دانلود پایان نامه

دارد.
۳-۱۰-۲-۵ : آزمون هاسمن
فرمول: برای تخمین الگو به شیوه داده های تابلویی دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی تعیین این که در مورد یک نمونه از داده ها کدام یک، از این دو روش باید مورد استفاده قرار بگیرد از طریق آزمون هاسمن صورت می گیرد که فرمول آن به شرح زیر می باشد:

به طور ی که معرف تخمین زننده های روش اثرات ثابت ونشان دهنده تخمین زننده های روش اثرات تصادفی است.

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد. فرض H0تائید و فرض H1 رد می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد.
۳-۱۰-۲-۶ : آزمون رگرسیون چند متغیره
فرمول: برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون چند متغیره از آماره F استفاده شده است. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه رگرسیون قدرت تبیین دارد. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد. فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () ۵% محاسبه شده، مقایسه گردیده وF محاسبه شده بیشتر از F جدول بوده است () و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد شده است.
۳-۱۰-۲-۷ : آزمون معنادار بودن ضرایب
فرمول: برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای سمت راست رگرسیون در هر مدل، از آماره t استفاده شده است. که به شرح زیر محاسبه می شود:

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار است. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد. فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار نیست. و قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر است ) (، و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است.
۳-۱۰-۲-۸ : آزمون وایت۶۸
فرمول: در فرض سوم بیان شد که کوواریانس کلیه خطاها ثابت و برابر است که تحت عنوان فرض همسانی واریانس اطلاق میگردد. از جمله آزمون‌های مرسوم برای بررسی ناهمسانی واریانس، آزمون وایت میباشد. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر همسان بودن واریانس‌ها و فرضیه مخالف آن ناظر بر ناهمسانی واریانس‌ها است. اگر رگرسیون ساده دو متغیره Yi=?1+?2Xi+ei برآورد شده باشد، برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس در این رگرسیون با استفاده از آزمون وایت، نخست باقیمانده‌های این رگرسیون (‌ها) محاسبه شده و سپس به توان دو رسانده میشوند و در نهایت رگرسیونی به صورت رابطه برآورد میگردد:

نتایج این آزمون دو آماره F و obs*R-Square می باشد. اگر مقدار p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمیشود و میتوان نتیجه گرفت که در مدل ناهمسانی واریانس وجود ندارد (بیدرام، ۱۳۸۱).
نحوه داوری:
اگر مقدار محاسبه شده از فرمول هم خطی کمتر از ۱۰ باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود و به معنی عدم وجود همخطی می باشد. اما اگر مقدار محاسبه شده مابین ۱۰ و ۳۰ و بزرگتر از ۳۰ باشد فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. و این موضوع بیانگر آن است که مدل دارای همخطی معتدل (زمانیکه ما بین۱۰ و ۳۰) و هم خطی شدید (زمانیکه بزرگتر از ۳۰) می باشد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، رامورد آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشهای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،۱۳۸۷).
در فصل سوم به تفصیل متغیرهای تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش تحقیق، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌ های مورد استفاده در تحقیق ارائه شده است. اطلاعات تحقیق حاضر شامل داده‌های ترکیبی است. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌، از نرم ‌افزار ره آورد نوین و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج شد و پس از آماده سازی دادهها در نرم افزارExcel، تجزیه و تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌ تحقیق با استفاده ازنرم‌افزار Eviews 7انجام شد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود، که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
۴-۲- آمارتوصیفی دادهها
درروشهای توصیفی تلاش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی، به توصیف دادههای تحقیق پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول (۴-۱) آمده است.
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه
متغیر
علامت
تعداد مشاهدات
میانگین
میانه
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
انحراف معیار
چولگی
ضریب کشیدگی

محافطه کاری شرطی
CONS_C
۶۱۲
۰۱۳/۰-
۰۱۳/۰-
۵۶۳/۰
۷۸۳/۰-
۱۴۴/۰
۰۱۳/۰-
۳۵۳/۲
محافطه کاری غیر شرطی
CON_UC
۶۱۲
۴۵۲/۰-
۴۱۴/۰-
۹۹۲/۴
۸۴۰/۳-
۷۲۹/۰
۸۱۵/۲
۹۹۱/۲
دقت پیش بینی سود هر سهم
FE
۶۱۲
۰۹۶/۰-
۰۱۱/۰
۲۵۰/۳
۴۲۸/۲-
۹۱۴/۰
۳۷۵/۲-
۰۹۵/۱۳
تغییر پذیری بازده
RV
۶۱۲
۱۴۵/۴
۱۰۸/۳
۳۱۸/۷
۰۷۷/۰
۴۸۴/۳
۶۸۱/۲
۹۸۸/۱۵
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۶۱۲
۲۴۳/۰
۲۰۴/۰
۹۰۰/۰
۰۲۶/۰
۱۴۵/۰
۲۹۱/۱
۲۴۵/۵
اهرم مالی
EVR
۶۱۲
۶۶۵/۰
۶۵۶/۰
۹۷۰/۰
۰۱۷/۰
۲۸۸/۰
۶۳۰/۲
۵۱۱/۲۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۶۱۲
۶۱۲/۰
۶۰۰/۰
۰۰۰/۱
۲۰۰/۰
۲۱۱/۰
۵۰۴/۰-
۷۵۸/۲
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۶۱۲
۰۴۲/۵
۰۰۰/۵
۰۰۰/۷
۰۰۰/۵
۲۴۵/۰
۳۴۵/۲
۲۷۹/۱۵
اندازه شرکت
SIZE
۶۱۲
۶۵۶/۱۳
۵۴۵/۱۳
۴۵۴/۱۸
۳۰۸/۱۰
۳۹۳/۱
۷۶۵/۰
۰۰۴/۳
شاخص عملکرد مدیریتی
MI
۶۱۲
شرکت دارای عملکرد پایین
۲۴۹ مشاهده ۷/۴۰%

شرکت دارای عملکرد بالا
۳۶۳ مشاهده ۳/۵۹%
با توجه به اینکه از روش ترکیب داده های پانلی و پولد برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می کنیم، تعداد مشاهدات سال- شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، ۶۱۲ مشاهده بوده است. با توجه به آماره توصیفی، می توان شاخص های بالا را به شاخص های مرکزی و پراکندگی و سایر شاخص ها تقسیم نمود، که شاخص های مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه، شاخص های پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخص ها عبارت از شاخص حداقل، حداکثر، چولگی و کشیدگی می باشد. که به طور خلاصه شاخص میانگین در زیر توضیح داده شده است. مثلا میانگین شاخص عملکرد مدیریتی نشان می دهد که شرکتهای نمونه آماری تحقیق حدود ۷/۴۰ درصد دارای عملکرد پایین و ۳/۵۹ درصد دارای عملکرد بالا بوده اند بنابراین این موضوع حاکی از این است که شرکت های با عملکرد بالا بیشتر از شرکت های با عملکرد پایین می باشد.
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها، بررسی نرمال بودن داده ها است. برای بررسی نرمال بودن داده ها فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده است:
توزیع داده ها نرمال است :
توزیع داده ها نرمال نیست :
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول (۴-۲) ارائه شده است.
جدول ۴-۲ نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
متغیر
علامت
آماره Z
سطح معناداری
(sig)

محافطه کاری شرطی
CONS_C
۰۹۹/۱
۲۰۱/۰
محافطه کاری غیر شرطی
CON_UC
۱۳۹/۱
۱۸۲/۰
دقت پیش بینی سود هر سهم
FE
۱۶۵/۳
۰۰۰/۰
تغییر پذیری بازده
RV
۵۸۷/۱
۰۷۰/۰
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۵۶۱/۳
۰۰۰/۰
اهرم مالی
EVR
۱۴۶/۱
۱۷۴/۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۱۸۸/۶
۰۰۰/۰
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۷۷۴/۱۲
۰۰۰/۰
اندازه شرکت
SIZE
۱۹۷/۱
۱۵۲/۰

نتایج آزمون (K-S) نشان می دهد که توزیع متغیرهای وابسته از جمله محافظه کاری شرطی و غیر شرطی از توزیع نرمال پیروی می کند. بر همین اساس با توجه به نرمال بودن متغیر وابسته از روش های آماری پارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود.
۴-۴- همبستگی بین متغیرها
برای بررسی همبستگی بین متغیر های کمی از ضریب همبستگی پیرسون (به علت نرمال بودن متغیرهای وابسته) بهره گیری شده است. که نتایج حاصل از این آزمون در جدول (۴-۳) ارائه شده است.
جدول ۴-۳ ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق

محافطه کاری شرطی
محافطه کاری غیر شرطی
دقت پیش بینی سود هر سهم
تغییر پذیری بازده
درصد سهام شناور آزاد
اهرم مالی
درصد مدیران غیر موظف
اندازه هیات مدیره
اندازه شرکت
CONS_C
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
—–

CON_UC
۰.۲۰۳۱۱۰
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۰۰۰۰
—–

FE
-۰.۱۸۰۸۷۳
-۰.۱۱۱۹۹۱
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۵۵
—–

RV
-۰.۰۱۴۰۴۶
۰.۰۸۰۳۶۶
-۰.۰۸۹۶۲۵
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید