دانلود پایان نامه

دانش………………………………………………..45
هـ )حب دنيا…………………………………………………………………………………………………..46
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم : تبيين و بررسي ديدگاه اخباريان راجع به تفسير قرآن با تاکيد برديدگاه امام خميني
پيدايش اخباريگري در مکتب شيعه………………………………………………………………………………..48
چند نظريه در مورد منشأ پيدايش اخباريگري …………………………………………………………………49
بزرگان مکتب اخباري ………………………………………………………………………………………………..50
آشنايي با فوائد المدنيه ………………………………………………………………………………………………..52
بررسي ونقد آيات و روايات مورد تمسک اخباريان ………………………………………………………..55
الف ) آيات ……………………………………………………………………………………………………………….58
استدلال اخباريان به آيات …………………………………………………………………………………………….68
پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………….70
نتيجه نهايي ………………………………………………………………………………………………………………..72
ب ) روايات ………………………………………………………………………………………………………………72
1. رواياتي ناهي از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ………………………………………………….73
2. روايات ناهي از فتوي دادن غير عالمانه ………………………………………………………………73
3. روايات ناهي از عمل به راي و قياس …………………………………………………………………74
4. رواياتي مبين آمدن همه احکام مورد نياز بشر در قرآن و سنت پيامبر(ص) … …………79
5. روايات تعيين کننده قيم يا مخاطباني خاص براي قرآن………………………………………..80
6. رواياتي با موضوع تمسک به اهل بيت و عترت پيامبر(ص) ………………….85.
7. رواياتي با موضوع تمسک به اهل بيت و عترت پيامبر(ص) ………………….88
8. روايات بطون مختلف قرآن ……………………………………………………………….90
9. روايات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پيامبرهمچون قرآن کريم………. .106
10. روايات مبين مقدمات و نيازمنديهاي مفسر …………………………………………..112
11. رواياتي در مورد اصناف مردم با هدف تشويق به علم آموزي………………….116
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..121
فصل چهارم : نقد بيروني اخباريان
نقد مباني اخباريگري با آيات و ورايات ديگر………………………………………………………………..122
1. آيات……………………………………………………………………………………………………………..122
1-1. آيات قرائت …………………………………………………………122
1-2. آيات تفکر و تدبر ……………………………………………………………………………..124
1-3. آيات تحدي و هماوردطلبي ………………………………………………………………..127
1-4. قرآن کتاب هدايت …………………………………………………………………………….128
1-5. آيات روشني و بينادلي ……………………………………………………………………….130
1-6. آيات تبشير و انذار ……………………………………………………………………………..132
1-7. آيات الاحکام ……………………………………………………………………………………132
1-8. آيات عبرت آموزي و پند گرفتن …………………………………………………………..134
1-9. آيات سؤال و جواب بين خداوند و بندگان …………………………………………..135
1-10. قرآن کتاب حکمت و علم……………………………………………………………………136
2. روايات ………………………………………………………………………………………………………..137
2-1. روايات عرضه …………………………………………………………………………………..137
2-2. قرآن عامل نجات از گمراهي ………………………………………………………………..139
2-3. روايات ارجاع ……………………………………………………………………………………..141
2-4. روايات استنطاق و استشهاد …………………………………………………………………..141
2-5. روايات تفسيري و سيره پيامبر و اهل بيت در تفسير…………………………………..142
نتيجه نهايي………………………………………………………………………………………………………………..147
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………148
منابع نرم افزاري ……………………………………………………………………………………………………….157
فصل اول
كليات
مقدمه
خداوند بر بشر منت نهاد و انسان را به دو بال براي پرواز مجهز ساخت ، پروازي به سوي بي نهايت ؛ اين دو بال بنا بر نامگذاري روايات يکي به رسول باطني و ديگري به رسول ظاهري1 مشهور شد رسول باطني همان خرد بشري بوده و رسول ظاهري پيامبران الهي هستند که با سيره عملي و کتاب آسماني شان راه را به ما نشان داده اند ، در اين ميان بشريت که داراي دو قوه عقل و جهل يا دل و نفس بودند عده اي خواسته هاي نفساني را بر خواسته هاي الهي ترجيح دادند و خواسته يا نا خواسته قدم در راه باطل و مخالفت با فرامين رسولان الهي باطني و ظاهري نهادند و در هر راهي و زمينه اي که وارد شدند همه تلاششان اين بود که به خواسته هاي نفساني جامه عمل بپوشند هر چند نام خواسته هاي نفساني را عناوين دلفريبي مانند عقل گرايي يا علم گرايي يا مانند آن بگذارند . اين گروه اگر در تفسير قرآن وارد شدند بر خلاف ظاهر آن دستور داه و نفس پرستي ها يا مصالح دنيويشان2 را مصداق تفسير قرآن دانستند و لذا از طرف پيامبران و بويژه پيامبر اسلام ( ص)و ائمه (ع) موضع گيريهاي تندي عليه اينان صورت گرفت تا شايد متنبه شده به راه حق باز گردند اما عده اي بر ضلالت خويش افزودند و عده اي نيز راه ميانه را در پيش گرفتند و …
از زمان نزول قرآن تاکنون مسلمانان در پي فهم قرآن بوده تا اين کتاب الهي را در زندگي خويش به کار بندند و در هر زماني تحت تاثير شرايط محيطي و فرهنگ و حکومت غالب در آن دوران يا دخالت پنهان و حساب شده اهل کتاب و بيگانگان و مغرضان يا به خاطر بي دقتي و مانوس نبودن با فرهنگ و زبان قرآن به گونه اي به تفسير قرآن پرداخته اند و چه بسا به افراط و تفريطهايي دچار شده اند که گاه مايه درد سر و طعن شده است و خواندن قرآن را به قبرستان براي اموات محدود کرده و باعث مهجوريت اين کتاب مقدس شده است3 ، حال آنکه در درجه اول آيات قرآن و سپس روايات پيامبر(ص) و ائمه هدي (ع) بهترين راهنما و راهگشاي ما در فهم قرآن مي باشد4 به شرط آنکه با اين مجموعه بيگانه نباشيم و از اغراض و مطامع دنيوي چشم بپوشيم ؛ آنچه در اين پژوهش در پي آنيم بررسي رويکردهاي مختلفي است که راجع به فهم آيات و محتويات قرآن و مراتب آن پديدار شده است .
محور اصلي مباحث در اين نوشته بررسي ديدگاه اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم و نقد آن با تکيه بر ديدگاه امام خميني مي باشد ، اشاره اي به ديدگاه فرقه قرآنيون نيز بدين جهت است که ديدگاهي مقابل اخباريان دارند ؛ در نهايت از آيات قرآن و روايات ائمه معصومين نيز در تبيين بيشتر گفته هايمان سود جسته ايم ، باشد که بتوانيم قدمي هر چند کوتاه درراه فهم درست قرآن کريم برداشته باشيم .
بيان مسئله
اين تحقيق در پي آنست که ديدگاه اخباريان راجع به چگونگي و مراتب فهم قرآن کريم را با تکيه بر ديدگاه امام خميني ( ره ) نقد و بررسي کند و در اين رابطه به ديدگاه فرقه قرآنيون نيز اشاره اي نموده و ارتباط اين ديدگاه را با ديدگاه اخباريان روشن خواهيم نمود ، همچنين در نقد ديدگاه اخباريان از ديگر آيات و وروايات نيز استعانت جسته ايم .
اهميت و ضرورت
قرآن کريم کتاب هدايت و مايه رستگاري بشر است و اين مطلب به کرات در آيات و روايات به چشم مي خورد ؛ با وجود آنکه تحقيقها و تفاسير زيادي در رابطه با قرآن و مفاهيم آن نوشته شده هنوز هم عده اي با تمسک به رواياتي ضعيف و غير قابل اعتماد شبهه افکني نموده ، فهم قرآن را دور از دسترس بشر عادي جلوه مي دهند ، عده اي ديگر قرآن را بسيار ساده و پيش پا افتاده معرفي کرده و محتويات قرآن را در حد فهم عرب جاهلي عصر نزول پايين مي آورند و بالاخره عده اي عقايد و نظرات شخصي خويش را بر قرآن تحميل مي کنند ، در اين ميان آنچه اهميت بررسي ديدگاه اخباريان را روشن مي کند اين است که اين گروه افکار و سخنان خود را با تکيه بر آيات و روايات بيان مي کنند ، لذا شناختن اين گروه و بررسي مباني افکارشان ضرورت پيدا مي کند .
پيشينه
از دير باز تاکنون به صورت پراکنده در کتب تفسيرو علوم قرآني و بويژه اصولي ديدگاه اخباريان راجع به فهم قرآن به بوته نقد کشيده شده و تقريبا همه اصوليان به مناسبت بحث به نقد اخبارين پرداخته اند که از جمله مي توان به نقد شيخ انصاري در فرائد الاصول اشاره کرد اما نقد ديدگاه اخباريان با تکيه بر ديدگاه امام خميني در جايي بيان نشده ؛ در رابطه با موضوع فهم قرآن به طور کلي و فهم قرآن از ديدگاه امام خميني (ره ) به صورت اختصاصي مقالاتي نگاشته شده از جمله :
عمومي يا اختصاصي بودن فهم قرآن کريم ، محمد جواد حيدري5 ؛ظاهر و باطن قرآن ، محمد کاظم شاکر6 ؛ انديشه هاي قرآني امام خميني ، جعفر نکونام7؛ مباني و مراتب فهم قرآن ، علي اسعدي8 ؛ امکان و جواز فهم قرآن ، محمد تقي مصباح ، به نگارش غلامعلي عزيزي کيا9 ؛ بررسي امکان فهم و جوار تفسير قرآن در ديدگاه فريقين ، محمد رضا مجيدي10 ؛ امکان و فهم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید