی،۱۳۹۰).
(۲) ROA =

فرمول شماره (۱) و (۲) نحوه محاسبه نسبت دوپانت به شیوه محاسبه ای دوپانت می باشند . اما در شیوه ای جدید می توان نسبت دوپانت را به صورت زیر نیز محاسبه نمود :
(۳)
در نسبت فوق که ترکیبی از درآمدها و مخارج شرکت می باشد کلیه مخارج شرکت (EXP)نیز وارد مدل گردیده است.
ما می توانیم با پیش بردن و توسعه دادن این نسبت را به صورت زیر دوباره محاسبه نماییم :
(۴)
این رابطه نیز نسبت دوپانت را به صورت خلاصه با داده های استخراج شده از صورت های مالی محاسبه می نماید(یوشی ساتو ، ۲۰۱۲)
۲-۴-۱- دوپونت تعدیل شده :
از مجموعه نسبتهای سودآوری به حساب نسبت دوپونت تعدیل شده۱۶ می آید که از تقسیم سود عملیاتی بر خالص داراییهای عملیاتی حاصل می شود. خالص داراییهای عملیاتی برابر است با داراییهای عملیاتی پس از کسر بدهیهای عملیاتی. به عبارت دیگر ، می توان خالص داراییهای عملیاتی را به عنوان تفاوت خالص کل داراییها (حقوق صاحبان سرمایه) و خالص داراییهای مالی (غیر عملیاتی) تعریف کرد. فیرفیلد و یوهن۱۷ (۲۰۰۱) خالص دارایی های مالی را به صورت حاصل جمع وجه نقد و سولیمان (۲۰۰۸) سرمایه گذاری کوتاه مدت (داراییهای مالی)، پس از کسر کردن بدهیهای بهره دار (بدهیهای مالی) تعریف می کنند. از دیدگاهی دیگر ، نسبت دوپونت تعدیل شده را می توان به دو جزء دیگر تقسیم کرد که جزء نسبت سود عملیاتی از مجموعه نسبتهای سودآوری است و جزء دیگر که گردش خالص داراییهای عملیاتی است از مجموعه نسبتهای فعالیت به حساب می آید(عرب مازار و جابری نسب،۱۳۹۰).
۲-۴-۲ موارد استفاده ROA
* اعتبار دهندگان می‌توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند:
۱- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
۲- جمع آوری اطلاعاتی در باره اثر بخشی مدیریت
* مدیران در موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:
۱- اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.
۲- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه‌ای
۳- کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت
۲-۴-۳- نقاط ضعف ROA
– محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
– علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.
– اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائیها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائیها است.
– نرخ بازده دارائیها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.
– بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در ROA که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
– نسبت بازده دارائیها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بکار می‌رود، مطابقت ندارد.
– تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.
۲-۵- کارایی مدیران موظف و غیر موظف
از دیدگاه نظریه ی نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی)در هیأت مدیره ی شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت کمک شایان توجهی می کند (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵). در این رابطه، برخی تحقیق ها وجود رابطه ی مثبتی بین نسبت اعضای غیرموظف و عملکرد را گزارش نمودند(المناصر و همکاران۱۸، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر هارت۱۹ (۱۹۸۳) بیانگر مکتب فکری دیگری است. در این دیدگاه که منطبق بر نظریه ی مباشرت است. وی اعتقاد دارد که بازار با ساز و کارهای خود راه حلی طبیعی برای رفع مسئله ی نمایندگی ارائه می کند. در نتیجه وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره غیر ضروری به نظر می رسد و بازار خود هم سو کننده ی منافع مدیران و سهام داران خواهد بود.
فاما و همکاران (۱۹۸۰)دریافتند که هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. نتایج حاکی از آن است که هیات مدیره در ارتقای عملکرد شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند.
طبق تحقیق های وانگا و همکاران۲۰( ۲۰۱۲ ) اعضای غیر موظف هیأت مدیره، اثری منفی بر عملکرد شرکت دارند. برخی صاحب نظران، بر این باورند که اثربخش ترین هیأت مدیره، متشکل از اعضایی است که در میان مدیران موظف و غیرموظف آن “تعادل” برقرار باشد؛ زیرا عدم تعادل شدید به نفع هریک از طرفین، موجب جابه جایی موازنه ی قدرت به سمتی نادرست خواهد گردید(مرادی و همکاران، ۲۰۱۲).

* گفتار دوم
۲-۶- عملکرد و کارایی اطلاعاتی
ادبیات موجود در اقتصاد و تجارت خود تمایل به تاکید بر نقش کارایی اطلاعاتی دارد (اگاستیا۲۱ ، ۲۰۰۳). بورس در هر کشور یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است و اگر با سیاست های صحیح توسعه یابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملی منجر خواهد شد،اعمال سیاست های صحیح به نتایج مختلفی منتهی می شود که یکی از آنها کارایی بورس است. زمانی امکان تخصیص مطلوب سرمایه و نقدینگی-که از عوامل مهم تولید و توسعه اقتصادی است میسر می شود که بازار کارا باشد(انواری و همکاران، ۱۳۹۲).
مبنای تصمیمگیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهرهگیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیمگیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز۲۲ ،۲۰۰۱). بازارهای توسعه یافته یک درجه بالاتر از کارآیی اطلاعاتی از بازارهای در حال رشد نشان داده اند(اسیری و الزیرا۲۳ ، ۲۰۱۳).
پس از مطالعه اولیه فاما۲۴ (۱۹۷۰)، مطالعات نظری و تجربی متعددی درباره کارایی بازار سهام صورت گرفت. وی اظهار می کند: به طور متوسط چشم و هم چشمی و رقابت شدید بین سرمایه گذاران علت اصلی منعکس شدن آنی اخبار جدید در قیمت های جاری است(راسخی و خانعلی پور، ۱۳۸۸).
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود . اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد(سلیمی فر و شیرروز، ۱۳۸۹). با این وجود کارایی اطللاعات به سختی می تواند یک معیار جهت ارزیابی مطلوبیت یک سیاست مشخص باشد (اگاستیا ، ۲۰۰۳).
در ادبیات سرمایه گذاری، کارآیی بازار سرمایه را می توان با توجه به سه مجموعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار داد(فاما، ۱۹۷۰):
۱. اطلاعات گذشته سهام
۲. اطلاعات عمومی منتشر شده
۳. اطلاعات محرمانه و خصوصی
۲-۶-۱- کارایی بازار
عمده ترین و مهم ترین ویژگی بورس اوراق بهادار، کارآمد بودن آن است. در صورت کارآمد بودن بورس هم قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود(حفیظ و همکاران۲۵، ۲۰۰۶).
با شفاف تر شدن محیط بازار و رفتار مدیران شرکت ها و صنایع، کارایی اطلاعاتی به سطوح بالاتر می رود(انواری و همکاران، ۱۳۹۲).دلیل اصلی در تاکید بر شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارش گری مالی می تواند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید