دانلود پایان نامه

ه اصلی :
مهارت های ارتباطی مدیران منجر به بهبود رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود می شود.

فرضیه های فرعی :
۱. بین مهارت های ارتباط کلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داری وجود دارد.
۲. بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داری وجود دارد.
۳. بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۵- جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش :
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان دانشگاه شاهرود.
محدوده زمانی پژوهش حاضر عبارت است از سال ۱۳۹۳ و محدوده مکانی پژوهش حاضر عبارت است از دانشگاه شاهرود که در شاهرود میدان ۷ تیر، بلوار دانشگاه ( در ۴ پردیس مرکزی، مهندسی و فناوری های نوین، کشاورزی بسطام و خوابگاهی ) مستقر می باشد.

۱- ۶- روش تحقیق
این تحقیق با در نظر گرفتن معیار زمان، مقطعی؛ با توجه به میزان ژرفایی، پهناگر؛ با توجه به معیار وسعت، در جامعه شناسی خرد و با در نظر گرفتن معیار کاربرد، پژوهش کاربردی می باشد و در نهایت این که این پژوهش از نوع ترکیبی توصیفی و همبستگی می باشد.

۱ – ۷- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارت های ارتباطی می باشد که همزمان مهارت های ارتباطات کلامی ( نظیر مهارت های: سخن گفتن، شنود مؤثر، ارتباطات کتبی و… ) و مهارت های ارتباطات غیرکلامی ( نظیر مهارت های : ارتباط کتبی، ارتباطات آوایی و بیان چهره ای ) را مورد سنجش قرار خواهد داد.
برای طراحی پرسشنامه، از مشهورترین پرسشنامه ها مانند: رفتار نزدیک شدن کلامی/ پرهیز کلامی، سنجش جهت یابی های زمان، رفتار چهره ای و … بهره برداری شده است.
همچنین برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه های استاندارد شاخص توصیفی شغل ۱۰(JDI)استفاده شده است. پرسشنامه توصیف‌کننده شغل (JDI) که توسط اسمیت۱۱، کندال و هالتن۱۲ تدوین شده است شامل۳۷ سؤال است. مقیاس امتیاز بندی این سؤالات مانند مقیاس ۵ امتیازی لیکرت بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته است. رضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است. در مدل JDI پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اند که عبارت اند از:
۱. پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
۲. شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسؤولیت فراهم می آورد.
۳. فرصت های ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت.
۴. سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
۵. همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند.

۱ – ۸- سؤالات پژوهش :
– سؤال اصلی :
آیا بین مهارت های ارتباطی مدیران، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود، رابطه معنی داری وجود دارد؟
– سؤالات فرعی :
۱. آیا بین مهارت های ارتباط کلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد ؟
۲. آیا بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد ؟
۳. آیا بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد ؟

۱ – ۹- مروری بر تحقیقات پیشین :
تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی:
بعد از جنگ جهانی دوم شناخت عواملی که می‏تواند موجب رضایت شغلی و تشویق افراد به کار شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
مطالعات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی در سطح جهانی نشان می‏دهد که تا قبل از دهه ۱۹۲۰ تحقیق درباره این مهم در مدیریت صنعتی و به‏ویژه در مهندسی صنایع و همزمان با شیوه مدیریت علمی فردریک تیلور۱۳(۱۹۱۵-۱۸۵۶) در مورد عواملی مانند امنیت شغلی، انگیزه و رغبت و عوامل محیطی صورت گرفته است.
در دهه‏های ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ با شیوه مدیریت نهضت روابط انسانی، توجه بیشتری به گروه همکاران، گروه های غیر رسمی نظارت و سرپرستی در تعیین میزان رضایت شغلی معطوف شد، که می‏توان به تحقیقات هاثورن و دیکسون در کارخانه وسترن الکتریک آمریکا توسط التون مایور۱۴ (۱۹۳۲) و رتایس برگر۱۵ اشاره نمود.
در سال های۱۹۷۰-۱۹۵۰، شغل به‏عنوان عامل تعیین‏کننده در ایجاد رضایت شغلی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۵۲، واکر و گست۱۶ نتیجه مطالعه انجام‏شده بر روی ۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه‏های مونتاژ اتومبیل دیترویت را منتشر کردند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان رضایت کارکنان از ابعاد مختلف شغل بود. کارگران نشان دادند که به طرز قابل قبولی از چیزهایی مانند حقوق، شرایط کاری و کیفیت سرپرستی احساس رضایت می‏کنند و عدم رضایت خود را با کاری که عملاً انجام می‏دادند بیان کردند. در آن زمان فضای کارخانه‏ها بسیار پر سر و صدا بود و شغل ها بسیار تخصصی و استاندارد شده بودند. کارگران از شش جنبه شغل به عنوان علل ایجاد عدم رضایت نام بردند:
۱- فضای مکانیکی ناشی از خط مونتاژ
۲- تکراری بودن
۳- نیاز به مهارت کم
۴- درگیری کار
۵- فقدان کنترل بر ابزار و فنونی که در شغل به کار گرفته می‏شوند
۶- درگیری با بخش کوچکی از حلقه کامل تولید
مدیران در پاسخ به یافته‏های واکر و گست و سایر مشکلات ناشی از تخصصی کردن شغل و اشتیاق عمومی برای جستجوی راه های ایجاد شغل های غیریکنواخت، دو نگرش جایگزین تحت عنوان ” گسترش شغل” و ” گردش شغلی” را ارائه کردند.
گسترش شغل یا غنی کردن افقی شغل یعنی کارگری که در گذشته فقط انجام وظیفه خود را بر عهده داشت، اکنون علاوه بر وظیفه قبلی، بخشی از وظایف کارگران دیگر را هم انجام می‏دهدکه این نوع تغییر باعث افزایش تعداد وظایف یک نفر می‏شود و از یکنواختی و کسالت‏آور بودن شغل می‏کاهد.
گردش شغلی یعنی تغییر منظم کارکنان از یک شغل به شغل دیگر با این هدف که انگیزه و اشتیاق کارکنان افزایش یابد.
نتایج تحقیقات جامعه‏شناسان سازمانی معاصر بر این امر تأکید دارد که کارکنان زمانی از خود بیگانه و از کار بیزار می‏شوند که به فعالیت هایی مشغول باشند که پاداش ندارد، قابلیت‏ها و نیروهای بالقوه آنها بیان نمی‏شود، حق کنترل ندارند و به نحو ساده‏ای در ارضای نیازهای بیرونی مانند پول و … وسیله شده‏اند.
همچنین نتایج تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی نشان می‏دهد که شرط لازم و کافی برای از خودبیگانگی در کار، فقدان استقلال و کنترل شدید کارکنان در محل کار است.
در گزارشی آمده است که رضایت شغلی معلمان روزنامه‏نگاری در آمریکا بیش از سایر معلمان است، به‏رغم آنکه کارشان بیشتر و سخت‏تر است و درآمد سالانه کمتری دارند. احتمالاً وجود پایگاه های اجتماعی بالاتر این امر را توجیه می‏کند. ( ۱۳۸۵،www.jarfa.com)
در این خصوص پژوهش های فراوانی صورت گرفته است که از جمله می توان به نتایج برخی از آنها به شرح زیر اشاره نمود :
۱. اهمیت مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی. (www.ilisa.ir)
نتایج این پ‍ژوهش حاکی از آن است با که بیش از ۸۰% پاسخگویان مهارت های ارتباطی را برای کتابداران بسیار ضروری ارزیابی نموده و با افزایش مهارت های ارتباطی کتابداران، رضایت شغلی ایشان و رضایت ارباب رجوع و اعضاء کتابخانه افزایش می یابد.
۲. تأثیر آموزش مهارت ارتباطی در میزان استرس. (www.hamkelasy.com)
نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش مهارت های ارتباطی کارکنان و به ویژه آشنایی ایشان با مقوله هایی چون کانون کنترل و همدلی، اولاً آستانه تحمل افراد بالا رفته، ثانیاً عوارض جسمی ناشی از استرس به صورت معنی داری کاهش می یابد.
۳. نقش مهارت های ارتباطی در روابط زناشویی. www.irantapesh.net) )
نتایج تحقیقات حاضر نشان می دهد که با افزایش میزان مهارت های ارتباطی کارکنان، میزان رضایت زوجین از روابط زناشویی افزایش یافته و افرادی که امتیاز بالایی در مهارت های ارتباطی کسب نموده اند، تعارض های کمتری با همسر خود داشته اند.
۴. رابط? مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی. www.magiran.com))
۵. بررسی مهارت های ارتباطی و تعاملی در بیماران روان پریش. dbase.irandoc.ac.ir))
۶. مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی. (www.lssi.ir)
۷. رمضان زاده، حسن و اعتصامی ، افسانه – بررسی ارتباط اثربخش مدیر بر رضایت شغل کارکنان و پرستاران بیمارستان ها – nm.mui.ac.ir/journal/article
۸. یوسف زاده، سعید و زارعی متین، حسن – تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال اول، شماره ۲، بهار ۸۹ .
نتایج این پژوهش نشان دهنده ی تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران بود. این نتایج نشان دهنده علت بسیاری از مشکلاتی است که در برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و کارکنان، در سازمان های مختلف قابل مشاهده است . به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود دارد.

۱ – ۱۰- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
تعریف مهارت های ارتباطی :
توانایی شناخت و همدلی۱۷ با دیگران، برقراری ارتباط مؤثر۱۸، گوش دادن عمیق و پرسیدن سؤالات مهم ، تشریک مساعی۱۹ ، مربی گری ۲۰و مذاکره کردن۲۱ از اجزاء مهم مهارت های ارتباطی به شمار می رود. ( آقایار و شریفی درآمدی، ۱۳۸۶ ، ۳۴)
تعریف مفهومی رضایت شغلی :
عبارت ” رضایت شغلی” به نگرش کلی فرد دربار? شغلش اطلاق می شود. کسی که رضایت شغلی اش در حد بالایی باشد ، به کارش نگرش مثبتی دارد ، ولی کسی که از کارش ناراضی است، نگرش وی نیز نسبت به کارش منفی است. (پارساییان و اعرابی ، ۱۳۸۴ ، ۲۸۲)
تعریف عملیاتی رضایت شغلی :
در مدل JDI پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اند که عبارت اند از:
– پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
– شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسؤولیت فراهم می آورد.
– فرصت های ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت.
– سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
– همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند. ( مقیمی، ۱۳۸۴ ، ۱۴۴)

فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲ – ۱- مقدمه
دیدگاه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید