دانلود پایان نامه

ناتوان ميگردد. آنتي اکسيدانت ها قادرند عوامل اکسيدان را قبل از حمله به سلولها پايدار ،غير فعال ويا بلع کنند. بنابراين آنتي اکسيدانت ها براي نگهداري بدن در حالت سلامت وبهبودي کاملا ضروري هستند. عملکرد آنتي اکسيدانت ها شامل ظرفيت بلع راديکال هاي آزاد ،ممانعت از پراکسيداسيون ليپيد ها، توانايي غير فعال نمودن يونهاي فلزي وظرفيت احيا کنندگي آنهاست (Jha et al, 1995). به طورکلي آنتي اکسيدانت ها از نظر شکل، خصوصيات فيزيکي وشيميايي وجايگاه عملشان با هم فرق دارند.
1-آنتي اکسيدانت هاي آنزيمي: آنزيم هايي هستند نظير گلوتاتيون احيا، SOD ، کاتالاز، گلوتاتيون پراکسيداز.اين عوامل، توليد گونه هاي فعال اکسيژن را بوسيله حذف ظرفيت اکسيداني يا تغيير شکل آنها (ROS&RNS)به اجزا پايدار تقليل مي دهند( Davies, 1995).
2-ساختارهاي با وزن ملکولي بالا (پروتئين ها) شامل آلبومين ، سرولوپلاسمين، ترانسفرين، هاپتوگلوبولين که با جايگاه فعال فلزات باند ميشوند وتوليد فلزات کاتاليز کننده راديکالهاي آزاد را محدود مي کنند(Chaudiere et al, 1999)..
3-ساختارهاي با وزن ملکولي پائين، شامل دو دسته آنتي اکسيدانت هاي محلول در چربي (توکوفرول، کاروتنوئيد، کوئينين و برخي پلي فنل ها) و آنتي اکسيدانت هاي محلول در آب (اسکوربيک اسيد، اسيد اوريک وبرخي پلي فنل ها). (Chaudiere et al, 1999)
4-مينرال ها (سلنيوم، منگنز، مس و روي) آنتي اکسيدانت هاي همه کاره (Chaudiere et al, 1999)
5-ويتامين ها.(Jha et al, 1995)
6-آنتي اکسيدانت هاي گياهي(Jha et al, 1995)
1-11-1) سيستم دفاع آنتي اکسيداني در بدن
مطالعات نشان داده اند که آنتي اکسيدانت ها داراي اثرات گسترده اي در آندرولوژي بوده و قادرند از اسپرم ها در برابر ناهنجاري هاي ناشي از ROS محافظت نمايند. اين ترکيبات همچنين موجب مهار ROS توليد شده توسط لکوسيت ها و بهبود کيفيت مايع مني شده و از قطعه قطعه شدن DNA و بلوغ نا بهنگام اسپرم ها جلوگيري مي کنند. سه سيستم آنتي اکسيدانتي متفاوت و وابسته به هم که نقش کليدي در کاهش استرس اکسيداتيو در جنس نر ايفا مي کنند عبارتند از: آنتي اکسيدانت هاي رژيم غذايي، آنتي اکسيدانت هاي اندروژن و پروتئين هاي غيرفعال کننده يون هاي فلزي ( Hughes et al, 1998; Agarwal et al, 2004).
آنتي اکسيدانتهاي موجود در پلاسماي مني و اسپرم در گروه آنتي اکسيدانتهاي اندروژن قرار ميگيرند. پلاسماي مني داراي سه آنتي اکسيدانت آنزيمي اصلي سوپراکسيد ديسموتاز (SOD)، کاتالاز و گلوتاتيون پراکسيداز/گلوتاتيون ردوکتاز (GPX/GRD) در کنار طيف وسيعي از آنتي اکسيدانتهاي غيرآنزيمي مانند آسکوربات، اورات، ويتامينE، ويتامين A، پيروات، گلوتاتيون، آلبومين، يوبي کوئيتول50، تائورين51 و هايپوتائورين ميباشد. اسپرمها علاوه بر SOD که عمده ترين آنتي اکسيدانت موجود در آنها را تشکيل ميدهد، داراي آنتي اکسيدانتهاي آنزيمي اوليه نيز ميباشند. آنتي اکسيدانت هاي رژيم غذايي غالباً به شکل ويتامين C، ويتامين E، بتاکاروتنها، کاروتنوئيدها و فلاونوئيدها ميباشند. پروتئين هاي غيرفعال کننده يونهاي فلزي نظير آلبومين، سرولوپلاسمين، متالوتيونئين52، ترانسفرين، فريتين و ميوگلوبولين ، به واسطه غيرفعال کردن انتقال يونهاي فلزي که توليد راديکالهاي آزاد را کاتاليز ميکنند، عمل ميکنند (Sies, 1993; Tarin et al, 1998; Greco et al, 2005a) اين ترکيبات همچنين پراکسيداسيون ليپيدي غشاء پلاسمايي اسپرم را کنترل مي کنند و موجب حفظ يکپارچگي آن ميگردند (Wroblewski et al, 2003).
بررسيهاي آزمايشگاهي صورت گرفته نيز نقش آنتياکسيدانتها را در کاهش توليد ROS توسط اسپرم و بهبود توانايي تکاملي جنين مورد تأييد قرار داده است (Tatemoto et al, 2001; Ali et al, 2003; Esfandiari et al, 2005). در همين راستا ، گزارشات ديگري نيز بر نقش آنتي اکسيدانتها در کاهش آسيب DNA و آپوپتوز در اسپرمها و نيز افزايش ميزان بارداري و لانه گزيني باليني صحهگذاردهاند (Hughes et al, 1998; Greco et al, 2005b). از اين روي با توجه به کاربرد روز افزون تکنيک هاي آزمايشگاهي نظيرIVF، ارزيابي سطوح ROS و وضعيت استرس اکسيداتيو در نمونههاي اسپرم پيش از IVF و نيز استفاده از آنتي اکسيدانتهاي مؤثر و کارا ميتوانند ما را به نتايج بهينه رهنمون سازد . همچنان که تحقيقات صورت گرفته نشان داده است که اين ترکيبات قادرند اثرات سمي پراکسيد هيدروژن بر روي جنين را به نحو مطلوبي کاهش دهند (Zhang et al, 2005).
1-12) سنجش استرس اکسيداتيو
1-12-1) مالون دي آلدئيد (MDA)
مالون دي آلدئيد (MDA) يکي از محصولات نهايي در پروسه پراکسيداسيون ليپيد هاست. پر اکسيداسيون ليپيدها يک روند اتوليزي است که نتيجه معمول مرگ سلولي است. اين پروسه مي تواند منجر به آسيب پراکسيداتيو بافتها در التهاب ،سرطان ومسموميت با زنوبيوتيک ها و افزايش سن شود(Oranje and Roundas, 1999). MDA در خلال دژنراسيون اکسيداتيو بعنوان يکي از محصولات حاصل از راديکالهاي آزاد اکسيژن شکل مي گيرد و به عنوان شاخصي از پراکسيداسيون ليپيدها پذيرفته مي شود(Yagi, 1998).
1-12-2) گلوتاتيون احيا (GSH)
ماده ايست که بطور طبيعي در بسياري از موجودات زنده و به فراواني يافت مي شود. نقص در مسير گلوتاتيون در ارگانيزم هاي زنده مي تواند منجر به اختلالات بافتي و آسيب شود. گلوتاتيون يک احيا کننده داخل سلولي است ونقش مهمي در کاتاليزه کردن متابوليسم دارد. گلوتاتيون سلول ها را عليه راديکال هاي آزاد ،پراکسيد ها وساير اجزا سمي محافظت مي کند. به نطر مي رسد که GSH سيستم دفاعي اصلي غير آنزيمي بر عليه ROS در جنين باشد(Takahashi et al, 1993)
1-12-3) آنزيم کاتالاز
کاتا
لاز يک پروتئين واجد آهن است که از چهار واحد پروتئيني تشکيل شده است، هرکدام ازين واحدها شامل يک گروه هم ميباشند(Nasr-Esfahani, 1991) و به طور عمده در پراکسي زوم و در مقادير کمتر در سيتوزول و شکستگي هاي ميکرومازول سلولي گسترش مي يابد (Smith et al, 2006). اين آنزيم تجزيه H2O2 را به آب و اکسيژن کاتاليز مي کند که در نتيجه سلولها را ازآسيب اکسيداتيو ناشي از H2O2 و OH حفظ مي کند. در واقع اين آنزيم قادر است پراکسيد هيدروژن را کاهش دهد. از آنجا که پراکسيد هيدروژن هيچ الکترون غير جفت شده اي در اوربيتال خارج اتمي يا مولکولي-اش وجود ندارد، راديکال آزاد نيست اما پيش ساز راديکال هيدروکسيل است که سمي ترين شکل نمونه ي اکسيژن واکنشي مي باشد. سميت بالاي راديکال هيدروکسيل، به خاطر واکنشي بودن بالاي آن با تقريبا هر نوع مولکول در سيستم زنده ميباشد. (Nasr-Esfahani, 1991 ; Blondin et al, 1997 ; Guérin et al, 2001)

1-13) ژل رويال
عسل مهمترين محصول زنبور عسل است که توسط زنبورهاي کارگر توليد مي شود، اما فعاليت زنبورهاي کارگر منحصر به توليد عسل نبوده و محصولاتي همچون ژل رويال، موم، بره موم را نيز توليد مي کنند.ژل رويال مايعي غليظ، شيري رنگ وبسيار مغذي از ترشحات زنبور عسل است كه به آن شاه انگبين ، شير زنبور عسل، شهد شاهانه و (royal jelly) غذاي ملکه هم مي گويند. اين ماده بسيار مغذي و نيرو بخش است در واقع به عنوان غني ترين ماده مغذي بيولوژيک شناخته شده و از گذشته اي دور به عنوان اکسير جواني و مايه حيات در طب باستان استفاده مي شده و اکنون نيز در کشورهاي پيشرفته جهان استفاده طبي از آن بر پايه تحقيقات دانشمندان در دانشگاه ها و موسسه هاي تحقيقاتي معتبر رايج است.
1-13-1) توليد ژل رويال
اين ماده از غدد آرواره اي و زير حلقي( hypopharyngeal & mandibular) موجود در طرف سر زنبوران کارگر جوان(6-12 روزه) ترشح مي شود و با بزاق دهان آنها مخلوط مي گردد(Rosmilah et al, 2008)0. اين ژل ،خميري شکل با رنگ تقريبا سفيد تا زرد کمرنگ و طعمي تند و زننده است.اين ماده مغذي تا سه روز مورد استفاده همه لاروها قرار ميگيرد ولي زنبور ملکه به طور دائم از اين ماده تغذيه مي شود. بدون ژله رويال هيچ لاروي قادر به رشد نيست و اين ماده، ملکه را قادر مي سازد که در روزهاي تخم ريزي در شبانه روز بيش از 2500 تخم بگذارد که وزن اين مقدار بيش از وزن خود ملکه است. همچنين ملکه زنبور عسل به واسطه استفاده از اين ماده مغذي حدود 5 تا 6 سال عمر مي کند در حالي که زنبور هاي کارگر در فصول فعاليت خود(بهار و تابستان) حدودا کمتر از 14 تا 24 روز از فعاليت خود ميميرند.(Hassan, 2009)

1-13-2) طريقه نگهداري
ژل رويال بايد در دماي زير صفر درجه ( داخل فريزر يا جايخي يخچال) و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري گردد.
1-13-3) خواص فيزيکي ژل رويال

ژل رويال ماده ايست ژلاتيني سفيد مايل به زرد روشن ،کلوئيدي و چسبناک با بوي خاص که هنگام حل شدن کمي کف توليد مي کند.PH آن اسيدي بوده و چگالي مخصوص آن g/ml1/1 است(Ramadan et al, 2012).
ترکيبات موجود در ژل رويال
تجزيه شيميايي ژل رويال حضور مواد زير را درآن اثبات کرده است:
– آب (بشترين مقدار)
– کلاژن(Hassan, 2009).
– کربوهيدرات
– پروتئين(قسمت عمده آن آلبومين و گلبولين است).
– از جمله اسيد هاي چرب غير اشباع موجود در آن مي توان به 10 هيدروکسي 2 دکونئيک اسيد(10-HAP) اشاره نمود که تنها درطبيعت ژله رويال ديده شده و خواص اعجاب انگيزي را در بر دارد (B?rnu?iu et al, 2011).
– استيل کولين
– مواد معدني همچون کلسيم، آهن، سلسيوم، فسفر. غلظت عناصر Pو S در ژل رويال بالا است و اين موضوع نشان دهنده نياز لارو به آن ها است. فسفر يک عنصر ساختماني براي لارو محسوب مي شود. به نطر مي رسد ساختار گوگرد در ژل رويال با پل هاي دي سولفيد در پروتيين ها مرتبطند(Stocker et al, 2006).
– ويتامين هاي گروه (Krell, 1996) B9,B12,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B8,(H),A,C,E.
– غني از اسيدهاي نوكلئيك (RNA,DNA) و ژلاتين است ( پيش سازهاي كلاژن) .كلاژن ماده ضد پيري است كه پوست را صاف و جوان نگه مي‌دارد.
1-13-4) خواص درماني ژل رويال

مطالعات وسيعي از سال 1835 ميلادي بر روي اين ماده اعجاب انگيز صورت گرفته و خواص درماني متعدد آن را به اثبات رسانيده است که به برخي از آنها اشاره ميشود.

1-13-4-1) خاصيت ميکروب کشي
ژل رويال به دليل داشتن اسيد چرب غير اشباع (10-HAD) ضد باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلي، سالمونلا، تيفي (عامل حصبه) عمل ميکند. همانطور در درمان عفونت هاي ويروسي که مجاري تنفسي را درگير مي کند اثر مي گذارد.تحقيقات نشان داده است خاصيت آنتي بيوتيکي يک چهارم ژل رويال برابر است با داروي پني سيلين البته لازم به ذکر است که مانند پني سيلين عوارض جانبي ندارد. در ژل رويال پروتئين قوي ميکروب کشي بنام (Riyalisin) وجود دارد که اثر قوي بر ضد باکتري هاي گرم مثبت دارد (B?rnu?iu et al, 2011).

1-13-4-2) کاهش فشار خون
در هر گرم ژله رويال يک ميليگرم استيل کولين وجود دارد.استيل کولين ماده مورد نياز در انتقال پيام هاي عصبي در انسان است.اين ماده در درمان و جلوگيري از آلزايمر، رعشه، فراموشي بسيار موثر است و با آن ميتوان فعاليت هاي فکري را افزايش داد(Hassan, 2009).
همينطور استيل کولين موجب گشاد شدن رگ هاي خوني شده و باعث کاهش فشار خون در افرادي که از فشار خون بالا رنج ميبرند مي گردد(Silici et al, 2010).

1-13-4-3) جلوگيري از تصلب شرائين
سخت شدن سرخرگهاي قلب که با افزايش سن و افزايش کلسترول بالاي خون در بدن انسان ايجاد مي شود و (10-HAD) موجود در ژل رويال با کاهش ذخيره کلست
رول در ديواره سرخرگ باعث کاهش فشار خون ميگردد بنابراين از بيماري تصلب شرائين پيشگيري ميکند(B?rnu?iu et al, 2011) ..

1-13-4-4) جواني و شادابي پوست و ضد پيري
کلاژن، لسيتين، تيامين و ويتامين هاي A, C, D, E موجود در ژل رويال براي پوست بسيار مفيد است. پروتئين رشته هاي کلاژن، موجب اتصال بافت به يکديگر شده و از چروک خوردن پوست جلوگيري مي کند همچنين طول عمر سلولها را نيز افزايش ميدهد و اثر ضد التهابي ژل رويال در روند بهبود زخمهاي پوستي موثر است(Hassan, 2009).

1-13-4-5) خاصيت ضد سرطاني
ماده (10-HAD) به ژل رويال خاصيت ضد سرطاني بخشيده است. همچنين از طريق خاصيت ضد فعاليت استروژن اين ژل مانع رشد سلولهاي سرطاني در سرطان پستان ميشود. اين ماده ميتواند سلول هاي ايمني را وادار به توليد مواد و عوامل ضد تومور در بدن کند. از جمله اين مواد مي توان به عامل نکروز دهنده تومور و اينترفرون گاما اشاره کرد(B?rnu?iu et al, 2011). در مشاهدات آزمايشگاهي افزايش مواد فوق در کشت سلول همراه با ژل رويال تاييد شده است. اين ماده بسيار مغذي تاثير خوبي بر بهبود بيماران سرطاني بعد از پرتو درماني و شيمي درماني دارد و باعث سرعت افزايش گلبولهاي سفيد (WBC) در خون ميشود. بر اساس مشاهدات و تحقيقاتي که تاکنون به دست آمده و همچنين با عنايت به نظر گذشتگان در طب سنتي(Traditional Medicine) ژل رويال مي تواند در تمامي سنين مصرف شود و به عنوان مکمل غذايي مناسب در رژيم غذايي قرار گيرد. البته اين ماده اعجاب انگيز به دليل خواص فوق العاده اش براي افراد بالاي 50 سالگي به طور خاص توصيه ميشود(Karaca et al, 2010).
1-14) توليدمثل در موشهاي صحرايي :
موشهاي صحرايي به شکل گستردهاي در زمينههاي مختلف تحقيقات توليدمثلي مانند باروري، جنبههاي رفتاري توليدمثل و بررسي اثرات ناقص الخلقه زايي53 ترکيبات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند. آشنايي و شناخت ويژگيها و رفتار طبيعي توليدمثلي موشهاي صحرايي براي اين بخش از پژوهشهاي علمي، ضروري به نظر ميرسد.

1-14-1) بلوغ :
زمان آغاز بلوغ بين گونههاي مختلف موشهاي صحرايي متغير بوده و تحت تأثير فاکتورهاي متعددي قرار دارد. به عنوان مثال، آنهايي که سطح تغذيهاي بالاتري دارند، زودتر بالغ ميگردند (Bennet and Vickerg, 1970). به نظر ميرسد بلوغ در نتيجه افزايش توأم ميزان لپتين54 و تستوسترون حاصل ميشود (Nazian and Cameron, 1999). در موش صحرايي نر، بلوغ با پايين آمدن بيضهها به داخل اسکروتوم و آغاز اسپرماتوژنز همراه است. توليد اسپرم در بيضهها حدود ?? روزگي شروع ميگردد اما توليد بهينه55 آن تا حدود ?? روزگي رخ نميدهد (Russell, 1992). بلوغ در جنس ماده همزمان با بازشدن منفذ واژني در ??-?? روزپس از تولد و نخستين پرواستروس روي ميدهد. سيکل استروس حدود يک هفته پس از باز شدن منفذ واژني آغاز ميشود (Maeda et al, 2000).
1-14-2) رفتار توليدمثلي :
سه رويداد توليدمثلي معمول در


دیدگاهتان را بنویسید