دانلود پایان نامه

باشد.( مؤمنی و قیومی، ۱۳۸۷،ص ۲۰۶)

۳-۹- قابلیت اعتماد ( پایایی ) پرسشنامه
پایایی مربوط به ثبات، یعنی حصول یک نتیجه به طور مکرر است (اوپنهام، ۱۳۶۹، ص۸۶). منظور از اعتبار یا پایایی آزمون به دست آوردن نتایج تقریباً یکسان در دفعات متعدد اجرای آزمون می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان های مختلف مجدداً اندازه گیری شوند، نتایج تقریباً یکسان حاصل شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاسی که در تحقیقات اجتماعی به کار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلاً از ۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد، نمایان گر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ به طورکلی با استفاده از یکی روابط زیر محاسبه می شود:
یا
که دراین روابط k تعداد سؤالات، واریانس سؤال i ام، واریانس مجموع کلی سؤالات، میانگین کواریانس بین سؤالات، و واریانس میانگین سؤالات می باشند (برگرفته شده از آلن و ین، ۲۰۰۲).
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (۱) هرقدر همبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس، (۲) هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (۳) افزایش تعداد سؤالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (۴) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیک تر باشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسط و قابل قبول و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده است(کرونباخ، ۱۹۵۱). بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را می توان افزایش داد.
در این تحقیق آلفای کرونباخ را برای هر یک از پرسشنامه ها جداگانه محاسبه کردیم. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران ۸۲۳/. و پرسشنامه رضایت شغل ۸۵۵/. به دست آمد که بزرگ تر از ۷/۰ بوده و بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می گردد.
خروجی آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS به صورت زیر است:

مهارت های ارتباطی مدیران
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.۸۲۳
۵۰

رضایت شغلی
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.۸۵۵
۳۷

آلفای کرونباخ تک تک مؤلفه ها نیز محاسبه شده است.

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
یافته های تحقیق

۴ – ۱- مقدمه :
در این فصل با استفاده از تکنیک های آماری داده های خام وارد رایانه شده، طبقه بندی گردیده و با استفاده از آمار توصیفی وضعیت موجود تبیین و سپس با استفاده از آزمون های همبستگی رابطه بین مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان بررسی گردید.

بخش اول : آمار توصیفی
جدول (۱-۴) – مرتب بودن موها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲.۹
۲.۹
۵
کاملا مخالفم
۱۲.۹
۹.۹
۱۷
مخالفم
۳۴.۱
۲۱.۱
۳۶
نظری ندارم
۷۵.۳
۴۰.۹
۷۰
موافقم
۱۰۰
۲۴.۶
۴۲
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، ۸۷% پاسخگویان معتقدند که مدیران با موهایی مرتب در محل کار حضور می یابند.

جدول (۲-۴) – تمیزی و برازندگی لباس
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۴.۷
۴.۷
۸
کاملا مخالفم
۱۹.۳
۱۴.۶
۲۵
مخالفم
۲۹.۸
۱۰.۵
۱۸
نظری ندارم
۷۸.۴
۴۸.۵
۸۳
موافقم
۱۰۰
۲۱.۶
۳۷
کاملا موافقم

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۷۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران با لباس هایی تمیز و برازنده در محل کار حضور می یابند.

جدول (۳-۴) – استفاده از رنگ های متناسب با فرهنگ سازمان در پوشش
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۴.۱
۴.۱
۷
کاملا مخالفم
۹.۹
۵.۸
۱۰
مخالفم
۲۶.۹
۱۷
۲۹
نظری ندارم
۷۲.۵
۴۵.۶
۷۸
موافقم
۱۰۰
۲۷.۵
۴۷
کاملا موافقم

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۹۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران از رنگ های متناسب با فرهنگ سازمان در پوشش خود استفاده می کنند.

جدول (۴-۴) – استفاده از کفش های تمیز و براق
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۴.۱
۴.۱
۷
کاملا مخالفم
۹.۹
۵.۸
۱۰
مخالفم
۲۶.۹
۱۷
۲۹
نظری ندارم
۷۲.۵
۴۵.۶
۷۸
موافقم
۱۰۰
۲۷.۵
۴۷
کاملا موافقم

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۹۰% پاسخگویان معتقدند که کفش های مدیران تمیز و براق است.

جدول (۵-۴) – استفاده از زیورآلات معمولی و عادی
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲.۴
۲.۳
۴
کاملا مخالفم
۵.۵
۲.۹
۵
مخالفم
۴۸.۸
۴۱.۵
۷۱
نظری ندارم
۸۰.۵
۳۰.۴
۵۲
موافقم
۱۰۰
۱۸.۷
۳۲
کاملا موافقم

۹۵.۹
۱۶۴
جمع

۴.۱
۷
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران از زیورآلات معمولی و عادی استفاده می کنند.

جدول (۶-۴) – استفاده از ادوکلن یا عطرهای ملایم
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۳.۱
۱۲.۹
۲۲
کاملا مخالفم
۲۱.۴
۸.۲
۱۴
مخالفم
۷۲.۶
۵۰.۳
۸۶
نظری ندارم
۹۲.۳
۱۹.۳
۳۳
موافقم
۱۰۰
۷.۶
۱۳
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۱% پاسخگویان در مورد استفاده ی مدیران از ادوکلن یا عطر ، نظری نداشته اند.

جدول (۷-۴) – رعایت فاصله مناسب هنگام گفتگو با زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۸.۲
۸.۲
۱۴
کاملا مخالفم
۱۸.۷
۱۰.۵
۱۸
مخالفم
۳۲.۲
۱۳.۵
۲۳
نظری ندارم
۷۵.۴
۴۳.۳
۷۴
موافقم
۱۰۰
۲۴.۶
۴۲
کاملا موافقم

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۶۸% پاسخگویان معتقدند که مدیران هنگام گفتگو با زیردستان فاصله مناسب را رعایت می کنند.

جدول (۸-۴) – حرکات بدن به گونه ای که موجب احساس راحتی کارمندان برای برقراری ارتباط می شود
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۶.۴
۱۶.۴
۲۸
کاملا مخالفم
۳۶.۵
۱۹.۹
۳۴
مخالفم
۴۶.۵
۹.۹
۱۷
نظری ندارم
۷۷.۶
۳۱
۵۳
موافقم
۱۰۰
۲۲.۲
۳۸
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۴% پاسخگویان معتقدند که حرکات بدن مدیران به گونه ای است که موجب احساس راحتی کارمندان برای برقراری ارتباط می شود.

جدول (۹-۴) – بی قراری هنگام گفتگو با زیر دستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۲۵.۱
۲۴.۶
۴۲
کاملا مخالفم
۵۲.۷
۲۶.۹
۴۶
مخالفم
۷۰.۷
۱۷.۵
۳۰
نظری ندارم
۹۲.۲
۲۱.۱
۳۶
موافقم
۱۰۰
۷.۶
۱۳
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۷۱% پاسخگویان معتقدند که مدیران هنگام گفتگو با زیر دستان بی قرار نیستند.

جدول (۱۰-۴) – داشتن چهره ی خندان هنگام گفتگو با زیر دستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۴.۲
۱۴
۲۴
کاملا مخالفم
۳۴.۳
۱۹.۹
۳۴
مخالفم
۵۳.۸
۱۹.۳
۳۳
نظری ندارم
۸۷
۳۲.۷
۵۶
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۶۵% پاسخگویان معتقدند که مدیران هنگام گفتگو با زیر دستان چهره ای خندان دارند.

جدول (۱۱-۴) – نگاه به مخاطب هنگام گفتگو
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۱.۳
۱۱.۱
۱۹
کاملا مخالفم
۲۷.۴
۱۵.۸
۲۷
مخالفم
۴۵.۲
۱۷.۵
۳۰
نظری ندارم
۸۵.۱
۳۹.۲
۶۷
موافقم
۱۰۰
۱۴.۶
۲۵
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید