دانلود پایان نامه

روش كتابخانهاي، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالي اساسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1387 ـ 1382 بدست آمدهاند. در اين باره علاوه بر مطالعه صورتهاي مالي اساسي، اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از سايت اطلاعاتي بورس 104مورد استفاده قرار گرفته است.
6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل دادهها
پژوهشهاي همبستگي شامل كليه پژوهشهايي است كه در آنها تلاش ميشود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تعيين شود. اين ضريب شاخص دقيقي است كه با محاسبه آن ميتوان نشان داد كه يك متغير تا چه اندازه با متغيرهاي ديگر پيوند دارد و ميتوان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه كرد.
پس از جمع آوري اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اكسل 105جهت طبقهبندي اطلاعات و محاسبه متغيرها استفاده گرديد و در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگي ميباشد جهت انجام آزمونهاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس106 كه داراي خطاي معيار كمتري در مقايسه با ساير روشهاي آماري ميباشند استفاده شده است.
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي
پژوهشهاي همبستگي ـ تعريف، هدف و مزايا:
پژوهشهاي همبستگي شامل كليه پژوهشهايي است كه در آن سعي ميشود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، كشف يا تعيين ميشود. هدف روش پژوهش همبستگي، مطالعه حدود تغييرهاي چند متغير با حدود تغييرهاي چند متغير ديگر است.
هدف ضريب همبستگي، بيان رابطه بين دو يا چند متغير به صورت رياضي است. در صورتي كه رابطه متغيرها كامل و مثبت باشد ضريب همبستگي، يك است و چنان چه همبستگي بين متغيرها كامل و منفي باشد ضريب همبستگي، منفي يك، (1 – ) خواهد شد. طرح بنياني و اساسي پژوهش همبستگي بسيار ساده است. در اين روشها به جمع آوري نمرههاي دو ( يا چند) متغير براي آزمودنيهاي يكسان ميپردازيم و سپس ضريب همبستگي را محاسبه ميكنيم. به طور خلاصه، ضريب همبستگي را ميتوان براي بيان روابط علت و معلولي به كار برد. هر چند كه اين روش به منظور كشف و پيشبيني روابط بين دو متغير A و B به كار ميرود. مزيت عمده روش همبستگي اين است كه به محقق اجازه ميدهد كه متغيرهاي زيادي را اندازهگيري كند و همزمان، همبستگي دروني بين آنها را محاسبه نمايد. امتياز ديگر روش همبستگي در اين است كه ميتواند درباره درجه همبستگي بين متغيرها مورد مطالعه، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگي يا درجه همبستگي را در كل دامنه يا محدوده معين مشخص كند.
روش همبستگي براي دو هدف عمده به كار ميرود:
كشف همبستگي بين متغيرها
پيشبيني يك متغير از يك يا چند متغير ديگر.
به طور كلي هدف پژوهش همبستگي عبارت است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه و همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي كه فرض ميشود بين آنها رابطه وجود دارد. تحليل همبستگي، ابزاري آماري است كه به وسيله آن ميتوان درجهاي كه يك متغير به متغيري ديگر از نظر خطي مرتبط است را اندازهگيري كرد. همبستگي را به طور معمول با تحليل رگرسيون به كار ميبرند.
درجه همبستگي درباره دو معيار بحث ميكند:
الف) ضريب تعيين
ب) ضريب همبستگي
الف) ضريب تعيين (R 2 )
مهمترين معياري است كه با آن ميتوان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد. اين مقدار هميشه بين صفر تا يك است:
(1 ـ 3)
گر چه ضريب همبستگي مثلاً 50 % به اين معنا نيست كه دو يا چند متغير داراي 50 درصد تغيیرهاي مشترك ميباشد، ولي مجذور همبستگي (ضريب تعيين)، اين تغييرهاي مشترك را نشان ميده. در صورتي كه همبستگي دو آزمون 50 % باشد، اين دو آزمون داراي تغييرهاي مشترك به ميزان 2(50 % ) يا 25 درصد است.
ب) ضريب همبستگي
اگر از ضريب تعيين، ريشه دوم بگيريم، به مقدار به دست آمده ضريب همبستگي ميگوييم و آن را با r نشان ميدهيم كه ميتواند عدد مثبت يا منفي يا صفر باشد.
كرلينجر (1986) و تاك من107 در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضيه براي بيان فرضيه،
ويژگيهايي را مطرح ميكنند كه سه ويژگي اول مشترك و ويژگي چهارم مربوط به تاك من ميباشد:
مسئله بايد همبستگي بين دو يا چند متغير را مورد سؤال قرار دهد.
مسئله بايد به صورت روشن، بدون ابهام و به طور معمول سوالي بيان شود.
با استفاده از روشهاي موجود قابل آزمون باشد. بايد امكان جمع آوري اطلاعات براي پاسخگويي به آن وجود داشته باشد.
نبايد موقعيت يا وضعيت اخلاقي را پديد آورد (دلاور، 1374، ص 98).
روش همبستگي گشتاوري (پيرسون):
روش همبستگي گشتاوري زماني به كار ميرود كه متغيرهاي مورد مطالعه (دو متغيري كه قصد محاسبه ضريب همبستگي بين آنها را داريم) به صورت پيوسته باشند.
در اين پژوهش نيز با توجه به ويژگي متغيرهاي به دست آمده كه از لحاظ پيوسته بودن متغيرها دارند و نيز مزيتي كه روش همبستگي پيرسون دارد از اين روش استفاده شده است كه مشخصات اين روش به شرح زير ميباشد.
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق
روش
علامت
متغير اول
متغير دوم
متغير سوم
متغير چهارم

ويژگي
همبستگي گشتاوري پيرسون
r
پيوسته
پيوسته
پيوسته
پيوسته

دقيقترين و با
ثباتترين روش با كمترين خطاي معيار
و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زير ميباشد:
(2 ـ 3 )
در اين پژوهش پس از جمع آوري دادهها، محاسبه متغيرها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسياري از فرضيهها هدف بررسي ارتباط بين دو متغير است. صرف نظر از بحث تحليل رگرسيون ميتوان از آزمونهاي استقلال براي بررسي ارتباط معنيدار دو متغير استفاده كرد. اگر دو متغير تعريف شده در فرضيهها داراي مقياس كمي باشند، ميتوان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به استقلال يا ارتباط بين دو متغير پي برد. ضريب همبستگي پيرسون داراي پارامتري است و همان طور كه از قبل عنوان شد به صورت زير است:
(3 ـ 3 )
مراحل آزمون
1 ـ تعريف فرضيههاي آماري به صورت زير:
بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام در سال ورود به بازارسرمایه همبستگي معني دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام در سال ورود به بازار سرمایه همبستگي معني دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمایه همبستگي معني دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمایه همبستگي معني دار وجود دارد. H 1 : ρ ≠ 0
2 ـ تعيين سطح زير منحني: H 0 و H 1
كه حسب مورد آزمون t يا z استفاده ميگردد، كه در اين پژوهش با توجه به دو متغير بودن فرضيه و نوع همبستگي آن از ضريب همبستگي پيرسون و نيز از آزمون t استيودنت در سطح اطمينان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معني دار بودن رابطه همبستگي بين دو متغير استفاده شده است.
3 ـ به طور معمول دو نوع ريسك يا خطا وجود دارد:
خطاي نوع اول (ريسك α ): كه در اين خطا ما به اشتباه فرض H0 رد ميكنيم در حالي كه بايستي فرضيه H 0 پذيرفته ميشود.
خطاي نوع دوم (ريسكβ ) در اين خطا نيز فرضيه H 1 غلط ميباشد و بايستي رد شود، در حالي كه به اشتباه پذيرفته ميشود.
به طور معمول دو نوع a با مقادير 5 % = α و 1% = α برگزيده ميگردد و با توجه به دو دامنه بودن توزيعها، به طور معمول ازα/2 براي آزمودن استفاده ميشود به طوري كهα_1/2+α_2/2 ميباشد كه در اين پژوهش سطح خطا (α )، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادي به صورت 2-n = df محاسبه ميگردد جدول اين آزمون به صورت زير ميباشد:
4 ـ تعريف و محاسبه آماره آزمون
آماره آزمون اگر از نوع t_0باشد به صورت زير تعريف خواهد شد:
(4 ـ 3 )
5 ـ تصميمگيري
اگر t محاسبه شده در ناحيه H 1 دنباله سمت راست يا چپ قرار گيرد نظر به برگزيدن 5% = a با اطمينان 95% ميتوان پذيرفت كه بين دو متغير x و y ارتباط معنيدار و در صورتي كه در ناحيه H 0 قرار گيرد ميتوان گفت كه رابطه معنيداري بين x و y وجود ندارد.
مسئلهاي كه بيشتر پژوهشگران در برنامهريزي هر پژوهش، با آن مواجهاند اندازه يا حجم لازم براي نمونه است. قانون كلي در اين مورد، بزرگترين اندازه ممكن را تصويب ميكند. هدف از مطالعه نمونه كسب اطلاع در مورد جامعه است كه نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراين هر چه نمونه با حجم بزرگتري انتخاب شود، بين شاخصهاي آماري، ارتباط نزديكي وجود دارد. با نمونه بزرگ، پژوهشگر، كمتر فرض صفر را در شرايطي كه درست نيست، ميپذيرد.
( 5 ـ 3 )
y = α + βx + ε
كه برآوردههاي αو βبه صورت a و b نشان داده شده و از رابطه ذيل بدست آمده است:
(6 ـ 3 )
همچنين ضريب ثابت (a) و شيب خط (B ) به صورت زير آزمون گرديده است:
عرض از مبدأ مساوي با صفر است 0 = α : H0
عرض از مبدأ مخالف صفر است 0≠ α : H1
شيب خط برابر صفر است 0 = β : H0
شيب خط برابر صفر نيست 0 β ≠ : H1
كه براي آزمون فرضيههاي بالا آمارههاي زير استفاده ميشود:
( 7 ـ 3 )
t0 و t1 دارای توزيع t با n-2 درجه آزادي است كه براي نمونههاي بزرگ، توزيع آن با توزيع نرمال استاندارد، تقريب زده ميشود (آذر و مؤمني، 1385، ص 209 ـ 201).
7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش
جهت تعيين اعتبار دروني پژوهش، اين بحث مطرح است كه آيا متغير مستقل در متغير وابسته ايجاد تغيير كرده است يا خير. اعتبار دروني شرطي است كه باعث ميگردد تا مطمئن شويم كه متغيرهاي مزاحم و نامربوط تأثيري در متغير وابسته نداشتهاند. به دليل عدم وجود استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا تا قبل از سال 1380 و همچنين عدم آشنايي كافي با استانداردها در سالهاي ابتداي لازم الاجرا شدن رعايت مفاد استانداردهاي حسابداري ايران، كيفيت ناهمگن اطلاعات مالي مورد استفاده و اثر ناشي از تفاوت در روشهاي حسابداري مورد استفاده جهت اندازهگيري و گزارشگري رويدادهاي مالي، ممكن است بر نتايج تحقيق اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالكيت از ديگر عواملي است كه ميتواند اعتبار دروني را خدشهدار سازد.
جهت تعيين اعتبار بيروني پژوهش، ميتوان اين گونه بيان نمود كه، آيا يافتههاي تحقيق قابل بسط و تعميم به تك تك اعضاء جامعه در شرايط زماني متفاوت ميباشد يا خير. در تحقيق حاضر، جامعه مطالعاتي شامل كليه شركتهاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، بين سالهاي 1382 تا 1387 ميباشد كه اين دوره داراي شرايط اقتصادي و مسايل سياسي خاص خود ميباشد.
لذا تسرّي نتايج به ساير سالها و ساير واحدهاي اقتصادي خارج از بورس ميبايد با احتياط و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و سياسي صورت پذيرد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحلهاي علمي از پايههاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار ميرود كه به وسيله آن كليه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید