دانلود پایان نامه

معناداری
۰.۷۲۸۷
۰.۰۴۶۹
۰.۰۲۶۶
—–

FFLO
-۰.۰۱۴۴۳۶
-۰.۰۴۴۰۶۶
-۰.۰۴۹۰۲۳
۰.۰۸۳۸۷۹
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۷۲۱۵
۰.۲۷۶۴
۰.۲۲۵۹
۰.۰۳۸۰
—–

EVR
۰.۳۹۰۹۴۴
۰.۴۹۳۸۲۷
-۰.۲۲۹۵۶۷
۰.۱۰۹۱۷۳
-۰.۰۴۲۹۵۲
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۶۹
۰.۲۸۸۷
—–

INDDIR
۰.۱۲۰۱۲۷
-۰.۰۰۳۴۷۴
-۰.۰۲۲۰۹۷
-۰.۰۲۵۶۹۲
-۰.۰۰۷۷۵۵
۰.۰۰۴۴۴۰
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۰۰۲۹
۰.۹۳۱۷
۰.۵۸۵۳
۰.۵۲۵۸
۰.۸۴۸۲
۰.۹۱۲۷
—–

BODSIZE
۰.۰۳۹۸۹۵
-۰.۰۲۳۹۵۸
-۰.۰۱۵۳۴۶
۰.۰۲۸۷۸۱
-۰.۰۴۷۷۹۰
-۰.۰۲۶۹۷۵
۰.۰۴۳۰۴۱
۱.۰۰۰۰۰۰

سطح معناداری
۰.۳۲۴۵
۰.۵۵۴۱
۰.۷۰۴۸
۰.۴۷۷۳
۰.۲۳۷۸
۰.۵۰۵۴
۰.۲۸۷۷
—–

SIZE
۰.۰۲۵۴۶۳
-۰.۰۲۴۰۴۶
-۰.۰۳۲۹۷۰
۰.۰۱۷۸۸۷
-۰.۱۰۷۰۱۶
۰.۰۶۷۴۸۸
-۰.۰۶۹۸۵۵
-۰.۰۴۳۲۵۵
۱.۰۰۰۰۰۰
سطح معناداری
۰.۵۲۹۵
۰.۵۵۲۷
۰.۴۱۵۵
۰.۶۵۸۷
۰.۰۰۸۱
۰.۰۹۵۳
۰.۰۸۴۲
۰.۲۸۵۳
—–
*و ** معنی دار به ترتیب در سطح ۹۵% و ۹۹% اطمینان
مطابق با جدول (۴-۳) و فرضیات تدوین شده در سطح اطمینان ۹۹% بین محافظه کاری شرطی و دقت پیش بینی سود هر سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۱۸۰/۰-) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه منفی بین محافظه کاری شرطی و دقت پیش بینی سود به میزان ۱۸% میباشد، در سطح اطمینان ۹۹% بین محافظه کاری غیرشرطی و دقت پیش بینی سود هر سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۱۱۱/۰-) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه منفی بین محافظه کاری غیرشرطی و دقت پیش بینی سود به میزان ۱۱% میباشد، در سطح اطمینان ۹۵% بین محافظه کاری شرطی و تغییر پذیری بازده رابطه معنی داری وجود ندارد. در سطح اطمینان ۹۵% بین محافظه کاری غیرشرطی و تغییر پذیری بازده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۰۸۰/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه مثبت بین محافظه کاری شرطی و تغییر پذیری بازده به میزان ۸% میباشد، مابقی ضرایب در جدول بالا قابل رویت است.
۴-۵- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش
در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن ها بر پایه t ، F، خی دو و…بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند.یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. مانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معمولا حالت ضعیف را بررسی می کنیم. اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی است؛ ولی اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت باشد سری مانای ضعیف است. در این پژوهش برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۴ آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
متغیر
علامت
تعداد وقفه
مقدار آماره t
سطح معنی داری
محافطه کاری شرطی
CONS_C
۰
۴۴۴/۲۳-
۰۰۰/۰
محافطه کاری غیر شرطی
CON_UC
۰
۱۳۴/۱۱-
۰۰۰/۰
دقت پیش بینی سود هر سهم
FE
۰
۰۲۱/۲۶-
۰۰۰/۰
تغییر پذیری بازده
RV
۰
۷۱۷/۲۲-
۰۰۰/۰
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۰
۲۸۶/۲۷-
۰۰۰/۰
اهرم مالی
EVR
۰
۲۹۸/۹-
۰۰۰/۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۰
۱۳۲/۹-
۰۰۰/۰
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۰
۲۶۸/۱۵-
۰۰۰/۰
اندازه شرکت
SIZE
۰
۴۶۱/۶-
۰۰۰/۰

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۴ تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان ۹۹ درصد از مانایی برخوردار می باشند.
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیهی اول
فرضیه اول بیان می دارد: عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
CONS-C it = ? 0 + ?1 MI it + ?2 FFLO it + ?3 EVR it + ?4 INDDIR it + ?5 BODSIZE it + ?6 SIZE it + ? it

جدول ۴-۵ نتایج آزمون فرضیه اول
نام متغیر
نماد متغیر
ضرایب (Coefficient)
آماره(t-Statistic)
Prob.
عملکرد مدیریتی
MI
۰۵۵/۰-
۱۷۴/۵-
۰۰۰/۰
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۰۱۱/۰-
۳۰۶/۰-
۷۵۹/۰
اهرم مالی
EVR
۱۸۶/۰
۱۸۸/۱۰
۰۰۰/۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۰۷۸/۰
۱۶۹/۳
۰۰۱/۰
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۰۲۷/۰
۲۷۴/۱
۲۰۳/۰
اندازه شرکت
SIZE
۰۰۱/۰
۲۸۰/۰
۷۷۹/۰
مقدار ثابت
C
۳۰۱/۰-
۴۱۸/۲-
۰۱۵/۰
ضریب تعیین
R Squar
۲۰۴/۰
ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R Square
۱۹۶/۰
دوربین واتسون
Durbin-Watson
۹۳۳/۱
آماره F
۸۸۲/۲۵
Prob. 000/0
آماره Godfrey
۳۲۸/۰
Prob. 720/0
آماره F-white
۰۳۱/۱
Prob. 422/0
آماره F-limer
۳۲۳/۱
Prob. 252/0

با توجه به نتـایج آزمون فرضیهی اول که در جدول (۴-۵) ارائه شده است، سـطح معنی داری آمـاره F-limer (252/0) بیش از سطح خطای مورد پذیرش (۵ درصد) بوده، بنابراین روش داده های پولد نسبت به روش داده های پانل ارجحیت دارد و با توجه به اینکه آماره H-hausman خاص رگرسیون پانلی می باشد، لذا در رگرسیون پولد از این آماره استفاده نگردیده است. در ادامه سـطح معنی داری آمـارهF-white ، ۴۲۲/۰ بوده، این موضوع بیانگر این است که رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نمی باشد. بنابراین رگرسیون برازش شده و در نهایت سطح معنی داری آماره Godfrey 720/0 بوده، بر همین اساس رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی سریالی نمی باشد. در مرحله بعد با توجه به اینکه آماره F(000/0) دارای سطح معناداری زیر (۵ درصد) می باشد، بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد. همچنین چون سطح معنی داری عملکرد مدیریتی (متغیر مستقل) کمتر از ۵ درصد می باشد، بنابراین می توان گفت که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد، همچنین از متغیرهای کنترلی اهرم مالی و درصد مدیران غیر موظف بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند. آماره دوربین واتسون نیز چون بین ۵/۱ تا ۵/۲ میباشد، پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خود همبستگی وجود ندارد. علاوه بر این مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که تغییرات در متغیرهای مستقل و کنترلی نماینگر ۴/۲۰ درصد تغییر در متغیر وابسته است.
۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیهی دوم
فرضیه دوم بیان می دارد: عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
CONS-U it = ? 0 + ?1 MI it + ?2 FFLO it + ?3 EVR it + ?4 INDDIR it + ?5 BODSIZE it + ?6 SIZE it + ? it
جدول ۴-۶ نتایج آزمون فرضیه دوم
نام متغیر
نماد متغیر
ضرایب (Coefficient)
آماره(t-Statistic)
Prob.
عملکرد مدیریتی
MI
۱۹۰/۰
۸۳۹/۳
۰۰۰/۰
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۰۸۱/۰-
۴۸۵/۰-
۶۲۷/۰
اهرم مالی
EVR
۲۲۵/۱
۶۱۲/۱۳
۰۰۰/۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۰۳۹/۰-
۳۴۲/۰-
۷۳۱/۰
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۰۵۱/۰-
۵۳۳/۰-
۵۹۳/۰
اندازه شرکت
SIZE
۰۳۲/۰-
۹۵۳/۱-
۰۴۴/۰
مقدار ثابت
C
۶۵۱/۰-
۱۵۱/۱-
۲۵۰/۰
ضریب تعیین
R Squar
۲۴۲/۰
ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R Square
۲۳۴/۰
دوربین واتسون
Durbin-Watson
۷۰۱/۱
آماره F
۲۰۴/۳۲
Prob. 000/0
آماره Godfrey
۲۱۳/۳
Prob. 070/0
آماره F-white
۲۷۶/۸
Prob. 000/0
آماره H-hausman
۴۷۲/۱۳
Prob. 019/0
آماره F-limer
۹۸۰/۱۰
Prob. 000/0
با توجه به نتـایج آزمون فرضیهی دوم که در جدول (۴-۶) ارائه شده است، سـطح معنی داری آمـاره F-limer (000/0) کمتر از سطح خطای مورد پذیرش (۵ درصد) بوده، بنابراین روش داده های پانل نسبت به روش داده های پولد ارجحیت دارد. در ادامه سطح معنی داری آماره H-hausman(019/0) کمتر از سطح خطای مورد پذیرش (۵ درصد) بوده، روش رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. همچنین سـطح معنی داری آمـارهF-white ، ۰۰۰/۰ بوده، این موضوع بیانگر این است که رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس می باشد. بنابراین پس از رفع خطای استاندارد و ناهمسانی واریانس، رگرسیون برازش شده و در نهایت سطح معنی داری آماره Godfrey 07/0 بوده، بنابراین رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی سریالی
نمی باشد. در مرحله بعد با توجه به اینکه آماره F(000/0) دارای سطح معناداری زیر (۵ درصد) می باشد، بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد. همچنین چون سطح معنی داری عملکرد مدیریتی (متغیر مستقل) کمتر از ۵ درصد می باشد، بنابراین می توان گفت که عملکرد مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری غیرشرطی دارد، همچنین از متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت بر محافظه کاری غیرشرطی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معناداری دارند. آماره دوربین واتسون نیز چون بین ۵/۱ تا ۵/۲ میباشد، پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خود همبستگی وجود ندارد. علاوه بر این مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که تغییرات در متغیرهای مستقل و کنترلی نماینگر ۲/۲۴ درصد تغییر در متغیر وابسته است.
۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیهی سوم
فرضیه سوم بیان می دارد: شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
CONS-C it = ? 0 + ?1 FE it + ?2 RV it + ?3 FFLO it + ?4 EVR it + ?5 INDDIR it + ?6 BODSIZE it + ?7 SIZE it + ? it

جدول ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه سوم
نام متغیر
نماد متغیر
ضرایب (Coefficient)
آماره (t-Statistic)
Prob.
خطای پیش بینی سود
FE
۰۱۵/۰-
۵۳۵/۲-
۰۱۱/۰
تغییر پذیری بازده
RV
۰۰۲/۰-
۶۸۴/۱-
۰۹۲/۰
درصد سهام شناور آزاد
FFLO
۰۰۶/۰
۱۶۷/۰
۸۶۶/۰
اهرم مالی
EVR
۱۸۸/۰
۸۵۸/۹
۰۰۰/۰
درصد مدیران غیر موظف
INDDIR
۰۷۷/۰
۰۶۶/۳
۰۰۲/۰
اندازه هیات مدیره
BODSIZE
۰۲۷/۰
۲۴۸/۱
۲۱۵/۰
اندازه شرکت
SIZE
۰۰۰۸/۰
۲۳۱/۰
۸۱۷/۰
مقدار ثابت
C
۳۲۷/۰-
۵۸۳/۲-
۰۱۰/۰
ضریب تعیین
R Squar
۱۸۰/۰
ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R Square
۱۷۱/۰
دوربین واتسون
Durbin-Watson
۹۱۰/۱
آماره F
۰۶۱/۱۹
Prob. 000/0
آماره Godfrey
۵۴۱/۰
Prob. 582/0
آماره F-white
۳۷۵/۱
Prob. 076/0
آماره F-limer
۷۸۱/۱
Prob. 114/0

با توجه به نتـایج آزمون فرضیهی سوم که در جدول (۴-۷) ارائه شده است، سـطح معنی داری آمـاره F-limer (114/0) بیش از سطح خطای مورد پذیرش (۵ درصد) بوده، بنابراین روش داده های پولد نسبت به روش داده های پانل ارجحیت دارد و با توجه به اینکه آماره H-hausman خاص رگرسیون

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید