دانلود پایان نامه

:
فرضیه فرعی ۱: بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت های ارتباط کلامی مدیران ارتباط وجود دارد.
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۰۲/۰
۱۳۲
۱۷۸/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد کهR برابر ۳۰۲/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد، بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت گوش دادن مدیران ارتباط وجود دارد.
بنابراین فرضیه فرعی۱ رابطه کلی بین مهارت های ارتباط کلامی مدیران با رضایت شغلی مورد تأیید قرار می گیرد.
الف. بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت سخن گفتن مدیران ارتباط وجود دارد .
جدول (۱۰۱-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۰۹۵/۰-
۱۳۲
۲۸۱/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میزان ضریب همبستگی R برابر ۰۹۵/۰- می باشد که در هیچ سطحی معنادار نمی باشد. لذا بین رضایت شغلی کارکنان و سخن گفتن مدیران ارتباط معناداری مشاهده نمی شود.
ب. بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت گوش دادن مدیران ارتباط وجود دارد .
جدول (۱۰۲-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۹۷/۰
۱۳۵
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد کهR برابر ۳۹۷/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد، بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت گوش دادن مدیران ارتباط وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲: بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت ارتباط کتبی مدیران ارتباط وجود دارد.
جدول (۱۰۳-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۴۲۸/۰
۱۳۷
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که R برابر ۴۲۸/۰ می باشد که در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و نمره کل مهارت های ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳: بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت های ارتباط غیرکلامی مدیران ارتباط وجود دارد .
نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مجموع مهارت های ارتباط غیر کلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۲۱/۰
۱۳۳
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که مقدار R برابر ۳۲۱/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین مهارت های ارتباط غیر کلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد .

جدول (۹۷-۴)- نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی کارکنان و ظاهر فیزیکی مدیران
الف. بین رضایت شغلی کارکنان و ظاهر فیزیکی مدیران ارتباط وجود دارد
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۴۲۸/۰
۱۳۲
۰۰۱/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که مقدار R برابر ۴۲۸/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین ظاهر فیزیکی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد .

ب. بین رضایت شغلی کارکنان و اشاره های حرکتی و حرکات بدن مدیران ارتباط وجود دارد
جدول (۹۸-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۰۸/۰
۱۳۴
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که R برابر ۳۰۸/۰ می باشد که در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و اشاره های حرکتی و حرکات بدن مدیران ارتباط وجود دارد .
ج. بین رضایت شغلی کارکنان و چهره و رفتار چشمی مدیران ارتباط وجود دارد .
جدول (۹۹-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۳۳/۰
۱۳۳
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که R برابر ۳۳۳/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار است. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و چهره و رفتار چشمی مدیران ارتباط معناداری مشاهده می شود .

د. بین رضایت شغلی کارکنان و لمس کردن کارکنان توسط مدیران (همجنس) ارتباط وجود دارد .
جدول (۱۰۰-۴)
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۱۹۳/۰-
۱۳۲
۰۲۶/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد نشان می دهد که R برابر ۱۹۳/۰- می باشد . لذا با اطمینان ۹۵% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و و لمس کردن کارکنان توسط مدیران ( هم جنس ) ارتباط وجود دارد .

هـ . بین رضایت شغلی کارکنان و محیط اطاق مدیران ارتباط وجود دارد .
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۳۳۳/۰
۱۳۳
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که R برابر ۳۳۳/۰ می باشد که در سطح بالاتر از ۰۱/۰ معنادار است . لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و محیط اطاق مدیران ارتباط وجود دارد .
بنابراین فرضیه فرعی سوم نیز مورد تأیید قرار می گیرد.

فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری
برخورداری از کارکنانی متعهد و وفادار، مهم‌ترین عامل موفقیت در هر مؤسسه است. اولویت اصلی در هر شرکتی، باید جلب و حفظ کارکنان متعهد باشد. ناکامی در تحقق این امر، به معنای از دست دادن کارایی، عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است. موفقیت در دنیای رقابتی، متعلق به شرکت‌هایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگ‌ترین سرمایه خود بدانند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که منابع انسانی تنها مزیت رقابتی هستند که سازمان‌ها باید با اقدامات مناسب و درست، این نیروی بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان را در جهت سازمان هدایت کنند. سازمان‌های فاقد منابع انسانی، هرگز نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. به بیانی دیگر، منابع انسانی به منظور حفظ رقابت در بازار، نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. .(قادری و شناور ، ۱۳۸۶، www.sanatkhodro.com)
برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انسانی ، افراد بیش از هشتاد درصد اوقات بیداری خود را صرف برقراری ارتباط با دیگران می نمایند و این مسأله به ویژه در سازمان ها اهمیت ویژه ای می یابد تا جایی که سبک برقراری ارتباط مدیران با کارکنان تأثیر فراوانی بر روحیه کارکنان دارد.
در پژوهش حاضر رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود مورد مطالعه قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر عبارت بود از پیمایش.
حجم نمونه پژوهش حاضر که با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفت برابر ۱۷۳ نفر می باشد. که به این منظور ۲۵۰ پرسشنامه توزیع گردید و ۱۹۸ پرسشنامه جمع آوری شد که از این تعداد ۱۷۱ پرسشنامه قابل استفاده بود.
جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پژوهش حاضر هم زمان برای توصیف و تبیین وضعیت موجود از آمار توصیفی و برای سنجش همبستگی میان مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود از آزمون های همبستگی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارت های ارتباطی بود که همزمان مهارت های ارتباطات کلامی نظیر مهارت های: سخن گفتن ، شنود مؤثر ، بیان احساسات ، و مهارت های ارتباطات غیرکلامی نظیر مهارت های: ارتباطات آوایی، کتبی، ظاهر، زبان بدن، بیان چهره ای و رفتار را مورد سنجش قرار دادیم.
همچنین برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه های استاندارد شاخص توصیفی شغل (JDI) استفاده شده است. پرسشنامه توصیف‌کننده شغل (JDI) که توسط اسمیت، کندال و هالین تدوین شده است شامل۳۷ سؤال است. مقیاس امتیازبندی این سؤالات مانند مقیاس ۵ امتیازی لیکرت بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته است. رضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است. در مدل JDI پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اند که عبارت اند از:
۱. پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
۲. شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسؤولیت فراهم می آورد.
۳. فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت ها برای پیشرفت.
۴. سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
۵. همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند.

آمار توصیفی
نتایج پژوهش حاضر که در بخش های مختلف دانشگاه شاهرود به مرحله اجرا در آمده، حاکی از آن است که بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ها تأیید شدند .
نتایج این پژوهش نشان داد که :
بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مدیران (شامل اشاره های حرکتی و حرکات بدن، چهره و رفتار چشمی) و ارتباط کتبی و رضایت شغلی کارکنان و بین مهارت های ارتباط کلامی مدیران ( مهارت گوش دادن ) و نمره کل مهارت های ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد و بین مهارت سخن گفتن مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود ندارد.
۵-۲- تفسیر نتایج تحقیق:
نتایج بررسی فرضیه اصلی این پژوهش با تحقیقات زیر سازگار است:
۱. مقاله اهمیت مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی. (www.ilisa.ir)
نتایج این پ‍ژوهش حاکی از آن است با که بیش از ۸۰% پاسخگویان مهارت های ارتباطی را برای کتابداران بسیار ضروری ارزیابی نموده و با افزایش مهارت های ارتباطی کتابداران، رضایت شغلی ایشان و رضایت ارباب رجوع و اعضاء کتابخانه افزایش می یابد.
۲. مقاله تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، ( فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال اول، شماره ۲، بهار ۸۹ از سعید یوسف زاده و حسن زارعی متین). نتایج این پژوهش نشان دهنده تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران بود. این نتایج نشان دهنده علت بسیاری از مشکلاتی است که در برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و کارکنان، در سازمان های مختلف قابل مشاهده است . به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۳. بررسی ارتباط اثربخش مدیر بر رضایت شغلی کارکنان و پرستاران بیمارستان ها .nm.mui.ac.ir/journal/article (رمضان زاده، حسن و اعتصامی ، افسانه )

۵ -۳- پیشنهادات :

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید