دانلود پایان نامه

آوري نمونه براي اين پژوهش، ابتدا از طريق نمونه گيري خوشه اي دومرحله اي از بين مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهرستان 8 مدرسه را انتخاب كرده و سپس از بين دانش آموزان دختر و پسر اين مدارس به صورت قرعه كشي، يعني دادن اعداد زوج و فرد به دانش آموزان نمونه گيري تصادفي ساده بعمل آمد. تعداد نمونه در هر يك از كلاسهاي اول، دوم و سوم راهنمايي دختر و پسر حدود 83 نفراند چند دليل باعث شده كه از اين نوع نمونه گيري در اين پژوهش استفاده شود : اولاٌ اينكه در اين نوع نمونه گيري همه افراد جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند. دوم اينكه در اين روش هيچگونه نظم و نقشه از پيش تعيين شده اي كه بيانگر غرض و هدفي باشد وجود ندارد و نهايتاٌ اينكه هدف اصلي از اين نوع نمونه گيري اين است كه بتوان با انتخاب نمونه و جمع آوري داده‌ها در مورد آنها نتايج حاصل را به جامعه بزرگتر يعني كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه تعميم دهيم.
نمونه‌هاي معرفي شده :

تعــداد
كـل
گروههاي
جنسي

كل
پسر
دختر
گروههاي
تحصيلي
252
دختر

156
81
75
اول
راهنمايي
248
پسر

172
89
83
دوم
راهنمايي

172
79
93
سوم
راهنمايي

روش اجراي تحقيق :
به منظور جمع آوري اطلاعات و اجراي پرسشنامه بر روي آزمودنيها پس از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش و هماهنگي با مسؤلان مدارس اجازة اجراي پرسشنامه بر روي دانش آموزان را بدست آوردم. سپس از ميان دانش آموزان هر كلاس 20 نفر را به صورت قرعه كشي انتخاب كرده و پرسشنامه را اجرا كرده و بعد از 10 روز از بين دانش آموزاني كه پرسشنامه مارياكواس را روي آنها اجرا شده بود به صورت تصادفي 50 نفر را انتخاب كرده و پرسشنامه بك را روي آنها اجرا كرده، هر دو پرسشنامه به صورت گروهي و در گروههاي 20 نفري در دو مرحله يعني ابتدا آزمون افسردگي ماريا كواس و سپس آزمون افسردگي بك اجرا شد. در حين اجرا با بيان اينكه اين كار فقط يك موضوع تحقيقي است و هيچگونه هدف خاص ديگري ندارد و دقت و صداقت دانش آموزان در پاسخ دهي به سؤالات آزمونها در نتايج تحقيق بسيار مؤثر است براي دانش آموزان ذكر شد. و همچنين طريقه پاسخ دادن به سؤالات پرسشنامه را براي آنها توضيح داده، اين مراحل را براي تمام دانش آموزان دختر و پسر و تمام پايه‌هاي تحصيلي راهنمايي اجرا شد.

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات :
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس 2 ـ پرسشنامه افسردگي بك در آزمون اول پرسشنامه ماريا كواس توسط كواس در سال 1982 ساخته شده است و اين آزمون داراي 27 سؤال، و براي افراد بين 7 تا 17 سال براي تشخيص افسردگي در آنها ساخته شده است. نمونه اي از سؤالات ماريا كواس :
1 ـ الف) من در تمام اوقات روز كتاب مي‌خوانم. ب ) من گاهي اوقات كتاب مي‌خوانم. ج ) من هيچ وقت كتاب نمي خوانم.
2 ـ الف) من گاهي اوقات غمگين هستم. ب ) من بسياري از اوقات غمگين هستم. ج) من هميشه غمگين هستم.
هر سؤال در اين پرسشنامه داراي سه جمله است كه آزمودني با توجه به احساسات و افكار خود در طول دو هفته گذشته يكي از جملات را انتخاب و ضربدر مي‌زند. 14 سؤال از 27 سؤال به صورت مستقيم و 13 سؤال بصورت معكوس ارائه شده است در سؤالات مستقيم نمره پاسخ الف برابر صفر، ب معادل 1 و ج معادل 2 مي‌باشد ولي در سؤالات معكوس بر عكس نمره داده مي‌شود يعني پاسخ الف 2، ب معادل 1 و به ج صفر داده مي‌شود.
سؤالات معكوس عبارتند از ( 2، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 21، 25 ). دامنه تغيير نمرات از صفر تا 54 مي‌باشد. در تفسير نمرات، نمره صفر تا 8 سالم، از 9 تا 19 در آستانه افسردگي، 20 و بالاتر برچسب افسردگي مي‌خورد و هر چه بيشتر باشد ميزان افسردگي نيز بيشتر خواهد بود (هارينگتون، 1380 ).
آزمون دوم كه روي 50 دانش آموز اجرا شد آزمون افسردگي بك : پرسشنامه بك مي‌باشد اين آزمون افسردگي توسط بك در سال 1961 ساخته شده است اين آزمون داراي 21 سؤال مي‌باشد سؤالات اين آزمون چهار قسمت مي‌باشد. نمونه اي از اين سؤالات بك:
3 ـ من از خود نفرت دارم 2 ـ من از خود بيزارم 1 ـ من از خود نااميدم صفر ـ من از خود نااميد نيستم 3 ـ من ديگر به هيچ وجه اشتها ندارم 2 ـ حالا ديگر اشتهاي من خيلي بدتر شده است. 1 ـ اشتهاي من ديگر به خوبي گذشته نيست صفر ـ اشتهاي من بدتر از حد معمول نيست.
در اين آزمون هر سؤال داراي پاسخ صفر ( وجود ندارد ) تا سه (شديد ) بوده و جمع نمرات از صفر تا 63 است كه نمرة آزمودني هر چه بيشتر باشد داراي افسردگي بيشتري مي‌باشد (‌هارينگتون، 1380 ).
روايي و پايايي آزمون مارياكواس :
آزمون مارياكواس ( CDI ) از پايايي باز آزمايي مناسب و همساني دروني بالايي دارد. برخي مطالعات نشان داده اند كه CDI ميان كودكان با اختلال افسردگي و بدون آن تمايز قايل مي‌شود، اما برخي ديگر دريافتند كه اين تمايز نسبتاٌ ضعيف است. براي مثال، فينچ و همكاران اجراي گروهي CDI را براي آزمودن تقريباٌ 1500 كودك دبستاني هفت تا شانزده ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوت‌هاي سني و جنسي اندك، اما مهمي آشكار شد : كودكان بسيار خرد سال نسبت به كودكان بزرگ تر افسردگي كمتري نشان دادند، و دختران، به خصوص در گروههاي سني پايين تر، افسردگي كمتري ابراز كردند اين آزمون از اعتبار بالايي و همچنين از روايي مناسبي برخوردار بود (‌هاينگتون، 1380 ).
روايي و پايائي آزمون
افسردگي بك :
آزمون بك ( BDI ) در يكي از مطالعات اجتماعي اخير مشخص شد كه BDI همساني دروني بالايي دارد ( 89% ) ما استواري باز آزمايي آن متوسط ( 67% ) و حساسيت پايين دارد.
آمبروسيني و همكاران ( 1991 ) دريافتند كه BDI استواري باز آزمايي خوبي دارد و در مورد نوجوانان مبتلا به افسردگي شديد 87% = r و در نوجوانان سر پايي كه به كلينك مراجعه كرده اند همساني دروني بالايي ( 91% ) داشته است. به طور كلي در مطالعه اين محققان BDI مي‌تواند نوجوانان افسرده را از غير افسرده متمايز كند (‌هارينگتون، 1380 ).
در تحقيق ديگري كه در اين زمينه در دانشگاه علامه طباطبايي صورت گرفت ضريب آلفاي حاصل براي سنجش همساني دروني پرسشنامه با ضريب 78% و ضريب پايايي آزمون 73% بدست آمد ( ساردوئي، 1373 ).
روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش :
در اين پژوهش از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در اين تحقيق از ميانگين، انحراف استاندارد، نمرة Z و نمره T براي بدست آوردن نمره بهنجار براي هر فرد استفاده شده است. براي بدست آوردن ميانگين از فرمول و براي بدست آوردن انحراف استاندارد از فرمول بكار رفته است ( دلاور، 1376، ص 390 ).
براي تبديل نمرات خام به نمرات Z از فرمول و همچنين نمره معيار ديگري كه به نمرات T شهرت دارند كه فرمول آن عبارت است از 50 + ( Z ) 10 = T استفاده شد ( سيف، 1381، ص 236 ).
براي بدست آوردن پايايي از روش دو نيمه كردن يا تصنيف استفاده شده كه ابتدا ضريب همبستگي دو نيمه آزمون را از فرمول دست آورده ( دلاور، 1376، ص 294 ).
براي بدست آوردن اعتبار كل آزمون فرمول بكار برده شده است ( گنجي، 1377، ص 123 ).
براي محاسبه روايي بعد از بدست آوردن ضريب همبستگي براي دو آزمون از فرمول t مستقل براي رد يا پذيرفته شدن فرضيه‌ها استفاده شده كه عبارت است از

و درجه آزادي را از فرمولdf=N1+N2-2 استفاده كرده ( دلاور، 1376، ص 411 ).

سؤالات پژوهش :
1 ) آيا آزمون افسردگي مارياكواس از روايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار است ؟
2 ) آيا آزمون افسردگي مارياكواس از پايائي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد؟
فرضيه‌ها پژوهش :
1 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به خانواده‌هاي پر جمعيت و كم جمعيت تفاوت معني دار وجود دارد.
2 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به خانواده‌ها با تحصيلات پدر بالا و پايين تفاوت معني دار وجود دارد.
3 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان پسر و دختر تفاوت معني دار وجود دارد.
4 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان با جايگاههاي مختلف فرزندي، تفاوت معني دار وجود دارد.
5 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان شهري و روستايي تفاوت معني دار وجود دارد.
6 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به پايه‌هاي مختلف مقطع راهمايي تفاوت معني دار وجود دارد.
7 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان داراي مادران شاغل و غير شاغل تفاوت معني دار وجود دارد.
8 ـ بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به گروههاي شغلي مختلف پدران تفاوت معني دار وجود دارد.

مقدمه :
در اين فصل ابتدا به سؤ الات پژوهش پرداخته و نتايج كسب شده در اين آزمونها را تفسير كرده و سپس به بررسي فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته و نتايج كسب شده را مورد تحليل و تفسير قرار داديم. در همين ابتدا خاطر نشان مي‌كنم كه تمام تفسير‌ها و نتايج صرفاٌ بر اساس پاسخ‌هاي آزمودنيها و اعتماد محقق به آنهاست. بنابراين آنچه در اين فصل آمده بر پايه احتياط و احتمال است.

محاسبه پايايي آزمون :
آيا آزمون افسردگي مارياكواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش براي محاسبه پايايي آزمون از روش دو نيمه كردن آزمون استفاده نمودم. و به دليل بزرگ بودن نمونه از بين آنها به طور تصادفي تعداد 100 آزمودني را انتخاب كرده و پايايي آزمون را بدست آوردم. بدين ترتيب كه سؤالهاي زوج آن را به عنوان يك آزمون و سؤالهاي فرد آن را به عنوان يك آزمون ديگر در نظر گرفتم و بين دو سري نمره ضريب همبستگي به دست آوردم و سپس براي پيدا كردن اعتبار كل آزمون از فرمول اسپيرمن ـ بروان استفاده شده است.

گروهها
تعداد
سئوال

نمرات فرد
X
13
740
6580

6369

59/0 = r

نمرات زوج
Y

13
789
7231

74/0 = r

تحليل نتايج :
چون همبستگي بين دو نيمه آزمون ( 59/0 = r ) همبستگي بسيار بالايي است با اطمينان مي‌توان از پايا بودن آزمون براي جامعه مرجع آنرا اجرا و در اين جامعه بكار برد. و اين خود مبين ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخيص براي جامعه مرجع مي‌باشد.

محاسبه روايي آزمون :
آيا آزمون افسردگي كواس از روايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش براي محاسبه روايي آزمون از روش روايي ملاك استفاده نمودم. و آزمون دوم، يعني پرسشنامه افسردگي بك را به عنوان آزمون ملاك بر روي 50 نفر از آزمودنيها به طور تصادفي انتخاب و اجرا نمودم. اين كار فقط به دليل بزرگ بودن نمونه انجام گرفته است.

تست
N

مارياكواس
X

50
798
15182

8590

52/0

بك
Y

380
5648

تحليل نتايج :
چون ضر
يب همبستگي بين آزمون افسردگي مارياكواس و آزمون ( بك ) ضريب همبستگي بسيار بالايي ( 52/0 = Rxy ) است با اطمينان مي‌توان از روايي آزمون مارياكواس براي جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و اين خود مبين مناسبت و روايي آزمون در امور تشخيصي براي جامعه مرجع مي‌باشد.
فرضيه اول :
فرضيه پژوهشي : بين ميزان افسردگي نوجوانان پسر و دختر تفاوت معني دار وجود دارد.
گروهها
N

مشاهده شده t
جدول t
سطح معني دار
df
دختر
253
15.39

0.100


دیدگاهتان را بنویسید