دانلود پایان نامه

قرمز، در جهت نرمال ۷۴
شکل ‏۵-۴۳- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S25 در محدوده مادون قرمز ۷۴
شکل ‏۵-۴۴- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به یک لایهی KBr ۷۶
شکل ‏۵-۴۵- نمودار تغییرات CP بر حسب ضخامت CaF2 و پلی اتیلن در دو طرف KBr ۷۷
‏۵-۴۶- نمودار تغییرات CP بر حسب ضخامت CaF2 و پلی اتیلن در دو طرف NaF ۷۸
شکل ‏۵-۴۷- خواص تشعشعی ساختار S28 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۸
شکل ‏۵-۴۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S28 در محدوده مادون قرمز ۷۹
شکل ‏۵-۴۹- خواص تشعشعی ساختار S29 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۹
شکل ‏۵-۵۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S29 در محدوده مادون قرمز ۷۹
شکل ‏۵-۵۱- خواص تشعشعی ساختار S30 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۸۰
شکل ‏۵-۵۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S30 در محدوده مادون قرمز ۸۰
شکل ‏۵-۵۳- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S32 ۸۳
شکل ‏۵-۵۴- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S32 در ناحیه نور مرئی ۸۴
شکل ‏۵-۵۵- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S32 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۸۴
شکل ‏۵-۵۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S32 در بازه ۴-۸۵ ?m ۸۴
شکل ‏۵-۵۷- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S34 ۸۵
شکل ‏۵-۵۸- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S34 در ناحیه نور مرئی ۸۵
شکل ‏۵-۵۹- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S34 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۸۶
شکل ‏۵-۶۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S34 در بازه ۴-۸۵ ?m ۸۶
شکل ‏۵-۶۱- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S35 ۸۷
شکل ‏۵-۶۲- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S35 در ناحیه نور مرئی ۸۷
شکل ‏۵-۶۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S35 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۸۷
شکل ‏۵-۶۴- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S35 در بازه ۴-۸۵ ?m ۸۸
شکل ‏۵-۶۵- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S37 ۸۹
شکل ‏۵-۶۶- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S37 در ناحیه نور مرئی ۹۰
شکل ‏۵-۶۷- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S37 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۹۰
شکل ‏۵-۶۸- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S37 در بازه ۴-۸۵ ?m ۹۰
شکل ‏۵-۶۹- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S40 ۹۱
شکل ‏۵-۷۰- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S40 در ناحیه نور مرئی ۹۱
شکل ‏۵-۷۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۹۲
شکل ‏۵-۷۲- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه ۴-۸۵ ?m ۹۲
شکل ‏۵-۷۳- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S42 ۹۲
شکل ‏۵-۷۴- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S42 در ناحیه نور مرئی ۹۳
شکل ‏۵-۷۵- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۹۳
شکل ‏۵-۷۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه ۴-۸۵ ?m ۹۴
شکل ‏۵-۷۷- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S43 ۹۴
شکل ‏۵-۷۸- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S43 در ناحیه نور مرئی ۹۵
شکل ‏۵-۷۹- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۹۵
شکل ‏۵-۸۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه ۴-۸۵ ?m ۹۵
شکل ‏۵-۸۱- ضریب عبور نرمال و نیمکروی یک لایه ۵ میلیمتری از BaTiO3 در ناحیه نور مرئی ۹۶
شکل ‏۵-۸۲- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه ۵ میلیمتری از BaTiO3 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۹۶
شکل ‏۵-۸۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی یک لایه ۵ میلیمتری از BaTiO3 در بازه ۴-۸۵ ?m ۹۷
شکل ‏۵-۸۴- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S44 ۱۰۰
شکل ‏۵-۸۵- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S44 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۰
شکل ‏۵-۸۶- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری -Asol در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S51 ۱۰۱
شکل ‏۵-۸۷- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S51 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۱
شکل ‏۵-۸۸- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک GaAs/Si ۱۰۲
شکل ‏۵-۸۹- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری -Asol در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک CdTe/Ge ۱۰۲
شکل ‏۵-۹۰- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Rsol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S64 ۱۰۳
شکل ‏۵-۹۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی پوشش S64 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۳
شکل ‏۵-۹۲- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط -Tsol در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S65 ۱۰۴
شکل ‏۵-۹۳- ضریب عبور نرمال و نیمکروی پوشش S65 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۴
شکل پ۱-‏۱- برخورد یک پرتو با پلاریزاسیون s به یک سطح ۱۱۶
شکل پ۱-‏۲ – برخورد یک پرتو با پلاریزاسیون p به یک سطح ۱۱۹
شکل پ۱-‏۳- یک ساختار متشکل از N-2 لایه نازک ۱۲۳
شکل پ۲-‏۱- خواص تشعشعی ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۰
شکل پ۲-‏۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۱
شکل پ۲-‏۳- خواص تشعشعی ساختار S1 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۱
شکل پ۲-‏۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S1 در محدوده مادون قرمز ۱۳۱
شکل پ۲-‏۵- خواص تشعشعی ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۲
شکل پ۲-‏۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۲
شکل پ۲-‏۷- خواص تشعشعی ساختار S2 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۲
شکل پ۲-‏۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S2 در محدوده مادون قرمز ۱۳۳
شکل پ۲-‏۹- خواص تشعشعی ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۳
شکل پ۲-‏۱۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۳
شکل پ۲-‏۱۱- خواص تشعشعی ساختار S3 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S3 در محدوده مادون قرمز ۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۳- خواص تشعشعی ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۵- خواص تشعشعی ساختار S4 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S4 در محدوده مادون قرمز ۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۷- خواص تشعشعی ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۶
شکل پ۲-‏۱۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۶
شکل پ۲-‏۱۹- خواص تشعشعی ساختار S5 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۶
شکل پ۲-‏۲۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S5 در محدوده مادون قرمز ۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۱- خواص تشعشعی ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۳- خواص تشعشعی ساختار S6 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S6 در محدوده مادون قرمز ۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۵- خواص تشعشعی ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۷- خواص تشعشعی ساختار S7 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S7 در محدوده مادون قرمز ۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۹- خواص تشعشعی ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۱- خواص تشعشعی ساختار S8 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S8 در محدوده مادون قرمز ۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۳- خواص تشعشعی ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۵- خواص تشعشعی ساختار S9 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S9 در محدوده مادون قرمز ۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۷- خواص تشعشعی ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۳
شکل پ۲-‏۳۹- خواص تشعشعی ساختار S10 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۳
شکل پ۲-‏۴۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S10 در محدوده مادون قرمز ۱۴۳
شکل پ۲-‏۴۱- خواص تشعشعی ساختار S16 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S16 در محدوده مادون قرمز ۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۳- خواص تشعشعی ساختار S17 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S17 در محدوده مادون قرمز ۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۵- خواص تشعشعی ساختار S19 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S19 در محدوده مادون قرمز ۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۷- خواص تشعشعی ساختار S20 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۶
شکل پ۲-‏۴۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S20 در محدوده مادون قرمز ۱۴۶
شکل پ۲-‏۴۹- خواص تشعشعی ساختار S22 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۶
شکل پ۲-‏۵۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S22 در محدوده مادون قرمز ۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۱- خواص تشعشعی ساختار S23 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S23 در محدوده مادون قرمز ۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۳- خواص تشعشعی ساختار S24 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S24 در محدوده مادون قرمز ۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۵- خواص تشعشعی ساختار S26 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S26 در محدوده مادون قرمز ۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۷- خواص تشعشعی ساختار S27 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S27 در محدوده مادون قرمز ۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۹- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S31 در ناحیه نور مرئی ۱۵۰
شکل پ۲-‏۶۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S31 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۱۵۰
شکل پ۲-‏۶۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S31 در بازه ۴-۸۵ ?m ۱۵۰
شکل پ۲-‏۶۲- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S33 در ناحیه نور مرئی ۱۵۱
شکل پ۲-‏۶۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S33 در بازه ۰.۷-۲.۴ ?m ۱۵۱
شکل پ۲-‏۶۴

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید