دانلود پایان نامه

پانلی می باشد، لذا در رگرسیون پولد از این آماره استفاده نگردیده است. در ادامه سـطح معنی داری آمـارهF-white ، ۰۷۶/۰ بوده، این موضوع بیانگر این است که رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نمی باشد. بنابراین رگرسیون برازش شده و در نهایت سطح معنی داری آماره Godfrey 582/0 بوده، بر همین اساس رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی سریالی نمی باشد. در مرحله بعد با توجه به اینکه آماره F(000/0) دارای سطح معناداری زیر (۵ درصد) می باشد، بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد. همچنین چون سطح معنی داری شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود) کمتر از ۵ درصد می باشد، بنابراین می توان گفت که خطای پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد، اما تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی تاثیر معناداری ندارد. اما از متغیرهای کنترلی اهرم مالی و درصد مدیران غیر موظف بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند. آماره دوربین واتسون نیز چون بین ۵/۱ تا ۵/۲ میباشد، پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خود همبستگی وجود ندارد. علاوه بر این مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که تغییرات در متغیرهای مستقل و کنترلی نماینگر ۱۸ درصد تغییر در متغیر وابسته است.
۴-۶-۴- نتایج آزمون فرضیهی چهارم
فرضیه چهارم بیان می دارد: شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
CONS-U it = ? 0 + ?1 FE it + ?2 RV it + ?3 FFLO it + ?4 EVR it + ?5 INDDIR it + ?6 BODSIZE it + ?7 SIZE it + ? it

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید