دانلود پایان نامه

دارند.

جدول (۲۸-۴) – مکث به موقع برای تشویق زیردستان به ادامه گفتگو
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷
۱۷
۲۹
کاملا مخالفم
۴۰.۵
۲۲.۸
۳۹
مخالفم
۶۶.۷
۲۵.۷
۴۴
نظری ندارم
۹۲.۳
۲۵.۱
۴۳
موافقم
۱۰۰
۷.۶
۱۳
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۱% پاسخگویان معتقدند که مدیران با مکث به موقع زیردستان را به ادامه گفتگو تشویق نمی کنند.

جدول (۲۹-۴) – حرف زدن با تلفن همراه ضمن گفتگو با زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۴.۶
۱۴.۶
۲۵
کاملا مخالفم
۳۶.۵
۲۱.۶
۳۷
مخالفم
۵۲.۴
۱۵.۸
۲۷
نظری ندارم
۸۲.۴
۲۹.۸
۵۱
موافقم
۱۰۰
۱۷.۵
۳۰
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۷% پاسخگویان معتقدند که مدیران ضمن گفتگو با زیردستان با تلفن همراه نیز حرف می زنند.

جدول (۳۰-۴) – برداشت اشتباه اغلب کارکنان از مکاتبات ایشان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۰.۵
۲۰.۵
۳۵
کاملا مخالفم
۴۱.۷
۲۰.۵
۳۵
مخالفم
۶۳.۱
۲۱.۱
۳۶
نظری ندارم
۹۳.۵
۲۹.۸
۵۱
موافقم
۱۰۰
۶.۴
۱۱
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۴۲% پاسخگویان معتقدند که از مکاتبات ایشان برداشت اشتباه نمی کنند.

جدول (۳۱-۴)- ایشان با دقت و علاقه، نامه های زیر دستان را مطالعه می کنند
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۱.۶
۲۱.۶
۳۷
کاملا مخالفم
۳۳.۵
۱۱.۷
۲۰
مخالفم
۵۵.۳
۲۱.۶
۳۷
نظری ندارم
۸۷.۱
۳۱.۶
۵۴
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۵% پاسخگویان اعتقاد دارند مدیران با دقت و علاقه، نامه های زیر دستان را مطالعه می کنند

جدول (۳۲-۴)- نامه های ایشان سلیس، روان و شفاف تنظیم شده است
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۲.۲
۲۲.۲
۳۷
کاملا مخالفم
۳۶.۱
۱۳.۵
۲۳
مخالفم
۵۷.۴
۲۱.۱
۳۶
نظری ندارم
۸۳.۴
۲۵.۷
۴۴
موافقم
۱۰۰
۱۶.۴
۲۸
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۲% پاسخگویان معتقدند که نامه های مدیران سلیس، روان و شفاف تنظیم شده است.

جدول (۳۳-۴) – کفایت مدیران از دید زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۳.۴
۲۳.۴
۴۰
کاملا مخالفم
۳۹.۱
۱۵.۲
۲۶
مخالفم
۶۳.۳
۲۴
۴۱
نظری ندارم
۸۵.۸
۲۲.۲
۳۸
موافقم
۱۰۰
۱۴
۲۴
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۳۹% پاسخگویان مدیران را افرادی با کفایت ارزیابی نمی کنند.

جدول (۳۴-۴) – مؤدب بودن مدیران از دید زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۸.۱
۱۸.۱
۳۱
کاملا مخالفم
۲۹.۳
۱۰.۵
۱۸
مخالفم
۴۴.۹
۱۵.۲
۲۶
نظری ندارم
۷۷.۲
۳۱.۶
۵۴
موافقم
۱۰۰
۲۲.۲
۳۸
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۵% پاسخگویان مدیران را افرادی مؤدب ارزیابی کرده اند.

جدول (۳۵-۴) – به دنبال مقصر بودن هنگام بروز مشکل
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۹.۹
۹.۹
۱۷
کاملا مخالفم
۲۴.۹
۱۴.۶
۲۵
مخالفم
۶۱.۵
۳۶.۳
۶۲
نظری ندارم
۸۶.۴
۲۴.۶
۴۲
موافقم
۱۰۰
۱۳.۵
۲۳
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۳۸% پاسخگویان معتقدند که هنگام بروز مشکل، مدیران به دنبال مقصر می گردند.

جدول (۳۶-۴) – رفتار تحقیرآمیز با زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۵.۱
۲۵.۱
۴۳
کاملا مخالفم
۵۲.۱
۲۶.۳
۴۵
مخالفم
۷۴.۶
۲۲.۲
۳۸
نظری ندارم
۸۸.۸
۱۴
۲۴
موافقم
۱۰۰
۱۱.۱
۱۹
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۳% پاسخگویان معتقدند که مدیران رفتار تحقیر آمیز با زیر دستان ندارند.

جدول (۳۷-۴) – صداقت مدیران از دید زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷.۶
۱۷.۵
۳۰
کاملا مخالفم
۳۱.۲
۱۳.۵
۲۳
مخالفم
۶۱.۸
۳۰.۴
۵۲
نظری ندارم
۸۷.۱
۲۵.۱
۴۳
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۳۹% پاسخگویان مدیران را فردی صادق نمی دانند.

جدول (۳۸-۴) – پرخاشگری مدیران از دید زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۲.۲
۲۲.۲
۳۸
کاملا مخالفم
۶۰.۴
۳۷.۴
۶۴
مخالفم
۸۲.۸
۲۲.۲
۳۸
نظری ندارم
۹۱.۱
۸.۲
۱۴
موافقم
۱۰۰
۸.۸
۱۵
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۸۳% پاسخگویان مدیران را فردی پرخاشگر نمی دانند.

جدول (۳۹-۴) – ایستادگی مدیران در مقابل درخواست های نامعقول دیگران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۲.۴
۱۲.۳
۲۱
کاملا مخالفم
۲۶.۵
۱۴
۲۴
مخالفم
۶۲.۹
۳۶.۳
۶۲
نظری ندارم
۸۵.۳
۲۲.۲
۳۸
موافقم
۱۰۰
۱۴.۶
۲۵
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۳۷% پاسخگویان معتقدند که مدیران در مقابل درخواست های نامعقول دیگران ایستادگی می کنند.

جدول (۴۰-۴) – پذیرش ظاهری انتقاد ولی عدم تغییر رفتار
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۷
۷
۱۲
کاملا مخالفم
۲۲.۸
۱۵.۲
۲۶
مخالفم
۵۰.۹
۲۷.۵
۴۷
نظری ندارم
۸۱.۴
۲۹.۸
۵۱
موافقم
۱۰۰
۱۸.۱
۳۱
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۴۹% پاسخگویان معتقدند که مدیران در ظاهر انتقاد دیگران را می پذیرند ولی عملاً تغییری در رفتار خود نمی دهند.

جدول (۴۱-۴) – استقبال از نظرات دیگران هنگام تصمیم گیری
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۸.۱
۱۸.۱
۳۱
کاملا مخالفم
۳۱.۴
۱۲.۹
۲۲
مخالفم
۴۷.۳
۱۵.۸
۲۷
نظری ندارم
۸۷.۶
۳۹.۸
۶۸
موافقم
۱۰۰
۱۲.۳
۲۱
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۳% پاسخگویان معتقدند که مدیران هنگام تصمیم گیری از نظرات دیگران استقبال می کنند.

جدول (۴۲-۴) – اعلام با علاقه و رغبت ِنظرات کارشناسی توسط زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷
۱۷
۲۹
کاملا مخالفم
۳۵.۳
۱۷.۵
۳۰
مخالفم
۵۱.۵
۱۵.۸
۲۷
نظری ندارم
۸۶.۸
۳۴.۵
۵۹
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۹% پاسخگویان معتقدند که کارکنان با علاقه و رغبت نظرات کارشناسی خود را ابراز می کنند.

جدول (۴۳-۴) – نادیده گرفتن دیگران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۲.۹
۱۲.۹
۲۲
کاملا مخالفم
۳۹.۷
۲۳.۴
۴۰
مخالفم
۷۰.۵
۲۸.۱
۴۸
نظری ندارم
۸۹.۱
۱۷
۲۹
موافقم
۱۰۰
۹.۹
۱۷
کاملا موافقم

۹۱.۲
۱۵۶
جمع

۸.۸
۱۵
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۰% پاسخگویان معتقدند که برخی کارکنان توسط مدیران نادیده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید