دانلود پایان نامه

پ۱-۹۳
شرط مرزی بر پ۱-۸۹ اعمال میشود:
پ۱-۹۴

میتوان نوشت:
پ۱-۹۵
پ۱-۹۶
با جایگذاری پ۱-۷۰ تا پ۱-۷۳ و پ۱-۳۹ در پ۱-۹۵ و پ۱-۹۶ میتوان نوشت:
پ۱-۹۷
پ۱-۹۸
مؤلفهی z بردار پویینتینگ هر پرتو محاسبه میشود:
پ۱-۹۹
پ۱-۱۰۰
پ۱-۱۰۱
با استفاده از پ۱-۸۸ و پ۱-۸۹ میتوان نوشت:
پ۱-۱۰۲
پ۱-۱۰۳
پ۱-۱۰۴
حال به کمک این روابط میتوان ضرایب بازتاب و عبور سطح را محاسبه کرد:
پ۱-۱۰۵
پ۱-۱۰۶
پ۱-۵-محاسبهی خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه [۴۷]
در این بخش خواص تشعشعی یک ساختار چندلایه مطابق شکل پ۱-۳ شامل N-2 لایه نازک (با در نظر گرفتن تداخل امواج) که از سمت بالا با محیط ۱ و از سمت پایین با محیط N در ارتباط است. فرض میشود هدایت الکتریکی در محیط ۱ صفر است.
پ۱-۵-۱-پلاریزاسیون s
با استدلالی مشابه آنچه در بخش قبلی آورده شد میتوان نشان داد درتمامی لایهها برابر و حقیقی است. بنابراین میتوان میدان جملهی ثابت را از تمامی روابط شامل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی فاکتور گرفت. به همین دلیل جهت اختصار در ادامه کلیه جملات شامل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بدون در نظر گرفتن این جمله نوشته خواهند شد.
در اثر برخورد یک پرتو با این ساختار، یک مجموعهی بیپایان و بسیار پیچیده از پرتوها با زوایای و مشابه شکل ۴-۲ در هریک از لایهها ایجاد خواهد شد. در نتیجه میتوان میدان الکتریکی را در هر لایه به صورت رابطهی ۴-۶۲ نوشت، که ضرایب A و B نشان دهندهی مجموع مقادیر میدان الکتریکی در جهتهای وهستند. واضح است که در اثر برخورد یک پرتو به سطح بالایی، پرتویی به سمت بالا در سطح پایینی ایجاد نخواهد شد، لذا است.

شکل پ۱-۳- یک ساختار متشکل از N-2 لایه نازک
پ۱-۱۰۷
پ۱-۱۰۸
با استفاده از پ۱-۲۹ میدان مغناطیسی در جهت x محاسبه میشود:
پ۱-۱۰۹

شرط مرزی:و باید در فصل مشترک لایهها پیوسته باشند. بنابراین از پ۱-۱۰۷ میتوان نوشت:
پ۱-۱۰۸
داریم:
پ۱-۱۰۹
با تلفیق پ۱-۱۰۸ و پ۱-۱۰۹ میتوان روابط زیر را بین لایه n و n+1 نوشت:
پ۱-۱۱۰
پ۱-۱۱۰ را به فرم ماتریسی زیر مینویسیم:
پ۱-۱۱۱
ماتریس به صورت زیر تعریف میشود:
پ۱-۱۱۲
به سادگی دیده میشود که:
پ۱-۱۱۳
درنهایت میتوان نوشت:
پ۱-۱۱۴
درنتیجه میتوان نوشت:
پ۱-۱۱۵
و به این ترتیب:
پ۱-۱۱۶
پ۱-۱۱۷

خواص تشعشعی را میتوان به کمک روابط پ۱-۸۳ و پ۱-۸۴ محاسبه کرد.
پ۱-۱۱۸
پ۱-۱۱۹
پ۱-۱۲۰
پ۱-۵-۲-پلاریزاسیون p
در این حالت میتوان نوشت:
پ۱-۱۲۱
پ۱-۱۲۲
پ۱-۱۲۳
شرط مرزی:و باید در فصل مشترک لایهها پیوسته باشند میتوان نوشت:
پ۱-۱۲۴
پ۱-۱۲۵

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید