دانلود پایان نامه

ر زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود: امیل دورکیم، اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است. گئورگ زیمل، “اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می برد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است” (گلابی،۱۳۸۴). در کارهای فردیناند تونیس “در جوامع سنتی یا گمین شافت اعتماد مانند احترام و حس تعلق شخصی، فضیلتی برای افراد است، در حالی که در جوامع مدرن یا گزل شافت اعتماد غیر شخصی و رسمی است” (ازکیا و همکاران،۱۳۸۴).

تعاریف عملیاتی:
رهبری اخلاقی
برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسشنامه رهبری اخلاقی مدیران(کاریانا و همکاران،۲۰۱۱) این شامل ۳۸ گویه می باشد که میزان رهبری اخلاقی را اندازه گیری میکند برای نمره گذاری هر گویه،از ۴ درجه ای بین ۱(کاملا موافق) تا ۴ (کاملا مخالف) به هر آزمونی تعلق خواهد گرفت و با جمع نمره های بدست آمده از نمره کلی پرسشنامه بدست می آید(کاریانا و همکاران۸،۲۰۱۱).
جدول۱-۱ مولفه و شاخص های رهبری اخلاقی
متغیر
ابعاد
شاخص

رهبری اخلاقی

گرایش به مردم
زمان طولانی با کارکنان تماس دارد.
توجه به نیازهای شخصی کارکنان
بعضی وقت ها در مورد احساسات مربوط به کار صحبت می کند.
واقعا در مورد توسعه شخصی کارکنان نگران است.
همدردی با کارکنان وقتی که مشکل دارند.
مراقبت اطرافیان خود است

عدالت

مسول مشکلاتی است که به آن کنترلی ندارد
کار را بخاطر اینکه بیش از مسئولیت من است کنار نگذارد.
من برای چیزهایی که تقصیر من نیست مسئول هستم
به دنبال موفقیت خود با هزینه دیگران نیست.
عمدتا به اهداف خود متمرکز می شود
دخالت در کار زیردستان

تقسیم قدرت
اجازه می دهد تا زیردستان تاثیری در تصمیمات حیاتی داشته باشند.
اجازه نمی دهد که دیگران در تصمیم گیری شرکت کنند.
به دنبال مشاوره از زیردستان مربوط به استراتژی سازمانی است.
تصمیم گیری بر اساس توصیه های گزارش تجدید می شوند.
به چالش کشیدن نمایندگان و مسئولیت به زیردستان.
زیردستان من نقش کلیدی در تعیین اهداف عملکرد بازی میکنند

نگرانی برای پایداری

می خواهم در یک روش سازگار با محیط زیست کار انجام دهم
نگرانی برای مسائل مربوط به پایداری نشان می دهد.
بازیافت اقلام و مواد در گروه را تحریک میکند

رهنمودهای اخلاقی
داشتن یکپارچگی رفتار
از کارکنان از نظر رفتار با صداقت انتظار می رود.
دستورالعمل روشن با صداقت.
تضمین می کند که کارمندان را دنبال یکپارچگی است.
عواقب احتمالی رفتار بد توسط خودم همکاران بر عهده میگیرد.
بحث از مسائل یکپارچگی در میان کارکنان تحریک می کند.
کارمندان تعارف که با توجه به دستورالعمل تمامیت رفتار انجام دهند.

شفافیت نقش

نشان می دهد چه انتظارات از عملکرد هر یک از اعضای گروه دارد.
از هر عضو گروه انتظارات روشنی دارد.
آنچه که از من و همکاران من انتظار می رود روشن است.
شفافیت اولویت ها
شفافیت مسئولیت ها

صداقت

به عهد خود وفادار بماند.
برای انجام کارها مورد اعتماد است
می تواند در افتخار خود تکیه کند.
همیشه خود را نگه می دارد

گذشت
برای سنجش گذشت از پرسشنامه گذشت(بخشودگی) دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگی بین فردی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ۴ گزینه ای است. برای بدست آموردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم جمع نمایید. در پژوهش) جهت سنجش روایی مقیاس بخشودگی بین فردی، از اجرای همزمان آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده اصلی FFS استفاده شد که همبستگی بین این دو مقیاس معنی دار بدست آمد. این رابطه حاکی از روایی خوب این مقیاس می باشد. و پایایی نیز توسط این محقق ۸۷/۰ گزارش شده است(احتشام زاده و همکاران،۱۳۸۹).
جدول ۱-۲ ایعاد و شاخص های گذشت
متغیر
ابعاد
شاخص

گذشت
ارتباط مجدد و کنترل انتقامجویی
هربار کسی را که در حقم بدی کرده می بینم، آتش خشم درونم شعله ور می شود.

هنوز هم وقتی رفتار بد دوستی را که به من ظلم کرده، به خاطر می آورم، به شدت خشمگین می شوم.

وقتی دوست یا آشنایی مرا می رنجاند، سعی می کنم از نظر عاطفی دیگر به او نزدیک نشوم تا دوباره باعث رنجش من نشود.

اگر یکی از اطرافیان رفتار ناشایستی نسبت به من نشان دهد، با او قطع رابطه می کنم.

دوست دارم کسی که در حق من بدی کرده، همان بلا سرش بیاید.

اگر یکی از اطرافیان مرا تحقیر کند، در فرصتی مناسب کارش را تلافی می کنم.

اگر از دوست یا آشنایی رنجیده خاطر باشم، به جاهایی که ممکن است او را ببینم نمی روم یا تظاهر می کنم که او را ندیده ام.

اگر کار غیر منصفانه دوست یا آشنایی را تلافی نکنم، فکر می کند حق به جانب اوست.

اگر دوستان یا اطرافیانم خواسته ها و منافع شخصی مرا نادیده بگیرند با آنها به شدت برخورد می کنم.

به نظرم درد و رنج ناشی از آزارهای نزدیکان، زخمی است که به راحتی التیام نمی یابد.

به نظر اطرافیان، من فردی لجوج و یکدنده هستم.

نباید صرفاً برای حفظ روابط دوستانه، منافع شخصی خود را زیر پا بگذارم.

کنترل رنجش
اگر اطرافیان در حق من بدی یا کوتاهی نمی کردند، زندگی من بهتر از این بود.

درد و رنج من آنقدر عمیق است که با بیان آن برای کسی برطرف نمی شود.

گاهی ساعت ها و روزها به بی عدالتی که یکی از اطرافیانم در حقم انجام داده فکر می کنم.

رفتارهای ناشایست اطرافیان باعث شد که دیگر به کسی اعتماد نداشته باشم.

فکر می کنم رفتار ناشایست اطرافیان با من به دلیل بی کفایتی یا بدشانسی خودم است.

وقتی از دوست یا آشنایی عصبانی می شوم، خودم را با کارهایی مانند خوردن، خوابیدن، تماشای زیاد
تلویزیون، سیگار و … مشغول می کنم.

درک و فهم واقع بینانه
به این نتیجه رسیده ام بخشیدن کسی که رفتار ناشایستی با من داشته بهتر از رنج بردن از کار اوست.

وقتی کدورتی بین من و اطرافیان پیش می آید، خودم برای رفع آن پیش قدم می شوم.

هنگام پاسخ به رفتار ناپسند اطرافیان، سطح درک و فهم آنها را در نظر می گیرم.

برای فهم علت رفتار ناشایست اطرافیان، خودم را به جای آنها می گذارم.

وقتی دوست یا آشنایی مرا می رنجاند، پس از مدت کمی، دیگر فکرکردن به آن روحم را نمی آزارد.

تا حدودی درک می کنم که چرا یک دوست یا آشنا نسبت به من رفتار ناشایستی (مانند خیانت) داشته است.

معمولاً وقتی از دوست یا آشنایی عصبانی می شوم می توانم آرامشم را حفظ کنم.

اعتماد
براس سنجش اعتماد کارکنان از پرسشنامه اعتماد پنج مولفه که توسط صفاری نیا و شریف(۱۳۸۹) با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد . این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه می باشد. که آزمودنی ها به سئوالات بر مبنای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت به شرح ذیل پاسخ خواهند داد(صفاری و همکاران،۱۳۸۹). پرسشنامه اعتماد بر روی ۶۰۰ دانشجو(۳۰۰ نفر دختر و ۳۰۰ نفر پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ ۹۵/۰ شده است.
جدول ۳-۱ ابعاد و شاخص های اعتماد کارکنان
متغیر
ابعاد
شاخص

اعتماد
رفتار مبتنی بر اعتماد کردن
به دوستان قدیمی خود اعتماد دارم.

معتقدم امروزه روزگاری است که به هیچکس نمی توان اعتماد کرد.

علاقه مندم که دوستان و آشنایانم نسبت به من اعتماد داشته باشند.

معتقدم در جامعه باید بنا را بر بی اعتمادی نسبت به همه نهاد والا عقب مانده و زیان می کنم.

معتقدم واژه ها و عباراتی که در ذهنم نسبت به فرد خاصی دارم به اعتماد و انتظار من از آن فرد رنگ و بو می بخشد.

تمایلات همکاری جویانه
اگر آشنایی به من مراجعه کند و درد و دل نماید و مشکلی داشته باشد دوست دارم که هر طور شده به او کمک کنم.

با دیدن فرد نیازمند از کمک به او خوشحال می شوم و بلافاصله درصدد دلجویی و کمک رسانی بر می آیم.

معتقدم اگر آشنایی وسیله ای را در منزل من و یا همکاری چیزی را در محل کارم جا بگذارد بلافاصله باید با او همکاری کنم و آن وسیله را در اولین فرصت به آن فرد برسانم.

علاقمندم در زمینه های اجتماعی و اقتصادی با دیگران همکاری کنم.

اگر نیازمندی به من رجوع کند و تقاضای کمک داشته باشد، او را فورا از سر باز می کنم.

صراحت
با صراحت معتقدم که به وجود آمدن اعتماد نیاز به زمان ، امتحان و تجربه دارد.

علاقمندم که نسبت به گذشته ، بیشتر رعایت اخلاق و انصاف را کنم.

فکر کنم در جامعه ما هر کس به دنبال کار خودش است تا همکاری با دیگران.

وقتی فرزندم یا یکی از بستگانم بخواهد تنها در شب به محله دیگری برود نگران او می شوم و معتقدم که باید با صراحت نگرانیم را با او در میان بگذارم.

معتقدم در مقایسه با زن و مرد، مردها امنیت بیشتری در جامعه دارند.

صداقت
معتقدم که راستگویی و صداقت سبب حفظ اعتماد در جامعه ماست.

اگر بدهکاری بدهی خود را سر موقع نپردازد و دو سه بار مهلت بخواهد ، فکر می کنم صادق نیست و قصد دادن بدهی خود را به من ندارد..

معتقدم مردم به دلیل عدم صداقتشان بیشتر با هم درگیر می شوند و اختلاف دارند.

علاقمندم با دوستان و آشنایانم در زمینه های اجتماعی صادق باشم.

معتقدم وجود ۸ میلیون پرونده سالیانه در دادسراها بدلیل عدم صداقت در میان مردم است.

اطمینان
معمولا به تعهد یا قول شفاهی دیگران اطمینان دارم.

علاقمندم در امور مالی به دیگران اطمینان دارم.

معتقدم که امروزه مردم در کارها به دلیل داشتن تجربیان منفی زیاد از هم می ترسند.

معقتقدم اگر کسی یک پیشنهاد به من داشته باشد نباید ریسک کنم و هر کس هر چیزی را گفت قبول کنم.

چیزی را در محل کسب کسی جا گذشته ام ، اطمینان دارم در صورت مراجعه به آن محل آن چیز را به من بر می گرداند.

۱-۷- قلمرو مکانی پژوهش
در پژوهش حاضرجامعه آماری کارکنان بانک سپه استان اردبیل می باشند.
۱-۸- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در مرحله اول برای بررسی قابلیت اطمینان داده ها، ‌‌برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (نونالی، ‌۱۹۷۸ ).
برای تحلیل بخش نخست پرسشنامه که شامل ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران و کارکنان شعب می باشد از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
۱-۹- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به متغیرهای رهبری

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید