دانلود پایان نامه

مقطع زمانی B
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين ـ واتسون
سطح معنی داری
1
531/0
282/0
185/0
84431/41
831/1
006/0
طبق جدول شماره (13 ـ 4 ) ضريب همبستگي مربوط به مدل كلي تحقيق برابر با 531/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5 % رابطه معناداري را بين متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم، متغيرهاي كنترل و بازده غيرعادي نشان ميدهد. با توجه به خروجيهاي نرم افزار spss ؛ جداول نشان ميدهد، از آن جا كه sig كمتر از 5 % است، فرض H0 در سطح خطاي 5 % رد ميشود و وجود همبستگي بين متغيرها تأييد ميشود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 185/0 را نشان ميدهد كه برازش نسبتاً مناسبي از تغييرات متغير بازده غيرعادي توسط متغيرهاي فوق ارائه ميكند.
يكي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يكديگر همبستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره
دوربين ـ واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يكديگر استفاده ميشود كه اگر مقدار آماره دوربين ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد. مقدار آماره دوربين ـ واتسون طبق جدول (13 ـ 4 )831/1 ميباشد و اين عدد نشان ميدهد كه خطاها از يكديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده كرد.
جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter
مدل
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده
آماره
t
سطح
معني
داري
شاخص
وضعيت
Collinearitg
statistics
VIF
Tolerance
B
Std. Error
(constant)
596/5 –
066/48
ـ
116/0-
908/0
000/1
ـ
ـ
خطاي پيش
بيني سود هر
سهم
470/0
120/0
513/0
917/3
000/0
023/2
378/1
725/0
اندازه شركت
474/1
581/3
044/0
412/0
682/0
709/2
070/1
935/0
اهرم مالي
217/24
455/37
111/0
641/0
520/0
755/2
211/2
452/0
بازده دارايي
344/0
637/0
077/0-
539/0-
591/0
340/3
765/1
566/0
بازده دارايي ثابت
001/0
002/0
042/0
371/0
712/0
852/3
171/1
854/0
وجوه نقد
عملياتي
002/0-
004/0
057/0-
469/0-
641/0
898/6
381/1
724/0
نسبت بدهي
به حقوق
صاحبان سهام
295/2
432/3
130/0
669/0
506/0
236/7
675/2
373/0
نسبت هزينه
بهره
017/0-
021/0
097/0-
810/0-
421/0
509/27
319/1
758/0
توزيع سود
نقدي
966/7-
271/16
053/0-
490/0-
626/0
009/13
097/1
911/0
با توجه به جدول شماره (13ـ 4 ) و سطح معناداري (006/0 =sig) مربوط به آماره فيشر كه از سطح خطاي 5 % كمتر است، در نتيجه معنيداري مدل رگرسيون برازش شده در سطح اطمينان 95% تأييد گرديده و در مورد مقدار ثابت و ضريب B مربوط به هر متغير، در مدل كلي نيز با توجه به سطح معنيداري (sig) تصميمگيري شده است. از آن جا كه در اين خروجي، سطح معنيداري آزمون تساوي ضريب رگرسيون مربوط به متغيرهاي اندازه شركت، اهرم مالي، بازده دارايي (ROA)، بازده دارايي ثابت، وجوه نقد عملياتي، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و نسبت هزينه بهره و توزيع سود نقدي، بزرگتر از 5% است؛ بنابراين فرض تساوي ضريب رگرسيون با صفر (H0 ) تأييد ميشود و بايد آنها را از معادله رگرسيون خارج كرد و نشان ميدهد كه هيچ رابطه معنيداري بين متغيرهاي ذكر شده و بازده غيرعادي وجود ندارد. امّا در مورد متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم فرض تساوي ضريب رگرسيون با صفر (فرض H0 ) رد ميشود و نبايد آن را از معادله رگرسيون خارج كرد. هم خطي وضعيتي است كه نشان ميدهد يك متغير مستقل تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل است. اگر هم خطي در يك مدل بالا باشد بدين معني است كه بين متغيرهاي مستقل همبستگي بالايي وجود دارد و ممكن است با وجود بالا بودن R2 مدل داراي اعتبار بالايي نباشد. و با توجه به اين كه مقدار شاخص وضعيت (به جز يك مورد كه آن هم كمتر از 30 ميباشد) مربوط به متغيرهاي مدل كمتر از 15 است، احتمال هم خطي بين متغيرهاي مستقل و كنترل وجود ندارد. هم چنين مقدار تلورانس و عامل تورم واريانس ( VIF )متغيرهاي مدل در حد قابل قبول ميباشد و مشكلي در استفاده از رگرسيون پديد نميآيد.
مدل رگرسيون مربوطه به صورت زير خواهد بود:
y = – 5/596 + 0/470 FE + ei
جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B)
3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي
فرضيه فرعي: «نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و باده غير عادي سهام تأثير ميگذارد.»
تجزيه و تحليلهاي آماري مربوط به دو فرضيه اصلي، به تفكيك صنعت انجام شده است و نتايج مربوط به ضريب تعيين تعديل شده؛ در صنايعي كه در جامعه آماري تحقيق بيشترين اطلاعات را داشتند و هم چنين فرضيه پذيرفته شده مربوطه، در جدول (16 ـ 4 ) ارائه شده است:
جدول (16ـ4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغیرهای کنترل به تفكيك صنعت
صنعت
ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي
واسطهگريهاي مالي
آمارهها
فرضيهها
ضريب
تعيين
تعديل شده
تعداد
آمارهF
سطح معني
داري
فرضيه
تأييد شده
ضريب تعيين
تعديل شده
تعداد
آماره F
سطح معني
داري
فرضيه
تأييد شده
فرضيه
اصلي
اول
07/0
17
083/1
638/0
H0
133/0
13
842/2
12/0
H0
فرضيه
اصلي
دوم
573/0
17
388/3
061/0
H0
098/0
13
304/2
15/0
H0
صنعت
ساخت فلزات اساسي
وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
آمارهها
فرضيهها
ضريب
تعيين
تعديل
شده
تعداد
آماره
F
سطح
معني
داري
فرضيه
تأييد
شده
ضريب
تعيين
تعديل
شده
تعداد
آماره
F
سطح
معني
داري
فرضيه
تأييد
شده
فرضيه اصلي
اول
698/0
7
9/14
012/0
H1
06/0
7
631/0
463/0
H0
فرضيه
اصلي
دوم
631/0
7
247/11
02/0
H1
176/0
7
100/0
764/0
H0
ادامه جدول (16ـ 4 )
صنعت
انبوه سازي، املاك و مستغلات
آماره
فرضيه ها
ضريب تعيين تعديل شده
تعداد
آماره F
سطح معني
داري
فرضيه تأييد
شده
فرضيه اصلي اول
120/0
6
464/0
533/0
H0
فرضيه اصلي دوم
102/0
6
565/1
279/0
H0
نتايج بدست آمده در جدول (16ـ4 ) بيانگر اين مطلب است كه از بين صنايعي كه در اين پژوهش مورد آزمونهاي آماري قرار گرفتهاند؛ R2 تعديل شده، سطح معنيداري (sig )، مقدار آمارههاي F و T مربوط به ارتباط بين متغيرهای مستقل وکنترل تحقيق با متغير وابسته و فرضيه تأييد شده در صنايع مختلف متفاوت ميباشد و هم چنين هيچ يك از متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده در صنايع مختلف معنيدار نبوده و نبايد به مدل رگرسيون اضافه شوند. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده، فرضيه فرعي (نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام تأثير ميگذارد. ) در سطح اطمينان 95% تأييد ميشود.
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید