دانلود پایان نامه

2 ـ 3 ـ 4 ـ 1 ـ حجره 21
2 ـ 3 ـ 4 ـ 2 ـ تیمچه 21
2 ـ 3 ـ 4 ـ 3 ـ تیم 22
2 ـ 3 ـ 4 ـ 4 ـ خان 22
2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ راسته 22
2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ رسته 23
2 ـ 3 ـ 5 ـ فضاهای مربوط به فعالیتهای اجتماعی وخدماتی 23
2 ـ 3 ـ 5 ـ 1 ـ مسجد 23
2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 ـ حسینیه 24
2 ـ 3 ـ 5 ـ 3 ـ تکیه 24
2 ـ 3 ـ 5 ـ 4 ـمدرسه 24
2 ـ 3 ـ 5 ـ 6 ـ نقارهخانه 25
2 ـ 3 ـ 5 ـ 7 ـ حمام 25
2 ـ 3 ـ 5 ـ 8 ـ زورخانه 25
2 ـ 3 ـ 5 ـ 9 ـ قهوه خانه 25
2 ـ 3 ـ 6 ـ فضاهای ارتباطی 25
2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 ـ چهارسوق 25
2 ـ 3 ـ 6 ـ 2 ـ میدان 26
2 ـ 3 ـ 6 ـ 3 ـ جلوخان 27
فصل 3 28
انواع مرکزخرید 28
3–1 ـ انواع مرکزخرید 29
3–1–1 کلیات 29
3 ـ 1 ـ 2 مراکزخریدازنظروسعت وحوزه نفوذ 29
3– 1– 2–1 بازارهای بین المللی 30
3–1–2–2 بازارهای ملی 30
3–1–2–3 بازارهای شهری 30
3–1–2–4 مراکزخریدفرامنطقه ای 31
3–1–2–5 مراکزخریدمنطقه ای 32
3–1–2–6 ـ مراکزخریدناحیه ای 33
3–1–2–7 مراکزخریدمحله ای 34
3–1–2– 8 ـ مراکزعرضه کننده کالاهای تخصصی 35
3–1–2–9 ـ بازارهای دورهای 35
3–1–2–10 ـبازارهای محلی 36
3–1–2–11 بازارچه ها 37
3 ـ 1 ـ 3 ـ انواع مراکزخرید از نظراقلیم 37
3–1–3–1 بازارهای مناطق گرم وخشک 38
3–1–3–2 بازارهای مناطق سردوکوهستانی 38
3–1–3–3 بازارهای مناطق گرم ومرطوب 38
3–1–3–4 بازارهای مناطق مرطوب وپر باران 39
3 ـ 1 ـ 4 ـ انواع مراکزخریدازنظرمورفولوژی 39
3–1–4–1 ـ بازارهای منظم 39
3–1–4–2 ـ بازارهای یک بعدی یاخطی 39
3–1–4–3 ـ بازارهای دوبعدی یاگسترده 40
3–1–4–4 بازارهای نامنظم 40
3–1–4–5 میدانهای تجاری 40
3–1–4–6 بازارهای محلهای 41
3 ـ 2 فروشگاهها 41
3 ـ 2 ـ 1 کلیات 41
3 ـ 2 ـ 2 عوامل موثر در شکل گیری مراکزخرید 42
3 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثردرطراحی مراکزخرید 43
3 ـ 2 ـ 4 ـ تجهیزات وفضاهای موردنیازمراکزخرید 43
3 ـ 3 بررسی انواع فعالیتهای مراکزتجاری 44
3 ـ 3 ـ 1 فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری 44
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 فعالیتهای تجاری 44
3 ـ 4 ـ معیارهای مکانیابی مراکزخرید 45
3 ـ 4 ـ 1 ـ دسترسی 46
3 ـ 4 ـ 2ـ پتانسیل فروش 46
3 ـ 4 ـ 3ـ پتانسیل رشدمنطقه 46
3 ـ 6 ـ معیارهای مکانیابی مراکزتجاری 48
3 ـ 7 ـ ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری 48
3 ـ 7 ـ 1 ـ استقراردرمحل مناسب 48
3 ـ 7 ـ 2 ـبررسی اقتصادی 48
3 ـ 7 ـ 3 ـ تحلیل جمعیت منطقه 49
3 ـ 7 ـ 4 ـ میزان درآمدخانوار 49
3 ـ 7 ـ 5 ـ وضعیت فروشگاههای منطقه 49
3 ـ 7 ـ 6 ـ جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین 49
3 ـ 8 ـ انواع ورودیهای فروشگاه 50
3 ـ 9 ـ طراحی داخل فروشگاهها 51
3 ـ 10 ـ محل تخلیه وانبارکاالا 54
3 ـ 11 ـ بررسی انواع فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری 54
3 ـ 11 ـ 1 ـ فعالیتهای خدماتی 54
3 ـ 11 ـ 2 ـ فعالیتهای تجاری 54
3 ـ 12 ـ همجواری فعالیتهای سازگار 54
فصل 4 55
ضوابط واستانداردهای طراحی فضاهای تجاری 55
4 ـ 1 ـ بررسی وشناخت فضاها 56
4 ـ 1 ـ 1 ـ کلیات 56
4 ـ 1 ـ 2 ـ بخش تجاري 56
4 ـ 1 ـ 3 ـ بخش فرهنگي 57
4 ـ 1 ـ 4 ـ بخش تفريحي 57
4 ـ 1 ـ 5 ـ بخش اداري 57
4 ـ 1 ـ 6 ـ بخش خدماتي وپشتيباني 57
4 ـ 2 ـ بررسی ضوابط واستاندردها 58
4 ـ 2 ـ 1 ـ خرده فروشيها 58
4 ـ 2 ـ 2 ـ مسيردسترسي 59
4 ـ 2 ـ 3 ـ سيركولاسيون 60
4 ـ 2 ـ 4 ـ مقررات ساختماني 60
4 ـ 2 ـ 5 ـ حركت درميان طبقات فروشگاه 60
4 ـ 2 ـ6 ـ آسانسور 61
4 ـ 2 ـ8 ـ ويترينها 61
4 ـ 2 ـ9 ـ سرويس بهداشتي براي كارمندان 62
4 ـ 2 ـ 10 ـ محلهاي انباري و بسته بندي 63
4 ـ 2 ـ 11 ـ ورودي وخروجي ها 63
4 ـ 2 ـ 12 ـ پنجره ها 64
4 ـ 2 ـ 13 ـ سرما 64
4 ـ 2 ـ 14 ـ دماوتهويه 64
4 ـ 2 ـ 15 ـ نوردرشب 65
4 ـ 2 ـ 16 ـ طرح كلي مغازه 65
4 ـ 2 ـ 17 ـ محل مغازهها 65
4 ـ 2 ـ 19 ـ فروشگاههاي مردانه ومدروز 67
4 ـ 2 ـ 20 ـ مغازه كفش فروشي 68
4 ـ 2 ـ 21 ـ پارچه فروشي 68
4 ـ 2 ـ 22 ـ سلفسرويس 68
4 ـ 2 ـ 23 ـ فضاهاي تفريحي 69
4 ـ 2 ـ 24 ـ بخش خدمات 69
4 ـ 2 ـ 25 ـ پاركينگ 70
4 ـ 2 ـ 26 ـ رستوران‎هاوكافي شاپ‎ها 70
4 ـ 2 ـ 27 ـ بانكها 71
4 ـ 3 ـ اصولي پيرامون مراكزخريد 72
4 ـ 4 ـ نكات مهم طراحي مراكزخريد 74
4 ـ 5 ـ مصادیق ونمونه های موردی 77
4 ـ 5 ـ 1 ـ مجتمع تجاری الماس شرق 77
4 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ ایده طرح 77
4 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ تحليل فرم 79
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـتحليل پلان 80
4 ـ 5 ـ 2 ـ مرکزتجارت جهانی شیراز 81
4 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ مشخصات ویژه 81
4 ـ 5 ـ 3 ـ مجتمع تجاری میدان–استانبول 84
4 ـ 5 ـ 4 ـ مجتمع تجاری گالری الافایت 87
فصل 5 89
مطالعات اقلیم وطراحی کالبدی 89
5 ـ 1 ـکلیات 90
5 ـ 2 ـ خصوصيات كلي استان گلستان 90
5 ـ 2 ـ 1 ـ موقعيت جغرافيايي 90
5 ـ 2 ـ 2 ـ تقسيمات سياسي 92
5 ـ 2 ـ 3 ـ ويژگيهاي فرهنگي واجتماعي 92
5 ـ 3 ـ خصوصيات كلي شهرستان گرگان 92
5 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیهای جغرافیایی وتقسیمات کشوری شهرستان گرگان 92
5 ـ 3 ـ 2 ـ ویژگیهای طبیعی 93
5 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ ناحیه جلگه ای 93
5 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ ناحیه کوهپایه ای 94
5 ـ 3 ـ 3 ـ اقلیم 94
5 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ بارندگی 94
5 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ باد 95
5 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ تابش نورخورشید 96
5 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ زلزله 96
5 ـ 3 ـ 4 ـ پیشینه تاریخی وگردشگری 97
5 ـ 3 ـ 5 ـ زبان ومذهب 97
5 ـ 4 ـ بررس يوضع موجود وارائه توجيهات فني براي احداث كاربري تجاري 98
5 ـ 4 ـ 1 ـ شاخصهاي مكانيابي واحدهاي تجاري 98
5 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نوع استفاده از زمين 98
5 ـ 5 ـ روندطراحی 99
5 ـ 5 ـ 1 ـ مبانی نظری 99
5 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـسرزندگی اجتماعی 100
5 ـ 6 ـ منابع 109
فهرست اشکال
شکل‏2 ـ 1: بازاركاپالی چارشی استانبول 9
شکل‏2 ـ 2: بازاردوره ساسانیان 11
شکل‏2 ـ 3: بازاردوره صفویه 12
شکل‏2 ـ 4: مسجدجامع گرگان درمیان بازارنعلبندان 17
شکل‏2 ـ 5: کاروانسراتبریز 18
شکل‏2 ـ 6: تصویرکنونی سرای امیر 19
شکل‏2 ـ 7: خانبار (کالاانبار) 19
شکل‏2 ـ 8: دالان حاج ابوالقاسم 20
شکل‏2 ـ 9:قیصریه (بازاراصفهان) 20
شکل‏2 ـ 10: نمونه ایی از دکان 20
شکل‏2 ـ 11: حجره تاریخی زواره 21
شکل‏2 ـ 12: تیمچه بازار قم 21
شکل‏2 ـ 13: راسته اصلی بازار مرکزی 22
شکل‏2 ـ 14: مسجدجامع اصفهان 23
شکل‏2 ـ 15: تکیه دولتشاه قاجار 24
شکل‏2 ـ 16: آب انبارقلعه رود خان 24
شکل‏2 ـ 17: زورخانه 25
شکل‏2 ـ 18: چهارسوق درقیصریه اصفهان 26
شکل‏2 ـ 19: میدان بازارقدیمی شهرهمدان 27
شکل‏2 ـ 20: جلوخان اصلی مسجدامام در بازارتهران 27
شکل‏3 ـ 1: بازار بین المللی بعثت طرقبه 30
شکل‏3 ـ 2: بازارچه نعلبندان گرگان 36
شکل‏3 ـ 3: بازاریزد 38
شکل‏3 ـ 4: بازارتبریز 38
شکل‏3 ـ 5: بازاربوشهر 38
شکل‏3 ـ 6: بازاررشت 39
شکل‏3 ـ 7: بازاراصفهان 40
شکل‏4 ـ 1: سکوهای نمایش فونکس یونل برای انواع کالاها همراه باواحدهای یک درمیان ستونها متساوی الفاصله قرار دارند. 59
شکل‏4 ـ 2: نماي برشي از طبقه اي كه فروشندگان قراردارند،همراه باعرض لازم براي گذرگاهها،اين ابعادگذرگاههاعملا براي سرويس شخصي مناسب است. 60
شکل‏4 ـ 3: اسانسور 61
شکل‏4 ـ 4: پله برقی 61
شکل‏4 ـ 5: ويترين وفضاي دسترسي 62
شکل‏4 ـ 6: زاويه ويترين نسبت به مغازه 62
شکل‏4 ـ 7: انواع طرحهاي كلي براي نماي جلوي مغازهها 63
شکل‏4 ـ 8: نمونه اي از اجراي نماي جلوي مغازه 64
شکل‏4 ـ 9: بوتيك كمپالسي در پاريس فرانسه :شيشه هاي منعكس كننده،كالاهارا دريك زمينه بزرگ نشان ميدهد؛روشنايي مصنوعي چشم انسان را به نقاط فوق العاده خوب وجبران كننده هدايت ميكند. 66
شکل‏4 ـ 10: مغازههاي ميوه وسبزي فروشي 67
شکل‏4 ـ 11: فروشگاههاي مردانه و مدروز 67
شکل‏4 ـ 12: اجرای فروشگاههاي سلف سرويس 69
شکل‏4 ـ 13: نماي جنوب شرقي مجتمع تجاري الماس شرق 77
شکل‏4 ـ 14: فضاي زبرگنبدمجتمع تجاري الماس شرق،حجم بزرگ گنيدوتناسب داخلي آن فضاي زير گنبد ومقياسي غيرمتعارف را بوجود آورده است. 77
شکل‏4 ـ 15: پلان طبقه سوم ، چهارراه پله وفضاي ارتباطي در چهارگوشه طرح پيشبيني شده است. تنوع فرم وراههاي ارتباطي مي‌تواند در شناسايي موقعيت به بازديد كنندگان كمك كند. 78
شکل‏4 ـ 16: يكي از ورودي هاي مجتمع،تنوع مصالح وفرم ها درنما 78
شکل‏4 ـ 17: ماهيت چندگانه فرم نماي مجتمع تجاري الماس شرق 79
شکل‏4 ـ 18: تصويرماكت مجتمع،تقسيمات هندسي گنبد وحجم كلي مجموعه 79
شکل‏4 ـ 19: برش فضاي مركزي 79
شکل‏4 ـ 20: فضای داخلي مجموعه 80
شکل‏4 ـ 21: نمايي از دسترسي داخلي مجموعه 80
شکل‏4 ـ 22:نمای خارجی وجایگاه هلیکوپتر 82
شکل‏4 ـ 23:پارکینگ 83
شکل‏4 ـ 24:هایپرمارکت 83
شکل‏4 ـ 25:فضای داخلی 83
شکل‏4 ـ 26 :لابی 84
شکل‏4 ـ 27:استخر 84
شکل‏4 ـ 28:مجتمع تجاری میدان–استانبول 85
شکل‏4 ـ 29: چگونگی فرم مجتمع 85
شکل‏4 ـ 30: محوطه مجموعه 86
شکل‏4 ـ 31:نمای خارجی گالری الافایت 87
شکل‏4 ـ 32:نمای خارجی و فضای داخلی 88
شکل‏5 ـ 1:موقعيت دسترسي زمين مورد نظر نسبت به استان گلستان 91
شکل‏5 ـ 2:موقعيت دسترسي زمين مورد نظرنسبت به شهرستان گرگان 93
شکل‏5 ـ 3: تحلیل سایت 1 104
شکل‏5 ـ 4: تحلیل سایت 2 104
شکل‏5 ـ 5: تحلیل سایت 3 105
شکل‏5 ـ 6: تحلیل سایت 4 105
شکل‏5 ـ 7: کانسپت اول طراحی 106
شکل‏5 ـ 8: کانسپت دوم طراحی 106
شکل‏5 ـ 9: کانسپت سوم طرح 107
شکل‏5 ـ 10: پلان نهایی 108
شکل‏5 ـ 11: سیستم سازه 108
فهرست جداول
جدول‏3 ـ 1: سرانه های زمین را به نسبت آنها در سطوح مختلف 47
جدول‏5 ـ 1:انواع سرزندگی و زیست پذیری 101
چکیده:
این نوشتار برگرفته از پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر برقراری ارتباط فضاهای شهری و ایجاد یک فضای شهری سرزنده انجام گرفته است.
در این رهگذر، پس از شناخت فاکتورهای برقراری ارتباط مثل نوع پیاده سازی، داشتن فضاهایی برای تعاملات اجتماعی، فراغت و …سعی به استفاده از آنها در طراحی شده است.از این رو مرکز خریدی در بافت شهر وبین دو محله پر رفت و آمد شهری را طوری طراحی کردیم که از پویایی و سرزندگی لازم برخوردار باشد و به مراجعین اینگونه القا شود که در فضای بازارهای سنتی گام برداشتهاند؛ بر این اساس امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری فراهم گردیده و اینگونه فضاهای مناسب،بسترساز تعاملات اجتماعی بهتر، جهت ایجاد شهرهایی انسانیتر و پویاتر باشد.
واژه های کلیدی : برقراری ارتباط1 ـ فضای شهری ـ ÷مرکز خرید پیاده ـ تعاملات اجتماعی2.
اهمیت موضوع:
با وجود انبوه ساخت و سازهای تجاری، این مراکز کارآیی و پویایی بازارهای قدیمی و سنتی را ندارند؛ دیگر آن حس اعتمادی که بین بازاریان و مردم بوده ، از بین رفته و در نظر مردم ، کاسب حبیب الله نیست، صداقت و درستکاری و وجدان حرفه‌ای مبدل به واژه های غریبی شده اند.
از آنجا که فرهنگ بازار، کلیه ی مناسبات اجتماعی شهر (مثل تحرکات بازاریان در مشروطه)را تحت تأثیر خود قرار می دهد، پرداختن به این مهم ضروری به نظر میرسد.
وجود اماکن و عناصر خاطره انگیز در ذهن مراجعین، انجام فعالیت های موسمی مانند عزاداری ها و جشنها و وجود میدان به عنوان عنصر هویت بخش در بافت بازار، موجب تداوم فرهنگی در مراکز خرید میباشد.
با ورود اتومبیل به عرصه فضاهای شهری و تسلط آن بر شهر به مرور پیاده مداری به دست فراموشی سپرده شده است.توجه به انسان به عنوان مهم ترین عامل شکل گیری و حیات شهرها و پرداختن به برخی از مهم ترین نیازهای انسان از جمله: حرکت، سلامت

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید