دانلود پایان نامه

مسیحا بودنش و دستگیری و محاکمه به جرم ادعای مسیحایی، که به قتل او انجامید. آنجا که عیسی، مسیحا بودن خود را به طور علنی و در مقابل کاهن اعظم اعلان داشت و به همین جرم مصلوب شد.
در نتیجه، به صلیب کشیده شدن عیسی و رستاخیز او، “سر مسیحاییاش” جلوه حقیقی و آشکارا به خود گرفت و مسیحیت او برای همهی کسانی که شاید نسبت به مسیحایی او با توجه به همهی معجزات و کرامات او ابهام داشتند، آشکار گشت.۳۱۲
مکاشفات اصلی طومارهای بحرالمیت از اواخر قرن اول، در مورد شخصیت مسیح است. هر چند با اختلافات اندک در عزرا۳۱۳، تصویری از مسیح را میتوانیم بیابیم:
برای پسرم مسیح و نیز کسانی که همراه او هستند، کسانی که ۴۰۰ سال در خوشی باقی خواهند ماند. بعد از ۴۰۰ سال، پسرم، مسیح، خواهد مرد و تمام انسانها را جان تازه خواهد داد. پس، جهان، به مدت هفت روز به خاموشی ازلیاش باز خواهد گشت، گویی جهان از ابتدا آغاز میشود. پس از هفت روز، جهان بیدار خواهد شد و هر نوع فساد و ظلمی نابود خواهد شد. جهان، کسانی را که در خواب هستند را رها خواهد کرد و ارواح، جانها را ترک خواهند کرد.
عباراتی در باروخ که شبیه همین عبارات هستند، وجود دارد. با این تفاوت که باروخ، سخنی از مرگ مسیح به میان نمیآورد.۳۱۴
دراین طومارها، فرقه، از پیامبر و مسیحای هارون و اسرائیل سخن گفته است. مسیح هارون و اسرائیل، که دانشمندان آن را تعبیر به یک مسیح کردهاند که هم از نسل هارون است و هم از اسرائیل. یکی روحانی و از نسل هارون و دیگری غیر روحانی و از نسل اسرائیل. اعضای فرقه منتظر دو مسیحا بودند. در طومار جنگ، این عقیدهی فرقه، به طور جالبی، قابل قیاس با رسم رایج در دورهی حشمونائیان است که طی آن بعضی از شاهان حشمونائی مدعی شدند که هم تاج شاهی و هم سربند کهانت، در آنِ واحد متعلق به خود آنها است و به این ترتیب هر دو مقام را یکباره در خود جمع کردند.۳۱۵
در پایان دورهی هرودیان، رشد انتظار مسیحاباوری در متون یهودی به صورت چشمگیری دیده میشود. انتظار مسیحا در قرن اول میلادی به شدت گسترده و افزایش یافت. به خصوص این هشدارها توسط عالمان به کتاب مقدس برجستهتر بود. ظاهراً به همین دلیل، فهم ویژهای از عهد جدید، به طور عام، و عیسی، به طور خاص، به وجود آمد. عنوان تدهین شدهی۳۱۶یونانی به عیسی در دههی بعد از مصلوب شدنش، به کار رفت. برخی آیات اناجیل، آشکارا، در پاسخ به شبههی یهودیان، عیسی را مسیحا توصیف کردند، که این مهمترین مسئلهی دانشمندان نخستین یهودیت بود. لذا دانشمندان مسیحی، دستور کار خودشان را متمرکز بر مسیح و پیشرفت مسیحیت کردند.۳۱۷

نتیجه‌گیری
در این رساله، چرایی و چگونگی شکلگیری شورش حشمونائیان و پیامدهایی که این شورش بر جوانب مختلف زندگی یهودی اعم از اجتماعی، سیاسی و به خصوص دینی یهودیت داشته، بررسی شده است.
به لحاظ سیاسی، این شورش باعث آزادی قوم از زیر سلطهی سلوکیان گردید و قوم برای مدتی حدود ۱۰۰ سال در سرزمین خودشان، دارای استقلال شدند. در این دوره، به دلیل اینکه بانیان این شورش، از خاندان کاهنان بودند، بعد از اعلام استقلال، کهانت و پادشاهی را در خود جمع کردند و به خود لقب پادشاه دادند.
با توجه به مقایسه و تحلیل یافتههای علمی دربارهی این دورهی تاریخ یهودی، حتی اگر فرض بگیریم که ادعای خاندان مکابی در ابتدای شورش، صادق نباشد که صرفاً به جهت دینی و جلوگیری از نابودی دین یهود دست به این انقلاب زدند، ولی چیزی که حائز اهمیت است این است که این شورش باعث شد آنتیوخوس، حکم خود را مبنی بر رواج دین و آیین یونانی لغو کند و قوم برای مدتی نزدیک ۱۰۰ سال آزادی و استقلال داشته باشند. در مقابل، آنچه باعث انقراض این خاندان و زیر سلطهی بیگانه رفتن دوبارهی قوم، گردید، همان نادیده گرفتن دین و احکام کتاب مقدس بود. خاندانی که برای جلوگیری از ترویج دین و خدایان یونانی به پاخاسته بودند، با اهداف و اعمالی که بیشتر اعضای این خانواده انجام دادند، آنها را از هدفی که ادعای آن را داشتند، دور کرد. از جملهی این اعمال بدین قرار است:
۱. بعد از پیروزی بر آنتیوخوس و لغو حکمی که داده بود، مکابیان دست به جنگ وتجاوز به همسایگان مجاور زدند و این باعث جدایی حسیدیم از آنها شد. در صورتی که از احکام دهگانه تورات، عدم تجاوز به حقوق همسایه خود است.
۲. مخالفت بارز این خاندان با نقض شریعت از جمله با روز سبت بود که آنتیوخوس اپیفانس حکم آن را صادر کرده بود. ولی در همان ابتدای شورش، متتیا جنگ در این روز مقدس را آزاد اعلام کرد. هر چند از طرفی هم، این نقض حکم، در آن شرایط، برای حفظ جان یهودیان منطقی میتوانست باشد.
۳. پیمان دوستی و تعهد با دول و ممالک بیگانه، تبدیل کهانت و حکومت به پادشاهی و سلطنتی یعنی نائبان سلوکیان در یهودیه، اینها، با شریعت و احکام کتاب مقدس منافات داشت.
۴. علیرغم ادعای اعضای این خاندان برای آزادی و تعصب دینی، ولی تاریخ، گواه است که یوحناهیرکانوس، مردم سرزمینهای تحت تصرف خود را وادار به پذیرفتن دین یهود میکرد. این قانون نیز مخالف شریعت یهود بود که عزرا و نحمیا نیز در قرن پنجم قبل از میلاد، ممنوعیت آن را گوشزد کرده بودند. سرانجام، از همین مردمی که به یهودیت گرویده بودند (آنتیپاتر)، در انقراض این سلسله نقش اساسی داشتند.
۵. آنتیوخوس اپیفانس، زمانی حکم عبادت خدایان یونانی را صادر کرد که مطمئن شد بسیاری از یهودیان از جمله جوانان و حتی کاهنان، شیفتهی فرهنگ یونانی شدهاند و راحتتر میتوانند دین اجدادی خود را کنار بگذارند. در صورتی که خاندان مکابی دلیل شورش خود را فقط دینی اعلام کردند وترویج فرهنگ یونانی را امر مهمی قلمداد نکردند. در حالیکه، همین فرهنگ یونانی، به صورت شاید غیر محسوس در انقراض این سلسله، نقش اساسی داشت.
۶. آریستوبولوس اول، مادر و برادرش را برای رسیدن به سلطنت به زندان انداخت. همچنین، قتل دو پسر یوناتان، (بنا به فرض صحت این ادعا) توسط شمعون، یا توطئهی بطلمیوس برای قتل شمعون و همسر و دوپسرانش، برای دستیابی به تخت قدرت بود که اینها با شریعت یهود و ادعای صرفاً دینی شورش، تناسب نداشت.
از نتایج شورش این خاندان، ظهور فرقهها در میان یهودیان بود و از نتایج نزاع داخلی یهودیان، بین دو برادر که برای رسیدن به تخت پادشاهی تلاش میکردند، درخواست کمک و مداخله از دولت بیگانه بود. و در نهایت، این سلسله، با دخالت و سوء استفادهی دولت بیگانه، به تباهی کشیده شد.
تأثیرات این فرقه، به خصوص بر دیانت یهود، به صورت تفاسیر کتاب مقدس به ویژه در تلمود بابلی و فلسطینی نمود پیدا کرد که این کتب، مرجع مؤثقی برای زندگی یهودیان تا عصر حاضر بوده است.

فهرست منابع
الف) منابع فارسی و عربی
۱. کتاب مقدس، انتشارات ایلام.
۲. اپوکریفای عهد عتیق (کتابهای فراموش شدهی عهد عتیق بر اساس ده نسخهی قدیمی و معتبر)، مترجمان: عباس رسولزاده و جواد باغبانی، مرکز انتشارات مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳.
۳. اعلم، امیر جلالالدین، فرهنگ اعلام کتاب مقدس، (تهران: نیلوفر، ۱۳۸۷).
۴. آبراهام، کهن، گنجینههایی از تلمود، ترجمهی امیر فریدون گرگانی، (تهران: اساطیر، ۱۳۸۲).
۵. جوهر، هانی عبدالعزیز، الیهود فی فلسطین فی العصر البطلمی و السلوقی (المکابیون: دراسه فی الناحیه الدینیه و السیاسیه)، عین للدراسات و البحوث الانسانیه و الاجتماعیه، (الطبعه الاولی ۱۴۲۶ق-۲۰۰۵م).
۶. شمس، محمد جواد، “فریسیان “، مجموعه مقالات علوم انسانی الاهیات، (دفتر چهارم، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱).
۷. صادقنیا، مهراب،گونهشناسی منجی موعود در مسیحیت، علی موحدیان عطار و دیگران، گونهشناسی اندیشهی منجی موعود در ادیان،(قم، دانشگاه ادیان، ۱۳۸۸).
۸. علیجانی، حسین، ترجمه و نقد کتاب مسیح گرایی پیش از ظهور عیسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (قم، دانشگاه ادیان، تابستان ۹۰).
۹. مجیدی، فریبرز، (۱۳۸۱)، فرهنگ تلفظ نامهای خاص (تاریخی و جغرافیایی)،(تهران: فرهنگ معاصر).
۱۰. مسیری، عبدالوهاب، دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمهی موسسهی مطالعات و پژوهشهای تاریخ خاورمیانه، (دبیرخانهی کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضهی فلسطین، جلد چهارم، پائیز ۱۳۸۳).
ب) منابع انگلیسی
۱. Aprian Curtis, Oxford bible Atlas, (New York, Oxford press, fourth edition, 2007).
۲. Baer Yitzhak, Exile (Galut) Sara E. Karesh and Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, (U.S.A, F

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید