دانلود پایان نامه

تحقیق را موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل میدهد.
آزمودنیهای این تحقیق، شامل ۴۵ سر موش ماده نژاد اسپراگوداولی موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سن ۲ ماه و وزن ۱۰±۲۲۰ گرم میباشد، که به طور تصادفی به سه گروه پیش آزمون، کنترل و تمرین بیهوازی شدید تقسیم شدند.

۳-۵ ابزار اندازهگیری

دستگاه تردمیل مخصوص موشها ساخت ایران جهت انجام برنامه تمرینی
ترازو دیجیتال جهت وزن کردن موشها ساخت ایران
کیت مخصوص ویسفاتین، اینترلوکین-۶ (IL-6)و فاکتور نکروزی تومور آلفا (TNF-α)، ساخت کمپانی کازوبایو چین)

۳-۶ روش اجرا

برای جمع آوری اطلاعات فیزیولوژیکی، وزن موشها اندازهگیری و ثبت گردید. برای اندازهگیری فاکتورهای خونی (ویسفاتین، اینترلوکین-۶ (IL-6) و فاکتور نکروزی تومور آلفا (TNF-α)، نمونههای خونی گرفته شد که هر کدام از این متغیرهای وابسته با استفاده از کیت مخصوص خود اندازهگیری شد. تمام نمونههای خونی برای اندازهگیری در یک زمان از موشها گرفته شد.
در ابتدا به مدت سه هفته موشها تحت شرایط تغذیهای مشخص جهت رسیدن به وزن مورد نظر قرار گرفتند. موشها به سه گروه پیش آزمون، کنترل و تمرینات شدید تقسیم شدند. گروه تمرینی پس از انتقال به محیط آزمایشگاه، جهت تطابق با محیط جدید و آشنایی با نوارگردان طی سه جلسه در یک هفته (هفتۀ اول)، با سرعت ۲۰ متر در دقیقه، مدت زمان ۱۵ ثانیه و شیب صفر درجه (چهار تکرار) روی تردمیل به تمرین پرداختند و پس از آن به مدت ۸ هفته تمرین با شدت بالا را انجام دادند. این تمرین ۵ بار در هفته انجام شد. در هفته اول موشها روی تردمیل به مدت ۱۵ دقیقه فعالیت ورزشی انجام دادند. سرعت دویدن در شروع کار ۵ متر بر دقیقه و شیب آن صفر درجه بود. مدت، سرعت و شیب برنامه تمرینی در طول دوره تمرین به صورت فزاینده افزایش یافت، به طوری که در آخر دوره، مدت زمان آن به ۷۵ دقیقه و سرعت آن به ۲۵ متر بر دقیقه و شیب آن به ۱۵ درجه رسید (کانینگهام، ۲۰۰۶)

جدول۳-۱ برنامه تمرینی بیهوازی شدید

جلسات تمرین

تعداد ستها

سرعت
(دقیقه/متر)

شیب(درجهْ)

مدت هر ست(ثانیه)

استراحت بین هر ست(دقیقه)
۶-۱
۳
۲۴
۵
۳۰
۱
۸-۷
۴
۲۴
۵
۳۰
۱
۱۲-۹
۴
۲۷
۱۰
۳۰
۱
۱۶-۱۳
۵
۲۷
۱۰
۳۰
۱
۱۸-۱۷
۵
۳۰
۱۵
۳۰
۱
۲۴-۱۹
۶
۳۰
۱۵
۳۰
۱

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن نحوه توزیع داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون آماری پارامتریک شامل آزمون آنالیز تحلیل واریانس (ANOVA) به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی هریک از شاخص ها در سطح ۰۵/۰ p≤ استفاده شد. به علاوه از آزمون تعقیبی Tukey نیز برای تعیین این موضوع که تغییرات به دست آمده از آزمونهای فوق در کدام گروه و یا شاخص معنادار است، استفاده شد. از طرف دیگر برای تعیین ارتباط بین متغیرهای وابسته پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. کلیه نمودارها نیز به وسیله نرم افزار Graphpad Prism رسم گردید و تجزیه و تحلیل دادهها هم با استفاده از نرم‌افزار نسخه ۱۶Spss صورت گرفت.

۳-۸- ملاحظات اخلاقی

انتخاب حیوانات، آزمایش خون و روش کشتن آنان، همگی بر اساس کمیته مراقبت از حیوانات ایران و طبق قوانین اخلاقی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام گردید. تمام حیوانات تحت نظر مرکز مراقبت از حیوانات دانشگاه شیراز قرار داشتند و برنامه‌ی بی‌هوش کردن حیوانات و خون گیری برای همه‌ی آن‌ها یکسان بود.

فصل چهارم

*****

۴-۱ مقدمه

هدف این فصل، تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده بر اساس اهداف و روش شناسی تحقیق میباشد. هنگامی که حجم قابل توجهی از اطلاعات کمی برای تفسیر دادهها گردآوری میشوند، ابتدا لازم است آنها به صورتی سازمانبندی و خلاصه شوند که به روشنی قابل فهم و انتقال باشند. لذا یافتههای حاصل از این تحقیقات در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق پرداخته و از مشخصههای آماری چون انحراف استاندارد، میانگین و مقادیر کمینه و بیشینه استفاده شده است. در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق پرداخته و از روشهای آمار استنباطی همچون آزمونهای بیان تفاوت استفاده گردیده است.

۴-۲- یافتههای توصیفی

در جدول ۴-۱ مقادیر میانگین، انحراف استاندار، کمینه و بیشینه فاکتورهای وابسته ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین ۶ نشان داده شده است

جدول ۴- ۱: یافتههای توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا
و اینترلوکین ۶ در سه گروه‌ پیش آزمون، کنترل و تمرین

متغیر

گروه

میانگین
انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

تعداد

ویسفاتین (نانوگرم/ میلی لیتر)
پیش آزمون
۰۵۸/۰
۰۰۴۰/۰
۰۵۰/۰
۰۶۴/۰
۱۵

کنترل
۰۵۲/۰
۰۰۳۸/۰
۰۴۶/۰
۰۵۸/۰
۱۵

تمرین
۰۵۲/۰
۰۰۴۲/۰
۰۴۵/۰
۰۵۹/۰
۱۵
TNF-α (پیکوگرم بر میلی لیتر)

پیش آزمون
۴۱/۷
۵۹/۵
۱/۰
۲/۱۸
۱۵

کنترل
۰۲/۲۸
۳۸/۱۶
۷/۶
۵۰/۶۶
۱۵

تمرین
۲۲/۱۰
۳۸/۹
۱/۰
۳۸
۱۵

IL-6 (پیکوگرم بر میلی لیتر)
پیش آزمون
۰۶/۱۳۴
۱۵/۲۲
۷۹
۷/۱۷۳
۱۵

کنترل
۷۸/۱۳۷
۷۲/۲۱
۹۰
۲/۱۶۷
۱۵

تمرین
۶۳/۱۱۱
۰۲/۲۷
۶/۷۱
۹/۱۷۶
۱۵

وزن آزمودنی ها (گرم)
پیش آزمون
۱۳/۲۳۲
۳۶/۱۴
۲۰۹
۲۵۱
۱۵

کنترل
۶۷/۲۶۳
۹۵/۱۳
۲۴۵
۳۰۵
۱۵

تمرین
۲/۲۰۸
۱۳/۲۳
۱۶۳
۲۵۵
۱۵

همانگونه که در جدول ۴-۱ ملاحظه میکنید میانگین ویسفاتین در گروه تمرین ۰۵۲/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) نسبت به گروه پیش آزمون ۰۵۸/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) کاهش مییابد اما نسبت به گروه کنترل ۰۵۲/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) تغییری مشاهده نمیشود. میانگین فاکتور نکروزی تومور آلفا (TNF-α) در گروه تمرین ۲۲/۱۰ (پیکوگرم بر میلی لیتر) می باشد که در مقایسه با گروه پیش آزمون اندکی افزایش ۴۱/۷ (پیکوگرم بر میلی لیتر) اما در مقایسه با گروه کنترل ۰۲/۲۸ (پیکوگرم بر میلی لیتر) کاهش یافته است. همچنین با توجه با جدول مشخص میگردد که سطوح اینترلوکین-۶ در گروه تمرین برابر با ۶۳/۱۱۱ (پیکوگرم بر میلی لیتر) و در گروه پیش آزمون برابر با ۰۶/۱۳۴ (پیکوگرم بر میلی لیتر) میباشد، که نشان از پایینتر بودن میزان این اینترلوکین نسبت به گروه کنترل ۷۸/۱۳۷ (پیکوگرم بر میلی لیتر) دارد. در نهایت وزن آزمودنیها نیز در گروه تمرین ۲/۲۰۸ (گرم) میباشد که در مقایسه با گروه پیش آزمون ۱۳/۲۳۲ (گرم) و گروه کنترل ۶۷/۲۶۳ (گرم) کاهش یافته است.
۴-۳- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش

۴-۳-۱- آزمون سوال اول
آیا تمرینات بی هوازی شدید، تاثیر معناداری بر سطوح ویسفاتین پلاسما در موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟
با توجه به جدول ۴-۲، مقدار آماره آزمون(F)، ۶۷۸/۱۱ و سطح معناداری آزمون ۰۰۱/۰ میباشد. از آنجا که احتمال معناداری ۰۰۱/۰، کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین متغیر مستقل تاثیر معناداری بر ویسفاتین دارد و نشان میدهد سطوح ویسفاتین در بین گروههای مختلف، متفاوت است. از اینرو مشخص میگ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید