دانلود پایان نامه

این رو در روایات یکی از علل و عوامل افزایش عمر در شخص، عفو و گذشت دانسته شده است. البته شاید علل ماورایی برای این افزایش عمر باشد، ولی شکی نیست که آرامش و آسایش و نوعی بی خیالی در این زمینه خود عامل تعیین کننده در سلامت روح و روان آدمی است و آرامش و آسایش در زندگی موجب افزایش عمر نیز است. رسول اکرم(ص) در بیان آثار و برکات عفو می فرماید: من کثر عفوه مدفی عمره؛ هر کس پرگذشت باشد، عمرش طولانی شود(اعلام الدین، ص???).
از مهم ترین کارکردهای اجتماعی عفو و گذشت، جلب محبت مردم و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی است. عفو گذشت لازمه زندگی اجتماعی است؛ چرا که مردم همواره به علل درونی و بیرونی دچار لغزش و گناه و خطا می شوند و اگر از ایشان نگذریم باید همواره با آنان درگیر باشیم، اما گذشت از خطاها و لغزش های آنان موجب می شود که دل ها به سوی گذشت کننده جلب و جذب شود و در یک فرآیندی وحدت و انسجام اجتماعی تقویت گردد. از این رو خداوند عفو و گذشت در برابر بدیها را بستری برای ایجاد دوستی ها و پیوندهای محکم می داند(فصلت، آیه ??).
امام صادق(ع) به نقش بسیار مثبت عفو و گذشت در زندگی اجتماعی و جلب قلوب مردمان اشاره کرده و می فرماید: ثلاث من کن فیه کان سیدا: کظم الغیظ و العفو عن المسییء و الصله بالنفس و المال؛ سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است: خشم فرو خوردن، گذشت از بدکردار، کمک و صله رحم با جان و مال(تحف العقول، ص ???).
انسان ها اگر از یکدیگر در گذرند خداوند نیز از خطاها و گناهان ایشان در می گذرد و اینگونه کمتر دچار بدبختی ها و مصیبت های الهی می شوند؛ چرا که اگر خداوند از خطاها نگذرد باید به سبب گناه دچار مصیبت الهی شوند ولی عفو خداوند موجب می شود تا مصیبت ها کم شود. خداوند در آیه ?? شوری می فرماید که عفو خداوندی از بسیاری از گناهان و خطاهای انسانها، مانع بروز مصیبت های بیشتر بر آنان شده است؛ چرا که اگر رحم کنید و عفو نمایید خداوند نیز رحم و عفو می کند و چون اهل عفو را دوست و محبوب خود می داند (ال عمران، آیه ???؛ مائده، آیه ??)، نسبت به محبوب چشم پوشی و گذشت خواهد داشت و بر ایشان رحم می آورد و این گونه در سلامت از مصیبت ها و سختی ها خواهند بود.
از دیگر کارکردهای اجتماعی عفو و گذشت می توان به نقش تربیتی آن توجه داشت. تغافل و تجاهل از خطاهای دیگران و نیز عفو و گذشت از گناهکاران و خطاکاران موجب می شود تا اشخاص به فکر اصلاح و خودسازی خود بیفتند(فولادی،۱۳۹۰).
اگر بخواهیم خطاکاران را مجازات کنیم گاه مجازات، موجب تشدید رفتارهای خطایی ایشان می شود و عقوبت می تواند جنبه ضرری و زیانی برای عقوبت کننده و جامعه به دنبال داشته باشد. به این معنا که اگر شخص، مجاز به عقوبت است و می تواند به حکم عدالت مجازات نماید ولی اگر صبر پیشه کرده و عفو نماید، این رفتار موجب تامین امنیت از مقابله به مثل بعدی افراد خطاکار نیز می شود در ضمن اینکه موجبات تادیب او را نیز فراهم می آورد. از این رو خداوند در آیه ??? سوره نحل به تاثیر عفو در دفع بدی اشاره کرده و می فرماید که عفو و گذشت از گفتار و کردار زشت عمدی دیگران، موجب ادب شدن آنان و اجتناب آنان از بدی است.
از امام سجاد(ع) روایت شده است: حق کسی که از جانب او با سخن یا عمل به تو بدی رسیده این است که اگر بدی او عمدی باشد گذشت از او برای تو بهتر است، زیرا این گذشت موجب منصرف شدن آن شخص از بدی کردن و نیز ادب شدن او است. (بحارالانوار، ج ??، ص ??، ح ?) پس می توان دو کارکرد برای عفو بیان کرد که یکی دفع بدی بعدی خطاکار و دیگری ادب شدن او به سبب عفو و گذشت است. اصولا کسی که برای هر خطای کوچک و بزرگی بخواهد روش مجازات و عقوبت را در پیش گیرد باید خود را آماده رفتارهای تندخویانه دیگران نیز بکند، زیرا همگان مثل او نیستند و اگر به سبب خطایی مجازات شوند ممکن است عصبانی شده و رفتارهای بعدی آنها شکل بدتری بگیرد. پس برای دفع بدی و شر بعدی بهتر است که گذشت کرد تا از شر آنان در امان ماند و اگر فرد از کسانی باشد که اهل شر و شرور نیست، با عفو و گذشت شما تنبیه شده و ادب می شود. از این رو در آیات از افراد خواسته شده که ادب عفو را نیز نگه دارند و از سرزنش نیز دست بردارند. به این معنا که نه عقوبت و مجازات کنند و نه راه سرزنش در پیش گیرند. (بقره، آیه ???، مائده، آیه ??، تغابن، آیه ??) در این آیات از صفح سخن به میان آمده است که به معنای ترک سرزنش است(معجم فروق اللغویه، ص ???).
امام رضا(ع) در بیان سخن خداوند که می فرماید: فاصفح الصفح الجمیل، پس گذشت کن گذشتی زیبا، می فرماید: عفو من غیر عقوبه ولا تعنیف ولا عتب، مقصود ازگذشت زیبا، گذشت بدون مجازات و تندی و سرزنش است(اعلام الدین، ص ???).
اگر بخواهیم حسادت ها و کینه ها را در جامعه کاهش دهیم باید اهل احسان و عفو از خطا و گناهان دیگر باشیم تا خطاکار را در گرو مهر و محبت خویش قرار دهیم.
از اشکال عفو و گذشت همان صلح و سازش است، چرا که صلح میان دو نفر نیازمند احسان و گذشت از سوی یکی است، زیرا بسیاری از درگیری ها و منازعات به سبب تجاوز عمدی و یا خطایی دیگری پدید می آید و اینجاست که صلح و سازش نیازمند احسان و عفو است. از این رو چنین عفو و گذشتی خیر دانسته شده است، چرا که جامعه نیازمند آن است که گذشت و عفو در آن نهادینه شود تا رنگ و روی آسایش و آرامش را به خود ببیند. (نساء، آیه ???، بقره، آیه ???).

۲-۵- پیشینه تحقیق
در آخر به تحقیقات انجام شده در این زمینه، در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی پرداخته می شود. پیشینه در بر گیرنده بازنگری جامع آثار انتشار یافته از نوع منابع دست دوم در زمینه مورد علاقه محقق می باشد. پیشینه به محقق کمک می کند تا به طور معنا دار یافته های تحقیق را بر نکاتی که در مطالعات انتشار یافته با اهمیت تلقی شده است متمرکز کند(سکاران، ۱۳۸۴).
در آغاز قرن بیست و یکم توجه همگان، ‌‌بیش از گذشته به سبک رهبری اخلاقی معطوف شده است. توجه و تمرکز نظامهای خدماتی نیز به بهبود ویژگیهای رفتاری کارکنان افزایش یافته است. در این تحقیق برای اولین بار بررسی رابطه رهبری اخلاقی با ویژگیهای رفتاری نمونه در میان کارکنان بانک سپه استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲-۵-۱- پژوهشهای داخلی
– حسین زاده(۱۳۹۰) در پژوهشی به “بررسی رابطه بین رهبری مشارکتی و اخلاقی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تناسب فرد-شغل و فرسودگی هیجانی ” پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری مشارکتی، رهبری اخلاقی، رضایت شغلی،تعهد سازمانی وتناسب فرد-شغل، با فرسودگی هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود داشت.
محمدی و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی و سازگاری با توجه به نقش تناسب ارزشهای فردی و سازمانی به عنوان متغیر واسطه” را مورد ارزیابی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که: سبک های رهبری اخلاقی تسهیل گری و متقاعدسازی به ترتیب پیش بینی کننده مثبت و معنادار ادراک دانشجویان از تناسب ارزش های فردی و سازمانی و سبک رهبری متقاعدسازی پیش بینی کننده مثبت و معنادار ادراک دانشجویان از تناسب ارزش های سازمانی است می باشند، اما سبک رهبری اخلاقی اعمال زور پیش بینی کننده منفی و معنادار ادراک دانشجویان از تناسب ارزشهای فردی و سازمانی است. برنامه مطلوب توسعه حرفه ای باید دارای ویژگیهایی نظیر :کمک به ارتقای سطح دانش، ‌عملی بودن، ‌‌مشارکتی بودن، ‌مستمر بودن و امکانات و حمایت کافی باشد . همچنین درس پژوهی تاحد زیادی پاسخگوی انتظارات و برآورنده نیازهای معلمان از برنامه های توسعه حرفه ای می باشد. به طور کلی، بر اساس نوع سبک رهبری که روسای بخش های مختلف دانشکده ها به کار می گیرند، ادراک دانشجویان نسبت به تناسب ارزشهای سازمانی مدیرانشان با ارزش های فردی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بر میزان سازگاری های مختلف آنان در محیط دانشکده موثر خواهند بود.
– کسرایی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر بهبود رفتارشهروندی سازمانی کارکنان در بانک توسعه صادرات ایران” گزارش نمودند که سبک رهبری مدیران تاثیر معنی داری بر رفتار کارکنانی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتار نمونه سازمانی از خود بروز می‌دهند دارد. ای کارکنان به گروه کاری و سازمانی تعلق دارند که هم بهره وری بالایی دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام می‌دهند تا کارکنانی که از رفتار نمونه در سطوح پایین برخوردارند.
– مجلسی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان “تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی گری تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان به رهبر در سازمان ثبت اسناد تهران” بیان داشتند که با عنایت به اهمیت عملکرد کارکنان در سازمان ها و تأثیری که رهبری اخلاقی می تواند بر عملکرد کارکنان داشته باشد و با توجه به اینکه تحقیق محدودی در خصوص بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد کارکنان در سازمان های ایران انجام شده است، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد کارکنان می باشد . متغیر مستقل در این تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر وابسته عملکرد کارکنان، تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان به رهبر به عنوان متغیر های میانجی می باشند .
– حضرتی و همکاران(۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان “ارائه مدلی از رهبری اخلاقی سازگار با سازمانهای دولتی ایران” گزارش نمودند که تاثیر مدیریت و رهبری اخلاقی مدیریتی شامل نقش آفرین، توانمند ساز و ارتباط دهنده هستند. پیامدهایی را که از سبک رهبری اخلاقی بروز میکند می توان در قالب پیامدهای رهبری نشان داد که خود در برگیرنده مبادله اجتماعی، تعهد کارکنان، اعتماد کارکنان و یادگیری اجتماعی و شایستگی می باشد.

۲-۵-۲- پژوهشهای خارجی
– کریل،گیریندرا۴۵ (۲۰۰۹) به “بررسی رابطهی بین رهبری اخلاقی و پیامدها و نگرش های کارکنان مثل تعهد و اعتماد سازمانی، در ۱۷۲ شرکت در مالزی” پرداختند. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان و اعتماد آنها به رهبران دارد.
– هوگس و همکاران (۲۰۱۰)۴۶ نیز در تحقیقی با عنوان” ارتقاء رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی” بیان کردند که، سازمان نقش کلیدی در رفتارهای شخصی کارکنان دارد و ارزشهای اخلاقی می توانند در متغیر های کلیدی سازمان تاثیرگذار باشند که منتهی به سطوح بالاتری از رفتارهای اخلاقی در بین سازمان می شوند. آنها همچنین نشان دادند که سطوح بالاتر رفتار اخلاقی ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
– توماس و همکاران۴۷(۲۰۱۱) تحقیقی مقدماتی با عنوان “بررسی ویژگیهای رفتاری کارکنان که موجب توسعه رفتاری وی در سازمانها ” انجام دادند. نتیجه این تحقیقات نشان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید