دانلود پایان نامه

و گردش داراییهای ثابت تفکیک شد و دریافتند که ثبات تعاملی و غیر تعاملی گردش دارایی ثابت از ثبات تعاملی و غیرتعاملی گردش بیشتر سرمایه در گردش است. نتیجه دیگرتحقیق نشان داد که نسبت سود عملیاتی زیاد (کم) با مازاد بازده سالهای آینده رابطه مثبت(منفی) دارد و این ارتباط به سطح گردش خالص داراییهای عملیاتی ارتباطی ندارد، اما درحالتی که سطح نسبت سود عملیاتی پایین است ، افزایش گردش خالص داراییهای عملیاتی به افزایش بازده مازاد منجر نمی شود و این نشاندهنده برتری نسبت سود عملیاتی برای بررسی واکنش بازار است.
کیم و ژانگ۶۲ (۲۰۱۰) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند، نتایج بررسی های آنها نشان داد که محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای بیش نمایی عملکرد و افشا نکردن اخبار بد محدود کرده، از این رو ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین آنها با استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه، وضعیت بازار محصولات شرکت و ترکیب سهامداران شرکت به عنوان متغیرهای موثر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، اثبات کردند که در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی محافظه کاری برای کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
سدیدی و همکاران۶۳( ۲۰۱۱ ) پژوهشی با عنوان محافظه کاری حسابداری و اثرات کیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام انجام دادند.هدف آنان از انجام این پژوهش کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان برای ارزیابی توانایی بوده است.نتایج ROI اثرات محافظه کاری روی کیفیت سود و نشان داد که واحدهای اقتصادی که از روشهای محافظه کارانه استفاده می کنند قدرت تغییر کیفیت سود از طریق ایجاد بعضی تغییرات در سرمایه گذاری دارایی های عملیاتی را دارند.
طارق و راشا (۲۰۱۱) اثر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود و قیمت سهام را در شرکتهای مصر مورد آزمون قرار دادند.آنان مدل باسو را با افزودن دو متغیر بسط دادند و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به تجزیه و تحلیل داده های ۳۰ شرکت طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند.نتایج نشان دادکه محافظه کاری مشروط به صورت منفی بر کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهای مصری اثر می گذارد و محافظه کاری غیرمشروط بر کیفیت سود اثر نمی گذارد اما ارتباط منفی با قیمت سهام شرکتهای مصری دارد.
یوشی ساتو (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان کارآیی مدیریت و محافظه کاری شرطی به بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت با محافظه کاری شرطی در شرکت پرداخت او برای اندازه گیری کارآیی مدیریت از شیوه ای جدید در اندازه گیری نسبت دوپانت استفاده نمود نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین کارآیی مدیریت شرکت با محافظه کاری شرطی می باشد .
۲-۱۵- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی ادبیات پژوهش و مطالعات نظری پرداخته شد و تلاش گردید تا با توجه به موضوع تحقیق که تاثیر عملکر مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می باشد، بیان کاملی از مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی ارائه گردد.
در ادامه پژوهش های پیشین صورت گرفته در خارج و داخل کشور که از لحاظ موضوعی به نوعی با این تحقیق مرتبط می باشند، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آنها مرور گردید.
در فصل آینده به روش تحقیق استفاده شده از طریق تشریح جامعه آماری، فنون جمع آوری داده، فرضیه پژوهش، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها خواهیم پرداخت.

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه
هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت است این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع تحقیق حاصل می گردد. پایه هر عمل و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن است. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکان اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(نظری تنها، ۱۳۸۵).
در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. همانگونه که ذکر شد، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح می شود. به این ترتیب که ابتدا جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد. سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته تحقیق پرداخته می شود. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.
۳-۲- روش تحقیق
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روش های آماری،مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند، اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع
شده اند(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸). اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت های ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدای (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری تحقیق
تعیین جامعه آماری در هر تحقیق ضروری است جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است. بنابراین تعریف:”جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم” (دلاوری، ۱۳۷۸). جامعه تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکتهای بورس(۳۷ طبقه) را در بر می گیرد.
۳-۳-۱- روش نمونه گیری
در تحقیق حاضر برای تعیین نمونه آماری، از رابطه خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری استفاده نشده است بلکه از روش حذفی استفاده گردیده است. به عبارت دیگر آن دسته از شرکت های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شده اند شرایط انتخاب نمونه به صورت زیر ارائه شده است. شرایط انتخاب و تعداد شرکت ها در هر مرحله به شرح جدول (۳-۱) ارائه شده است:
۱. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
۲. طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
۳. کلیه ی اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
۴ . جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مالی،شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.
جدول ۳-۱ شرایط انتخاب و تعداد شرکت ها
شرایط انتخاب
تعداد شرکت ها
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
۴۷۰
تعداد شرکتهای حذف شده قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
(۱۴۴)
تعداد شرکتهای درج شده بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۸۷
(۳۴)
تعداد شرکتهای سرمایه گذاری، بانک و بیمه و هلدینگ
(۵۴)
تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲ نیست و یا تغییر سال مالی داشته اند و اطلاعات آنها در دسترس نیود
(۵۰)
شرکتهای فاقد ارزش بازار و شرکتهایی که برخی اطلاعات آنها در دسترس نبود
(۸۶)
تعداد نمونه نهایی
۱۰۲

۳-۴- فرضیه های تحقیق
پس از انتخاب و تعیین مسأله، فرضیه تحقیق ارائه می گردد. فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی تحقق برای پاسخگویی به مسأله است(دلاوری،۱۳۷۸). این راه حل با مطالعه دقیق پیشینه تحقیق، بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و مشاهده پدیده های مربوط بدست می آید. با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:
۱- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۲- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۳- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۳ -۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۳-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
۴- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۴-۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۴-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
۳-۵- بیان فرضیه های آماری
فرضیه ۱ و ۲
:H0 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر ندارد.
:H1 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر دارد.
فرضیه ۳ و ۴
:H0 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر ندارد.
:H1 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر دارد.
۳-۶ – ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای تحقیق ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شدند(شهبندیان، ۱۳۸۷).
این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید