دانلود پایان نامه

گرفته می شوند.

جدول (۴۴-۴) – بیان آزادانه و با اطمینان نظرات زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۰.۵
۲۰.۵
۳۵
کاملا مخالفم
۳۳.۳
۱۲.۳
۲۱
مخالفم
۴۸.۸
۱۵.۲
۲۶
نظری ندارم
۸۳.۹
۳۴.۵
۵۹
موافقم
۱۰۰
۱۵.۸
۲۷
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۵۲% پاسخگویان معتقدند که کارکنان می توانند با اطمینان و آزادانه نظرات خود را بیان کنند.

جدول (۴۵-۴) – توضیح روشن اهداف سازمان برای همه
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷
۱۷
۲۹
کاملا مخالفم
۳۳.۳
۱۵.۸
۲۷
مخالفم
۶۰.۷
۲۶.۹
۴۶
نظری ندارم
۸۸.۷
۲۷.۵
۴۷
موافقم
۱۰۰
۱۱.۱
۱۹
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران اهداف سازمان را برای همه به روشنی توضیح می دهند.

جدول (۴۶-۴) – دلسوزی مدیران از دید زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۲.۲
۲۲.۲
۳۸
کاملا مخالفم
۳۶.۱
۱۳.۵
۲۳
مخالفم
۶۱.۵
۲۵.۱
۴۳
نظری ندارم
۸۷
۲۵.۱
۴۳
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۸% پاسخگویان مدیران را دلسوز ارزیابی نکرده اند.

جدول (۴۷-۴) – اعتقاد مدیران به انجام کار با و به کمک دیگران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۵.۸
۱۵.۸
۲۷
کاملا مخالفم
۲۹.۵
۱۲.۹
۲۲
مخالفم
۴۶.۴
۱۶.۴
۲۸
نظری ندارم
۸۴.۳
۳۶.۸
۶۳
موافقم
۱۰۰
۱۵.۲
۲۶
کاملا موافقم

۹۷.۱
۱۶۶
جمع

۲.۹
۵
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۴% پاسخگویان معتقدند که مدیران به انجام کار با و به کمک دیگران اعتقاد دارند.

جدول (۴۸-۴)- درک علت رفتار دیگران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۵.۸
۱۵.۸
۲۷
کاملا مخالفم
۳۵.۵
۱۹.۳
۳۳
مخالفم
۶۷.۵
۳۱.۶
۵۴
نظری ندارم
۹۲.۹
۲۵.۱
۴۳
موافقم
۱۰۰
۷
۱۲
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۳۶% پاسخگویان معتقدند که مدیران علت رفتار دیگران را به خوبی درک نمی کنند.

جدول (۴۹-۴)- توانایی هدایت، تغییر و کنترل رفتار زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۹.۸
۱۹.۳
۳۳
کاملا مخالفم
۳۶.۵
۱۶.۴
۲۸
مخالفم
۶۲.۹
۲۵.۷
۴۴
نظری ندارم
۸۹.۲
۲۵.۷
۴۴
موافقم
۱۰۰
۱۰.۵
۱۸
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۳۷% پاسخگویان معتقدند که مدیران توانایی هدایت، تغییر و کنترل رفتار زیردستان را دارند و حدود ۳۷% پاسخگویان نیز نظری جز این دارند.

جدول (۵۰-۴)- خوشحالی زیردستان از داشتن رئیسی مثل ایشان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۵.۱
۲۵.۱
۴۳
کاملا مخالفم
۳۵.۷
۹.۹
۱۷
مخالفم
۶۳.۷
۲۷.۵
۴۷
نظری ندارم
۸۳.۹
۱۹.۹
۳۴
موافقم
۱۰۰
۱۵.۸
۲۷
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۳۶% پاسخگویان از اینکه رئیسی مثل ایشان دارند خوشحال اند و حدود ۳۶% پاسخگویان نیز نظری جز این دارند.

جدول (۸۹-۴)- شاخص های آماری نمره مربوط به ظاهر فیزیکی از مجموعه مهارت های غیرکلامی مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۳۹/۲۱
۲۲
۹۰/۴
/۲۴
۶
۳۰
تعداد
۱۶۳
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نمره ظاهر فیزیکی ۳۹/۲۱ و انحراف استاندارد برابر با ۹/۴ می باشد همچنین سایر شاخص های آماری درجه اول مشاهده می شود .

نمودار ۴-۱- نمودار هیستوگرام نمره ظاهر فیزیکی

جدول (۹۰-۴) – شاخص آماری نمره مربوط به اشاره های حرکتی و حرکات بدن
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۴۳/۹
۱۰
۲۵/۷
۱/۵
۳
۱۴
تعداد
۱۶۷
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد نمره اشاره های حرکتی و حرکات بدن به ترتیب برابر ۴۳/۹ و ۱۰ می باشد . همچنین سایر شاخص های آماری در جدول نشان داده می شود .

نمودار ۴-۲- نمره مربوط به اشاره های حرکتی و حرکات بدن

جدول (۹۱-۴)- شاخص آماری نمره چهره و رفتار چشم مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۴۳/۶
۷
۱۸/۲
۷۶/۴
۲
۱۰
تعداد
۱۶۷
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نمره چهره و رفتار چشم مدیران برابر با ۴۳/۶ و انحراف استاندارد برابر ۱۸/۲ می باشد همچنین سایر شاخص آماری در جدول ۴-۳ مشاهده می شود.

نمودار هیستوگرام ۴-۳- نمره چهره و رفتار چشم در مدیران

جدول (۹۲-۴)- شاخص های آماری نمره مربوط به لمس کردن در مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۲/۱۳
۱۳
۳
۰۴/۹
۷
۳۰
تعداد
۱۶۳
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر۲/۱۳ و۳ می باشد. همچنین سایر شاخص های آماری در جدول ۴-۴ مشاهده می شود.

نمودار ۴-۴- مربوط به نمره لمس کردن در مدیران

جدول (۹۳-۴) – شاخص آماری نمره محیط در مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۹/۲۲
۲۳
۷۶/۳
۲۱/۱۴
۸
۳۶
تعداد
۱۶۳
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نمره محیط برابر با ۹/۲۲ می باشد . همچنین انحراف استاندارد نمره محیط برابر ۷۶/۳ می باشد . همچنین سایر شاخص آماری در جدول ۴-۵ مشاهده می شود .

نمودار هیستوگرام ۴-۵- مربوط به شاخص محیط کار در مدیران

مهارت های کلامی
جدول (۹۴-۴)- شاخص آماری مربوط به سخن گفتن مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۰۷/۱۵
۱۶
۳۵/۴
۹۸/۱۸
۵
۲۳
تعداد
۱۶۷
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین انحراف استاندارد نمره شاخص سخن گفن مدیران به ترتیب برابر ۰۷/۱۵ ، ۳۵/۴ می باشد . همچنین سایر شاخص های آماری در جدول فوق مشاهده می شود .

نمودار هیستو گرام ۴-۶- نمره شاخص سخن گفتن مدیران

جدول (۹۵-۴)- شاخص های آماری نمره گوش دادن مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۴۲/۶۲
۶۶
۸/۱۶
۸/۲۸۳
۲۱
۹۲
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نمره شاخص گوش دادن مدیران برابر با ۴۲/۶۲ می باشد . همچنین انحراف استاندارد برابر ۸/۱۶ می باشد . سایر شاخص های آماری در جدول فوق مشاهده می شود.

نمودار ۴-۷ نمودار هیستوگرام نمره گوش دادن مدیران

جدول (۹۵-۴)- شاخص های آماری نمره مهارت کتبی مدیران
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۳۲/۶۱
۶۵
۷/۱۵
۷/۲۸۲
۲۰
۹۱
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نمره شاخص مهارت کتبی مدیران برابر با ۳۲/۶۱ می باشد . همچنین انحراف استاندارد برابر ۷/۱۵ می باشد . سایر شاخص های آماری در جدول فوق مشاهده می شود.

نمودار ۴-۷ نمودار هیستوگرام نمره مهارت کتبی مدیران

شاخص آماری نمره کل رضایت شغلی کارکنان
جدول (۹۶-۴)- شاخص آماری نمره رضایت شغلی کارکنان
شاخص آماری
مقدار
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر
۱۲۰
۱۱۹
۶۸/۲۴
۳۴/۶۰۹
۴۷
۱۷۸
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین وانحراف استاندارد نمره رضایت شغلی کارکنان به ترتیب ۱۲۰ و ۶۸/۲۴ می باشد . سایر شاخص های آماری در جدول فوق مشاهده می شود.

نمودار هیستوگرام ۴-۸- نمره رضایت شغلی کارکنان

بخش۲: آمار استنباطی
فرضیه اصلی: بین مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود تفاوت معنی داری وجود دارد.
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
سطح معناداری
۴۹۶/۰
۱۱۸
۰۰۰/۰
اطلاعات مندرج در جدول نشان می دهد که R برابر ۴۹۶/۰ می باشد که در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد. لذا با اطمینان ۹۹% می توان ادعا کرد بین رضایت شغلی کارکنان و نمره کل مهارت های ارتباطی مدیران ارتباط معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت.

فرضیه های فرعی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید