منابع و ماخذ مقاله ایالات متحده، موشک بالستیک، بازدارندگی

دارای سکوی پرتاب هدایت شونده‌اند. زمان پرواز، که ممکن است بخشی یا تمام آن در خارج از جو زمین باشد، از چند دقیقه برای سیستم‌های تاکتیکی کوتاه‌برد تا حدود سی دقیقه برای موشک‌های میان قاره‌ای در نوسان است. پیش از پرتاب، مختصات هدف و نقطه پرتاب وارد صفحه رایانه‌ای موشک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، موازنه قدرت، خاورمیانه

کارکرد سامانه‌های موشکی و سرانجام نظم منطقه‌ای و شرایط ثبات و بی ثباتی راهبردی: کارکرد سامانه‌های موشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و در نهایت نتیجه‌گیری وجمع بندی بحث ارائه می‌گردد. 2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین اگر اندکی به گذشته بازگردیم سرتاسرقرن بیستم را می‌بینیم که دولت‌ها، کشورهای همسایه خود را همواره ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، خاورمیانه، موشک بالستیک

سان‌ها و مبارزه با جهل و جمود فکری می نمایند. وتقدیم به: -جمیع اعضای خانواده‌ام که همیشه حامی من بوده‌اند سپاسگزاری الحمد ا… الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا ا…همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرمخدای عز ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درباره سلامت روان، سلامت روانی، عزت نفس

نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراً و به صورت موقّت از بین می برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است(احمدوند،1383). نظریه بوم شناختی97بوم شناختی یعنی مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده ومطالعه بین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درباره عزت نفس، سلامت روان، سلامت روانی

شدن،مورد تمسخریا طعنه قرارگرفتن ویا انتظارات زیادی از آنها در هرزمانی ،است.(اورل واورت،79 2011).درطی سال های مدرسه،پیشرفت تحصیلی نقش عمده ای در رشدعزت نفس دارد.عزت نفس یک دانش آموزبه طورمداوم وبه شدت تحت تاثیر دستیابی به موفقیت یا شکست وی است(کروکر وهمکاران، 2002).تجارب اجتماعی از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار برعزت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درباره عزت نفس، روان شناسی، فرزندپروری

منشار،۲۰۰۶).در مطالعه ای داوری و منشار(۲۰۰6) گزارش کردند ،عربها در سیستم فرهنگی جمع گرا و مستبدانه زندگی می کنند که در آن خانواده (گسترده)مهمتر از فرد است در نتیجه استقلال و خودشکوفایی تشویق نمی شود٬زیرا آن را به عنوان نوعی خودپرستی تلقی می کنند.در این مطالعه با عنوان” سبکهای فرزندپروری،تفرد،و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درباره عزت نفس، سلامت روان، سلامت روانی

از بروز بسیاری از آسیب های روانی واجتماعی پیشگیری کند.سبک های فرزندپروری می تواند پیش بینی کننده رشد روانی –اجتماعی ٬عملکرد تحصیلی٬رفاه یاسلامت ٬سازگاری در دوره نوجوانی ویا حتی مشکلات رفتاری فرزندان در آینده باشد.ازسوی دیگرسازه عزت نفس نیز عامل مهم در رشد سالم شخص به حساب می آید وموجب ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، سلامت روان، یشرفت تحصیلی

لی بیشتری دارند وازسلامت روانی بالاتری برخوردار هستند لذا پرورش عزت نفس در کودکان ونوجوانان از مهمترین وظایف خانواده ودست اندرکاران تعلیم وتربیت ست.بررسی رابطه سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزانکه نتایج ان درجدول (4-12)آمده است نشان داد که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنهارابطه منفی ومعنادار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، سلامت روان، فرزندپروری

نه وسهل گیرانه) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه رابطه دارد.‬‬‬‬‬‬به منظور بررسی فرضيه دوم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-8) ارائه شده است. جدول 4- 8 : رابطهی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و پيشرفت تحصيلي دانشآموزانمتغیرهاضریب همبستگیrVضریب تعیینسطح ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، عزت نفس، فرزندپروری

این مقیاس گستره توانایی افراد در مقابله با خواسته های حرفه ای ومسایل روزمره را می سنجد واحساسات آنها رادرباره چگونگی کنارآمدن با موقعیت های متداول زندگی را آشکارمی کند.وشامل سوالات 15 تا 21 است. 4-افسردگي : يک نوع اختلال خلقي که 2 مشخصه عمده آن نااميدي و غمگيني است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل