دانلود پایان نامه

مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۵% پاسخگویان معتقدند که مدیران هنگام گفتگو با زیر دستان به آنها نگاه می کنند.

جدول (۱۲-۴) – لمس کارکنان برای ابراز صمیمیت (رؤسا و کارکنان همجنس)
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۸.۲
۸.۲
۱۴
کاملا مخالفم
۳۱.۴
۱۳.۵
۲۳
مخالفم
۶۶.۹
۲۴.۶
۴۲
نظری ندارم
۹۲.۴
۱۷.۵
۳۰
موافقم
۱۰۰
۵.۳
۹
کاملا موافقم

۶۹
۱۱۸
جمع

۳۱
۵۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران برای ابراز صمیمیت ، زیر دستان را لمس نمی کنند.

جدول (۱۳-۴) – استفاده مدیران از اطاق های بزرگ و وسیع
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۷
۷
۱۲
کاملا مخالفم
۲۹.۳
۲۱.۶
۳۷
مخالفم
۴۳.۷
۱۴
۲۴
نظری ندارم
۸۶.۲
۴۱.۵
۷۱
موافقم
۱۰۰
۱۳.۵
۳۳
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۷% پاسخگویان معتقدند که مدیران دارای اطاق های بزرگ و وسیع هستند.

جدول (۱۴-۴) – استفاده مدیران از لوازم و مبلمان اداری متفاوت از زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۸.۲
۸.۲
۱۴
کاملا مخالفم
۴۲.۴
۳۳.۹
۵۸
مخالفم
۵۶.۵
۱۴
۲۴
نظری ندارم
۸۶.۵
۲۹.۸
۵۱
موافقم
۱۰۰
۱۳.۵
۲۳
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۴% پاسخگویان معتقدند که مدیران از لوازم و مبلمان اداری متفاوت از زیردستان استفاده می کنند.

جدول (۱۵-۴) – داشتن منشی یا رییس دفتر
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۰.۶
۰.۶
۱
کاملا مخالفم
۳.۶
۲.۹
۵
مخالفم
۴.۷
۱.۲
۲
نظری ندارم
۶۸.۹
۶۳.۲
۱۰۸
موافقم
۱۰۰
۳۱
۵۳
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۹۵% پاسخگویان گفته اند که مدیران دارای منشی یا رییس دفتر هستند.

جدول (۱۶-۴) – داشتن پارکینگ اختصاصی خودرو
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۹.۹
۱۹.۹
۳۴
کاملا مخالفم
۴۸.۸
۲۸.۱
۴۸
مخالفم
۷۵
۲۵.۷
۴۴
نظری ندارم
۹۱.۱
۱۵.۸
۲۷
موافقم
۱۰۰
۸.۸
۱۵
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۹% پاسخگویان گفته اند که مدیران پارکینگ اختصاصی خودرو ندارند.

جدول (۱۷-۴) – حرف زدن با صدای بلند
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۱.۱
۱۱.۱
۱۹
کاملا مخالفم
۴۰
۲۸.۷
۴۹
مخالفم
۵۸.۲
۱۸.۱
۳۱
نظری ندارم
۹۰
۳۱.۶
۵۴
موافقم
۱۰۰
۹.۹
۱۷
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۰% پاسخگویان گفته اند که مدیران با صدای بلند حرف نمی زنند.

جدول (۱۸-۴) – روان و سلیس سخن گفتن
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۱.۱
۱۱.۱
۱۹
کاملا مخالفم
۲۵.۳
۱۴
۲۴
مخالفم
۴۶.۵
۱۲.۱
۳۶
نظری ندارم
۸۴.۱
۳۷.۴
۶۴
موافقم
۱۰۰
۱۵.۸
۲۷
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۴% پاسخگویان معتقدند که مدیران روان و سلیس سخن می گویند.

جدول (۱۹-۴) – قطع کردن کلام زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۹.۹
۱۹.۹
۳۴
کاملا مخالفم
۵۳.۸
۳۳.۳
۵۷
مخالفم
۷۲.۲
۱۸.۱
۳۱
نظری ندارم
۸۸.۲
۱۵.۸
۲۷
موافقم
۱۰۰
۱۱.۷
۲۰
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۴% پاسخگویان معتقدند که مدیران کلام زیردستان را قطع نمی کنند.

جدول (۲۰-۴) – سریع سخن گفتن
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷.۵
۱۷.۵
۳۰
کاملا مخالفم
۵۹.۵
۴۰.۹
۷۰
مخالفم
۷۶.۲
۱۶.۴
۲۸
نظری ندارم
۹۰.۵
۱۴
۲۴
موافقم
۱۰۰
۹.۴
۱۶
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۶۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران سریع حرف نمی زنند.

جدول (۲۱-۴) – طرح سوال برای درک منظور زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۲.۹
۱۲.۹
۲۲
کاملا مخالفم
۳۶.۳
۲۲.۸
۳۹
مخالفم
۵۸.۳
۲۱.۶
۳۷
نظری ندارم
۹۶.۴
۳۷.۴
۶۴
موافقم
۱۰۰
۳.۵
۶
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق، حدود ۴۲% پاسخگویان معتقدند که مدیران برای درک منظور زیردستان سؤالاتی را طرح می کنند.

جدول (۲۲-۴) – فهماندن منظور خود به دیگران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۲.۳
۱۲.۳
۲۱
کاملا مخالفم
۳۵.۳
۲۲.۸
۳۹
مخالفم
۵۲.۴
۱۷
۲۹
نظری ندارم
۸۷.۱
۳۴.۵
۵۹
موافقم
۱۰۰
۱۲.۹
۲۲
کاملا موافقم

۹۹.۴
۱۷۰
جمع

۰.۶
۱
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۸% پاسخگویان معتقدند که مدیران منظور خود را به خوبی به دیگران می فهمانند.

جدول (۲۳-۴) – برداشت اشتباه از حرف های مدیران
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۸.۶
۱۸.۱
۳۱
کاملا مخالفم
۵۰.۹
۳۱.۶
۵۴
مخالفم
۸۹.۸
۳۸
۶۵
نظری ندارم
۹۷
۷
۱۲
موافقم
۱۰۰
۲.۹
۵
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۱% پاسخگویان معتقدند که از حرف های مدیران برداشت اشتباه نمی شود.

جدول (۲۴-۴) – همزمان با بیش از یک نفر حرف زدن
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۴.۶
۱۴.۶
۲۵
کاملا مخالفم
۴۲.۶
۲۷.۵
۴۷
مخالفم
۶۵.۱
۲۲.۲
۳۸
نظری ندارم
۸۹.۳
۲۴
۴۱
موافقم
۱۰۰
۱۰.۵
۱۸
کاملا موافقم

۹۸.۸
۱۶۹
جمع

۱.۲
۲
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۴۳% پاسخگویان معتقدند که مدیران همزمان با بیش از یک نفر حرف نمی زنند.

جدول (۲۵-۴) – تشویق دیگران به ادامه گفتگو
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۵.۵
۱۵.۲
۲۶
کاملا مخالفم
۳۴.۵
۱۸.۷
۳۲
مخالفم
۶۳.۷
۲۸.۷
۴۹
نظری ندارم
۹۲.۳
۲۸.۱
۴۸
موافقم
۱۰۰
۷.۶
۱۳
کاملا موافقم

۹۸.۲
۱۶۸
جمع

۱.۸
۳
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۳۶% پاسخگویان معتقدند که مدیران دیگران را به ادامه گفتگو تشویق می کنند.

جدول (۲۶-۴) – گوش دادن با علاقه به سخنان زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۷.۵
۱۷.۵
۳۰
کاملا مخالفم
۳۷.۱
۱۸.۷
۳۲
مخالفم
۴۹.۱
۱۱.۷
۲۰
نظری ندارم
۸۸
۳۸
۶۵
موافقم
۱۰۰
۱۱.۷
۲۰
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۱% پاسخگویان معتقدند که مدیران با علاقه به سخنان زیردستان گوش می کنند.

جدول (۲۷-۴) – به دقت توجه کردن به حرف های زیردستان
درصد تراکمی
درصد
فراوانی

۱۶.۴
۱۶.۴
۲۸
کاملا مخالفم
۳۷.۱
۱۹.۹
۳۴
مخالفم
۵۰.۹
۱۳.۵
۲۳
نظری ندارم
۸۷.۴
۳۵.۷
۶۱
موافقم
۱۰۰
۱۲.۳
۲۱
کاملا موافقم

۹۷.۷
۱۶۷
جمع

۲.۳
۴
بدون پاسخ

۱۰۰
۱۷۱
جمع

با عنایت به اعداد مندرج در جدول فوق ، حدود ۵۰% پاسخگویان معتقدند که مدیران با دقت به حرف های زیردستان توجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید