دانلود پایان نامه

انجام شده توسط ليوتان و همكارش 94 (2008) در مورد ارتباط پيشبيني سود و بازده غيرعادي شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام در بورس سنگاپور ارتباط منفي معناداري ميان دقت برآورد سود و بازده غيرعادي سهام را تأييد ميكند.
2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي
محمد رضا ذاكري (1375)
به بررسي تحليلي كوتاه مدت و بلند مدت سهام جديد الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وي از انجام اين تحقيق بررسي مقايسه بازده سهام جديد در مقايسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در كوتاه مدت و بلند مدت ميباشد. نتايج تحقيق حاكي از اين ميباشد كه شركتهاي جديد طي 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافي (غير عادي) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% كسر بازده داشتند (ذاكري، 1375، ص45).
حميد خالقي مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پيشبيني سود شركتهاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسي قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبريزي و دموري95 (1382)در تحقيقي با عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جديداً پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركتهايي را بررسي كردند كه براي نخستين بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در اين تحقيق شركتهاي تازه وارد به بازار طي سالهاي 1369 تا 1374 مورد بررسي قرار گرفتهاند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت اين شركتها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. اين عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شركت و بازده كوتاه مدت حاصل از خريد و فروش سهام شركتهاي مربوط است.
نتايج اين تحقيق نشان دهنده وجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شركتهاي جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراين آنان عملكرد قيمتگذاري سهام شركتهاي جديدالورود به بورس را مشابه بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف دانستهاند (عبده تبريزي و دموري، 1382،ص 27).
بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسي تأثير متغيرهاي حسابداري بر بازده غير عادي آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 74 ـ 82 پرداخت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه متغیرهای درجه اهرم مالي، اقلام تعهدي،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمايهگذاري، رشد دارايي ثابت، تغيير در وجوه نقد عملياتي، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.
مجتهدزاده و نظري تنها (1387)رابطه بين تغييرات عايدي پيشبيني شده هر سهم را با تغييرات قيمت سهام بررسي كردند. آنها تغييرات قيمت سهام را طي سه روز قبل و بعد از تاريخ اعلام تعديل عايدي پيشبيني شده هر سهم طي 5 سال (80 ـ 84) بررسي كردند. آنها متوجه واكنش قيمت به تعديلات سود شدند. اين تغييرات قيمت به گونهاي بود كه در راستاي تعديلات تغيير ميكرد. آنها رابطه معناداري بين تغيرات عايدي پيشبيني شده هر سهم و تغييرات قيمت سهام پيدا كردند كه روي بازده هم تأثير گذار است.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
هدف از هر نوع بررسي و تحقيق علمي كشف حقيقت است. حقيقت نيز بر پايه كاوش و تجسس و كشف عوامل منطقي مربوط به خصوصيات اجزاء موضوع تحقيق قرار دارد. منظور از روش تحقيق علمي، پيروي از رويه منظم و سيستماتيكي است كه در جريان استفاده از روشهاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد. در واقع روش تحقيق علمي، شامل اندازهگيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشكلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتكار است (كيقبادي و ستاري، 1354،ص 20)
در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. روش تحقيق، ويژگيهاي تحقيق، فرضيههاي تحقيق، جامعه مطالعاتي، نحوه جمعآوري دادههاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.
2 ـ 3 ـ روش تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص كردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آنكه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است. در هر تحقيق ابتدا بايد نوع، ماهيت، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راههاي معتبر به واقعيتها دست يافت (سرمد و همكاران، 1381، ص170).
بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقهبندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است. هدف تحقيق كاربردي، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. هم چنين تحقيق حاضر، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق توصيفي ـ همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان رابطه متغيرهاست. براي اين منظور بر حسب مقياسهاي اندازهگيري متغيرها، شاخصهاي مناسبي اختيار ميشود (همان منبع، ص172).
مقياس اندازهگيري دادهها مقياس نسبي است. مقياس نسبي بالاترين و دقيقترين سطح اندازهگيري را ارائه ميدهد. اين مقياس علاوه بر دارا بودن كليه خصوصيات مقياسهاي ديگر، از صفر مطلق نيز برخوردار است. روش تحقيق به صورت استقرايي است كه در آن مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه كتابخانه، مقاله و اينترنت جمعآوري شده و در رد يا اثبات فرضيههاي پژوهش با بكارگيري روشهاي آماري مناسب، از استدلال استقرايي در تعميم نتايج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگي بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام ميباشد و تحقيقات همبستگي شامل كليه تحقيقاتي است كه در آنها سعي ميشود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تعيين شود. بنابراين ضريب همبستگي شاخص دقيقي است، كه بيان ميكند تغييرات متغير تا چه اندازهاي به متغير ديگري وابسته است.
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري
تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام ميشود. به اين دلیل موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات و ويژگيها، كاركردها و متغيرهاي آن باشد يا اين كه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تأثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهايي كه حداقل در يك صفت مشترك باشند يك جامعه آماري را مشخص ميسازند (خاكي، 1382،ص 273).
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگيرنده كليه شركتهاي جديد الورود در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1382 تا 1387 ميباشد.
روش نمونهگيري در اين تحقيق به صورت حذف سیستماتیک می باشد. يعني ابتدا ليستي از كليه شركتهاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران تهيه ميشود و سپس شركتهايي كه شرايط نمونه مورد نظر در تحقيق حاضر را نداشته باشند حذف ميشوند و بقيه شركتها با در نظر گرفتن ويژگيهاي زير به عنوان نمونه انتخاب ميشوند:
اطلاعات مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي تحقيق براي شركتهاي مربوط، در طول دوره تحقيق وجود داشته باشد.
شركتهايي كه در دوره تحقيق و در سال پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران ، سهامشان مورد معامله قرار گرفته و دچار وقفه معاملاتي نشده باشند.
در طول يك سال (12 ماه) پس از عرضه اوليه هيچگونه اطلاعيهاي در خصوص افزايش سرمايه و تجزيه سهام از سوي شركت (مجمع فوق العاده) منتشر نشده باشد، زيرا بر ميزان بازده سهام و سود واقعي هر سهم و در نتيجه بر خطاي پيشبيني سود مؤثر هستند.
در نهايت با توجه به معيارهاي فوق تعداد84 شركت به عنوان نمونه مطالعاتي تحقيق انتخاب شد كه ليست آنها در پيوست ارائه گرديده است.
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زير ارائه ميگردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 CFoit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
كه در آن:
ABRt : بازده غير عادي سهام شركت i در زمان t (متغير وابسته)
FEit : خطاي برآورد سود هر سهم شركت i در زمان t (متغير مستقل)
SIZe : اندازه شركت (متغير كنترل)
Fl : درجه اهرم مالي (متغير كنترل)
ROA : بازده دارايي (متغير كنترل)
LAR :بازده داراييهاي ثابت (متغير كنترل)
CFo : وجوه نقد عملياتي (متغير كنترل)
Li / EQ : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (متغير كنترل)
I : هزينه بهره (متغير كنترل)
DPS/ EPS : توزيع سود نقدي (متغير كنترل)
E : خطاي برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسيون
α 1 تا α 9 : برآورد كننده شيب خط رگرسيون
كه شيوه محاسبه هر يك از متغيرها به شرح زير است:
بازده غيرعادي
بازده غير عادي برابر است با تفاوت بين نرخ بازده شركت و بازده بازار، براي تعيين بازده غيرعادي از مدل تعديل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده ميشود (ايزدي نيا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
كه:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام براي شركتهاي نمونه به صورت زير محاسبه ميشود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
كه:
Pit : قيمت سهام i در انتهاي زمان t
Pio : قيمت سهام i در ابتداي زمان t
Dit : سود سهام پرداختي توسط شركت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در اين تحقيق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص كل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
كه:
Imt : شاخص كل بورس در پايان زمان t
Imo : شاخص كل بورس در ابتداي زمان t
خطاي پيشبيني سود هر سهم
براي اندازهگيري خطاي پيشبيني سود هر سهم از شاخص زير استفاده ميشود:
(5 ـ 1)
FE=(At-Ft)/Ft×100
كه:
At : سود واقعي شركت در زمان t
Ft: سود پيشبيني شده شركت در زمان t
همچنين شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل در جدول زير ارائه شده است:
جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل
عنوان متغير
شيوه اندازهگيری
اندازه شركت96
(قيمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG
اهرم مالي97
كل بدهي ها
كل دارايي ها
بازده دارايي98
سود وزیان پس از کسر مالیات
كل دارایی ها
بازده داراييهاي ثابت99
جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابت
وجوه نقد عملياتي100
وجوه نقد عملياتي
تعداد سهام
نسبت بدهي به حقوق صاحبات سهام101
كل بدهي
حقوق صاحبان سهام
هزينه بهره 102
هزينه بهره
تعداد سهام
توزيع سود نقدي103
سود نقدي تقسيم شده
سود هر سهم
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري دادهها
مرحله گردآوري دادهها، آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافتههاي ميداني و كتابخانهاي را گردآوري ميكند و به روش استقرايي به فشرده سازي آنها از طريق طبقهبندي و سپس تجزيه و تحليل ميپردازد و فرضيههاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار ميدهد و در نهايت حكم صادر ميكند و پاسخ مسئله تحقيق را به اتكاي آنها مييابد (حافظ نيا، 1381، ص162).
يكي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتكا، سرعت و سهولت دسترسي به آن ميباشد. مباحث تئوريك پژوهش از مسير مطالعه منابع، نشريات، منابع داخلي و خارجي موجود در كتابها و استفاده از اينترنت جمعآوري شده است. جمعآوري اطلاعات با استفاده از اطلاعات اوليه شركتها بوده است؛ يعني اطلاعات و دادههاي مورد نياز تحقيق كلاً از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید