دانلود پایان نامه

ژلاتینی شده، آنها را در رک چیده و پس از خشک شدن به مدت ۱۰ ثانیه در جار حاوی الکل ۷۰ درصد در اسید استیک، ۱۰ ثانیه در الکل ۹۷ درصد، ۱۰ ثانیه در الکل مطلق، ۵ دقیقه در زایلول ۱ و ۵ دقیقه در زایلول ۲ قرار داده شدند. سپس روی لام چند قطره چسب انتلان ریخته و لامل به آهستگی روی لام قرار داده شد.

۳-۷-۴- مطالعه میکروسکوپی

در این مرحله به کمک میکروسکوپ، نورونهای نشاندار شده در پلانهای مختص آنها از اطلس پاکسینوس- واتسون مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان به منظور نشان دادن تغییرات ایجاد شده در تعداد نورونها در گروههای مختلف از هسته سجافی پشتی عکس میکروسکوپی تهیه شد.

۳-۸- آنالیز آماری

به منظور تعیین برابری واریانسها بین سه گروه از تست Leven استفاده شد. از تست Shapiro wilk به منظور ارزیابی نرمال بودن دادهها استفاده شد. در صورت برابر بودن واریانسها و نرمال بودن دادهها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و تست Tukey و یا T-test جفت نشده استفاده شد. در صورت برابر نبودن واریانسها و نرمال بودن دادهها از تستTamhane برای مقایسه میانگینها استفاده شد. در صورت نرمال نبودن دادهها از تست غیر پارامتریک Mann-whitney برای مقایسه میانگینها استفاده شد. اختلافهای با ۰۵ /۰ > P معنیدار در نظر گرفته شدند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید