دانلود پایان نامه

فروش كفش ، چگونگي حركت و چرخش به دور ويترينها و قفسه ها ، همه و همه بايد با ابعاد متفاوت بدن افراد هماهنگ باشد.
4 ـ 2 ـ 2 ـ مسيردسترسي
رفت و آمد پياده روها ، وسايل نقليه و خودرروها توزيع مواد بايد به صورت جداگانه انجام بگيرد ؛ مراكز خريد (بازارها) بهتر است به پياده روها و مسيرهاي رابط سرپوشيده جهت حفاظت در مقابل نور آفتاب و باران) نواحي پاركينگ و مغازه ها محدود شوند. ايستگاههاي اتوبوس يا راه آهن زير زميني ممكن است در جوار مركز خريد بوده و دسترسي مستقيم به آن داشته باشد. حداكثر فاصله ميان محل توقف اتومبيل خريداران يا ايستگاههاي اتوبوس و خط آهن زيرزميني210 مترمربع باشد.
در طراحي فروشگاه هاي بزرگ بايد عرض ، طول ، فاصله ستونها و ارتفاع آنها عاملي جهت بدست آوردن حداكثر انعطاف پذيري باشد .ارتفاع طبقات در مورد واحدهاي بزرگ 5 ـ 4 متر و در مورد واحدهاي كوچك 3متر است و بستگي به نوع سرويس ها دارد .ارتفاع زياد ميان طبقات براي مشتريان باز دارنده بوده و براي كارمندان خسته كننده است .مغازه ها بر نور طبيعي متكي نيستند بلكه نور مصنوعي همراه با تهويه مكانيكي در آنها تأمين مي شود .
شکل4 ـ 1: سکو های نمایش فونکسیونل برای انواع کالاها همراه با واحد هایی که در میان ستون ها متساوی الفاصله قرار دارند.
4 ـ 2 ـ 3 ـ سيركولاسيون13
سيركولاسيون عمودي و افقي ، يك عامل حياتي در طرح ريزي مي باشد كه هم مربوط به خريداران و هم كالاها است . سيركولاسيون خريدار بطور عمودي بوسيله پله هاي فرار ، آسانسورها و پله هاي برقي تامين مي شود . سير كولاسيون افقي از طريق راه هاي عبوري خريد در داخل به طرف محلهاي سيركولاسيون عمودي مي باشد . محل پله برقي و آسانسورها در داخل فروشگاه بايد آنقدر مناسب باشد كه مشتري را به گذشتن از بيشترين فضاي فروش جلب كند و رفتن به طبقات تا سر حد امكان جذاب باشد .
4 ـ 2 ـ 4 ـ مقررات ساختماني
درقسمت هاي باز روي ديوار(مانندپنجره وغيره ( بايد مطابق با مقررات مناسب و ضد اتش سوزي باشد . تقسيم بندي كف مغازه و فروشگاه بايد طبق مقررات ضد آتش سوزي بوده و همه راه هاي قائم ميان طبقات مسدود گردد ارتفاع بين طبقات فروشگاه توسط مقررات عمومي ساختمان سازي تعيين ميگردد و حدود آن بواسطه اين مقررات مشخص ميشود . حداقل ارتفاع محلهاي ويژه فروش بايد 3 متر باشد .
شکل4 ـ 2: نماي برشي از طبقه اي كه فروشندگان قرار دارند ، همراه با عرض لازم براي گذرگاه ها ،اين ابعادگذرگاهها عملا براي سرويس شخصي مناسب است.
4 ـ 2 ـ 5 ـ حركت در ميان طبقات فروشگاه
تعداد و عرض راه پله ها و خروجي ها توسط مقررات ساختماني تعيين ميشود. تعداد راه پله ها بستگي به فواصل حركت ، عرض راه پله ها داشته و خروجي ها بستگي به تراكم جمعیت دارد ، در مورد كالاهاي معمولي براي هر شخص 1.9 متر مربع سطح در نظر گرفته ميشود ؛ در مغازه هاي ويژه، براي هر شخص مساحت نا خالصي حدود 7 متر مربع منظور ميشود . قسمت اعظم مشتريان از پله برقي استفاده مي كنند ؛ اما آسانسور ها نيز در خدمت آنها است . تعداد مشترياني كه ميخواهند از طبقه همكف به طبقات بالا بروند از رابطه‎ي ((تعدادطبقات * مساحتفروشگاه * نرخ تراكم جمعيت)) به دست مي آيد ( 80 % ازپله برقي و 20 % از آسانسور استفاده ميكنند).اين رقم بايد بر ظرفيت سيستم انتقال تقسيم شود تا تعداد آسانسور ها و پله برقي لازمه حاصل گردد.
4 ـ 2 ـ6 ـ آسانسور
آسانسور بايد به شكل گروهي بوده و از ورودي قابل رويت باشند ؛ در فروشگاه هاي بزرگ و در مركز ساختمان فاصله ‌آسانسور از هيچكدام از فروشنده ها نبايد بيش از 50 متر باشد . آسانسورها را ميتوان به صورت پشت به پشت گروه بندي كرده و يا به صورت مركب با پله هاي برقي مورد استفاده قرارداد.
4 ـ 2 ـ7 ـ پله برقي
موقعي كه تعداد جمعيت مورد انتقال در هر ساعت حدوداً به 2000 نفر ميرسد وجود پله برقي ضرورت پيدا ميكند پله برقي بايد در هر دو جهت حركت كرده و به طور متوالي از همه طبقات ويژه فروش ساختمان عبوركند . بهترين مكان آن مركز كف فروشگاه است به طوري كه از تمامي ورودي ها ديده شود و شيب آن 30 درجه باشد.
4 ـ 2 ـ8 ـ ويترين ها
لوازم قابل تعويض در ويترين فروشگاه هاي دپارتماني يا زنجيره اي معمول است. در طراحي پنجره در نظر گرفتن فضاي دسترسي راحت به ويترين بسيار اهميت دارد اما اين فضا نبايد موجب افت زيا دي در فضاي ويترين گردد .
شکل4 ـ 5: ويترين و فضاي دسترسي
شکل4 ـ 6: زاويه ي ويترين نسبت به مغازه
مغازه هاي عميق ممكن است داراي راهروهاي ورودي عريض همراه با ويترين باشد . اين ويترينها تحت زاويه‎اي نسبت به مغازه قرار دارند و مشتريان را از خيابان جذب مي كنند . درب هاي مركزي مناسب براي مغازه هاداراي عرضي مساوي يا بزرگتر از 6000 ـ6200 ميليمتر است ؛ پيشخوانها ميتوانند در طرفين نصب شوند؛ صندق و بسته بندي بايد در نزديكي درب باشد .
4 ـ 2 ـ9 ـ سرويس بهداشتي براي كارمندان
حداقل براي هر 25 زن يك توالت و براي هر 25 مرد باز هم يك توالت لازم است و اين قاعده تا 100 نفر كارمند صادق است . از 100 نفر به بالا،به ازاي هر 40 كارمند يك توالت بايد اضافه شود. اما نسبت افزايش 15 تقسيم بر 1 همراه با افزايش دستشويي توصيه ميشود . براي كارمندان ، تامين آب آشاميدني، محل استرحت، محل كمد لباس ، ماشين و تسهيلات خشك كردن براي لباسهاي بيرون،كنترل دما ، تهويه و روشنايي،ضرورت دارد .
4 ـ 2 ـ 10 ـ محل هاي انباري و بسته بندي
انباري و مغازه ها بايد توسط ديوارها و كف هاي ضد آتش از يكديگر جدا شوند ، انباري ها بعنوان نواحي مجزا محسوب شده و بايد با محدوديتهاي اندازه ي فروشگاه سازگار باشد . پلانهاي ويترينهاي عميق براي نمايش اجناس مد روز و لوازم خانگي مناسب است. ويترين كم عمق براي مغازه هاي زرگري ، كتاب فروشي و نوشت افزار خوب است .
شکل4 ـ 7: انواع طرحهاي كل يبراي نماي جلويي مغازه ها
4 ـ 2 ـ 11 ـ ورودي و خروجي ها
در ساختماني كه مساحت مفيد كف آن بيش از 1500 مترمربع است تمامي حياط ها بايد داراي ورودي و خروجي باشد و ورودي و خروجي بايد حتي الامكان از يكديگر دور باشند .حداقل ارتفاع و عرض ورودي در طبقه‎ ي همكف 3700 ميليمتر است .دسترسي به لوازم آتش خاموش كني بايد مهيا باشد .دايره‎ ي گردش براي اين لوازم 17 متراست .
جاده ها بايد ظرفيت بار 1/10تن داشته باشند . حداكثر فاصله هر نقطه از ورودي بايد 25 مترباشد . در طبقه ‎ي همكف عرض خروجي ‎ها و گذرگاه هاي اصلي مشتريان براي 200 نفر اول 1070 و براي هر 30 نفر بعدي 15 ميليمتر به عرض قبلي اضافه مي شود . هرگاه 2 خروجي وجود داشته باشد عرض هركدام از آنها بايد براي همهي اعضاي مشغول در فروشگاه كافي باشد. لازم است درب هاي خروجي به بيرون باز شوند ؛ نبايد از دربهاي كشويي استفاده شود.
4 ـ 2 ـ 12 ـ پنجره ها
نوع پنجره ي مغازه نقش كننده اي در ارزش آن دارد. نور خيره كننده ، شيشه هاي منعكس كننده ي نور ويترينهاي عميق و تاريك در جوار پياده روهاي روشن بي فايده است زيرا كالاهاي فروشگاه به زحمت ديده مي شود. امروزه جذابيت ويترينهاي مغازهها بر روشنايي مصنوعي متكي است . استفاده از پرده هاي آفتاب گير براي حفاظت از كالاهها ، درتمامي جهات به جز ضرورت داد.گچبري ويترين بايد با مغازه يكپارچه بوده و مربوط به پرده ي (N) جهت شمالي آفتاب گير باشد .
شکل4 ـ 8: نمونه اي از اجراي نماي جلويي مغازه
4 ـ 2 ـ 13 ـ سرما
گردش هواي گرم فرشگاه و ارتباط هوايي ويترين با فضاي كلي فروشگاه از به وجود آمدن يخ در روي شيشه هاي مشجر و تعريق آنها جلوگيري مي كند و در صورت لزوم اين ارتباط هوايي توسط دستگاه تهويه برقرار ميشود . در مورد ويترينهاي بسته يا محصور وجود حفره هاي تهويه در روي پنجره هاي جلويي مغازه ضرورت دارد. تداركات لازم براي كشيدن هواي تازه به درون مغازه از بالاي پنجره يا درب ها به واسطه ي منافذ و يا تهويه ي مكانيكي بايدانجام بگيرد.
4 ـ 2 ـ 14 ـ دما و تهويه
حداقل اندازه دما بعد از اولين ساعات اشتغال به كار 16 درجه سانتيگراد خواهد بود .واحدهاي بزرگتر بايد بواسطه ي پروانه هاي بيرون دهنده و داخل كشنده ي هوا و يا توسط سيستم تهويه ي مطبوع انجام بگيرد در طراحي سيستم گرمايش بايد گرماي حاصل از سيستم روشنايي فروشگاه و افراد و كالاها در نظر گرفته شود.
4 ـ 2 ـ 15 ـ نور در شب
وضع ظاهر مركز در شب چه از نظر ساختمان و چه از نظر فضاي باز بايد به دقت بررسي شود . چون در اين مراكز كه در ساعات شب نيز كار مي كنند مقدار زيادي از خريد ، شبانه انجام ميشود.. در بعضي از نقاط اصولا نور نقش ايمني دارد . با انتخاب صحيح وسايل نورپردازي و رنگ نور و متريال كه نور به آن مي تابد يا از آن عبور ميكند ،صد در صد به زيبايي مركز كمك خواهد كرد منظره شبانه مركز نبايد يك غولپيكر تيره و برخاسته باشد و نورپردازي صحيح درون و بيرون آن بايد ديد زيبايي را از اطراف (جاده ) پاركينگ و پياده رو تامين كند.
4 ـ 2 ـ 16 ـ طرح كلي مغازه
همانند ويترين ، مغازه نيز بايد طوري طراحي شود كه با يك نگاه ، مشتري را جلب كند .فضاي لازم براي مشتريان و كارمندان بستگي به اندازه ي اجناس و تعداد مشتريان دارد . هدف اين است كه از يك روش راحت و سريع استفاده شود . سازمانهاي مربوط به فروشگاههاي بزرگ سيستمي را طرح مي كنند كه با نيازهاي ويژهي آنها مطابق باشد.
4 ـ 2 ـ 17 ـ محل مغازه ها
محل مغازه برحسب نوع تجارت تغيير مي كنند و بستگي به آداب و رسوم مشتريان، مانند راحت طلبي آن در خريد و ميزان دوام آنها در منطقه دارد .كم و كيف داد و ستد در واحدهاي كوچكتر تحت تاثير موقعيت فروشگاههاي زنجيره اي، انواع فروشگاهها و سوپر ماركتها (كه به صورت آهنربا هايي عمل مي كنند) قرار دارد. اين واحدهاي بزرگتر بايد در محلي واقع شوند كه مشتري را پس از گذشتن از مقابل تعداد مغازههاي ممكن ، جذب نمايد .موقعيت مغازه ها بايد بر اساس حداكثر پتانسيل داد و ستد انتخاب شده باشد؛ همچنين لازم است حتي الامكان از زاويه ي بزرگتري ديده شوند.
شکل4 ـ 9: بوتيك كمپالسي در پاريس فرانسه :شيشه هاي منعكس كننده ،كالاها را در يك زمينه يبزرگ نشان مي دهد ؛ روشنايي مصنوعي چشم انسان را به نقاط فوق العاده خوب و جبران كننده هدايت مي كند.
شكل جلوي مغازه ، تابلوي آن)به صورت يك پارچه)و سيستم حفاظت در مقابل هواي نا مناسب مشتريان را جلب مي نمايد. ارزش مغازه هاي واقع در نبش خيابان30 % بيشتر از مغازه هاي رديفي است .هر مغازها ي ويترين مناسب خود را خواهد داشت(به عنوان مثال ، ويترين مغازهي كفش با ويترين مغازه هاي قصابي و زرگري متفاوت است). فروشگاه هاي زنجيره اي ) فروشگاه هاي بزرگ ( معمولاً جبهه يا نماي جلويي سطحي دارند .اندازه‎ ي آنها ، حتي در ساختمانهاي جديد،بر حسب شرايط محل تغيير ميكند .اندازه و طرح پنجره هاي ويترين و ارتفاع آن بستگي به كالاهاي مورد نمايش دارد.
5 ـ 2 ـ 18 ـ مغازه هاي ميوه و سبزي فروشي
سبزيهاي تازه بايد در يك محل سرد نگهداري شوند اما نبايد يخ بزنند ؛سيب زميني بايد در محل تاريك ، هويج و سبزيجات ريشه اي درجه‎ ي یک و با رطوبت در ماسه ، ميوه در محل تاريك در دماي 5 درجه نگهداري شود.
شکل4 ـ 10: مغازه هاي ميوه و سبزي فروشي
فريزرهاي قوي براي موادي كه به يخ زدگي عميق نياز دارند مناسب است. ديوارهاي اين نوع مغازه بايد قابل شستن و از جنس موزاييك باشد.انواع كالا،از ظروف تحويل آن (زنبيلها،جعبه ها وصندوق ها) فروخته مي شود.مغازههاي ميوه و سبزي فروشي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید