دانلود پایان نامه

و شرف او کوتاه دستي و پرهيزکاري و شريف و گزيده آن کس تواند بود که پادشاه وقت و خسرو زمانه او را برگزيند و مشرف گرداند.” (منشي، همان: 400)

ويژگي هاي وزيران كار آمد
ديدگاه كتاب “كليله و دمنه” را در مورد وزير مي توان اين طور بيان كرد، كه در اين كتاب بعد از نقش شاه در حكومت سمت وزارت مهم ترين و حساس ترين مرتبه است. اگر پادشاه تمام وظايف خود را به خوبي انجام دهد، و كار ملك و رعيت را مهمل نگذارد بعد از پادشاه نقش وزير پر رنگ است و ايشان است كه مي تواند با رهنمود هاي خود در مواقعي كه ممكن است پادشاه يا كل حكومت در معرض خطا يا حادثه ايي قرار گيرند مفيد باشد و قضايا را به سر انجام رساند. زيرا هميشه وزير در تصميم گيري هاي مهم نزديك ترين فرد به پادشاه است. پس از جمله مهم ترين ويژگي براي يك وزير، زيركي و دانايي اوس


دیدگاهتان را بنویسید